بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی و هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی تحت pd

پنجشنبه 1 مهر 1395
23:00
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی و هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی تحت pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی و هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست پروژه بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی و هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی تحت pdf

فصل 1:

1-1- مقدمه

1-2- واژگان كلیدی

1-3- هزینه های آموزشی Cost per student

1-4- هزینه های بخش دولتی

1-5- هزینه های بخش خصوصی

1-6- هزینه های غیر مستقیم مانند درآمد از دست رفته

1-7- درآمدهای از دست رفته

1-8- منافع سرمایه گذاری در آموزش

1-9- منافع فردی و غیر مستقیم سرمایه گذاری

1-10- منافع اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش

1-11- تحلیل هزینه- فایده در آموزش

1-12- فایده عملی از تحلیل هزینه – منفعت

فصل 2

آینده نگری

2-1- مقدمه

2-2- دیدگاه آینده نگری

2-3- دیدگاه برنامه ریزان آینده گزین

2-4- مدل

2-5- انواع مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش از نظر دامنه

2-5-1- مدل های برنامه ریزی آموزشی تك موسسه ای

2-5-2- مدل های برنامه ریزی در سطح نظام آموزشی

2-5-3- مدل های برنامه ریزی بیرونی توسعه آموزشی

2-5-4- مدل اقتصادی برنامه ریزی آموزشی

2-5-5- مدل چسواس: روشهای برنامه ریزی آموزشی برای كشورهای در حال توسعه

2-5-6- مدل آسیایی توسعه آموزش و پرورش

2-6- نتیجه گیری

منابع

مقدمه:
برنامه ریز آموزشی باید مطلع از هزینه های آموزشی (سرمایه ای و جاری) الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی باشد.
توجه برنامه ریز آموزشی به مجموع مخارج (هزینه های سرمایه ای و جاری) كه كنترل آن سهل هم نیست ضروری است. مسئولیت برنامه ریز در پیش بینی مخارج طی پنج یا ده سال آینده با در نظر گرفتن حقوق معلمان كادر اداری، هزینه نگهداری ساختمان و تجهیزات و تجدید وسایل استهلاكی در آزمایشگاه ها و كارگاه ها و ... نشان می‌دهد كه بین هزینه های سرمایه ای و هزینه های جاری رابطه مستقیم وجود دارد.
با توجه به انواع دیدگاه ها و نگرش هایی كه نسبت به برنامه ریزی وجود دارد. الگوهای عرضه برای برنامه ریزی بطور عام و برنامه ریزی آموزشی به طور خاص نیز متفاوت است.
برنامه ریزی آموزشی دانشی است كه از علوم مختلف چون اقتصاد، جمعیت شناسی،‌آمار، علوم تربیتی بهره می گیرد، اصطلاحاً علمی میان رشته ای است، همین امر موجب تفاوت تعریف از این علم می‌شود.
به طوری كه تعریف كسانی كه بیشتر به تاثیر اقتصاد گرایش دارد با تعریف كسانی كه مثلاً به روابط اجتماعی یا تاریخ گرایش دارند متفاوت است.


منابع پروژه بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی و هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی تحت pdf
1. پولس. ساخارو. مورین و ودهال-جورج. آموزش برای توسعه. تحلیلی از گزینش های سرمایه گذاری ترجمه وحیدی وحید. تهران. سازمان برنامه و بودجه 1370.
2. خلیلی شورینی- اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی، نشر یادواره 1382
3. فیوضات. یحیی. مبانی برنامه ریزی آموزشی. نشر ویرایش. 1377
4. گروه مشاوران یونسكو. ترجمه. مشایخ. فریده فرآیند برنامه ریزی آموزشی. نشر مدرسه 1386.
5. لوی. الف. برنامه ریزی درسی مدارس. ترجمه فریده مشایخ 1371
6. محسن پور. بهرام. برنامه ریزی آموزشی. نشر مدرسه. 1376.
7. محسن پور. بهرام. مبانی برنامه ریزی آموزشی. نشر سمت1379
وودهال. مارین. تحلیل راهنما كاربرد تحلیل هزینه. منفعت در برنامه ریزی آموزشی. ترجمه فتحی. كوروش واجارگاه. نشر آییژ 1381


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 106 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
23:00
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی تحت pdf دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
چکیده 8
1- مقدمه 9
1-1- شبكه های حسگر بی سیم 9
1-1-1- مسائل مطرح در شبکه های حسگر بی سیم 12
1-1-2- پوشش محیط در شبكه های حسگر بی سیم 14
1-1-3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم 15
1-1-4- تجمیع داده ها در شبكه های حسگر 16
1-2- کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 17
1-2-1- کیفیت سرویس در شبکه های داده ای سنتی 19
1-2-2- کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 21
1-3- آتوماتای یادگیر 24
1-3-1- آتوماتای یادگیر 26
1-3-2- معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر 29
1-3-3- الگوریتمهای یادگیری 30
1-3-4- آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر 34
1-4- آتوماتای یادگیر سلولی 35
1-4-1- آتوماتای سلولی 35
1-4-2- آتوماتای یادگیر سلولی (CLA) 39
1-5- اهداف پایان نامه و ساختار آن 42
2- پوشش محیط در شبكه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی 44
2-1- مقدمه 44
2-1-1- اشكال مختلف طراحی 45
2-2- دسته بندی مسائل پوشش در شبکه های حسگر 46
2-2-1- پوشش ناحیه ای 47
2-2-2- پوشش نقطه ای 50
2-2-3- پوشش مرزی 51
2-3- روش پوشش CCP 53
2-3-1- فرضیات مسئله 53
2-3-2- تشریح روش 53
2-4- حل مسئله پوشش(k-پوششی ) با استفاده از آتوماتاهای یادگیر 55
2-4-1- فرضیات و مدل مسئله 57
2-4-2- روش تشخیص افزونه بودن نود حسگر 58
2-4-3- شبیه سازی 68
2-5- جمع بندی 75
3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی 76
3-1- مقدمه 76
3-2- کارهای انجام شده 80
3-2-1- پروتکل خوشه بندی LEACH 81
3-2-2- پروتکل خوشه بندی HEED 84
3-3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر 89
3-3-1- روش خوشه بندی پیشنهادی 90
3-3-2- شبیه سازی 98
3-4- جمع بندی 103
4- تجمیع داده ها در شبكه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی 104
4-1- مقدمه 104
4-2- كارهای انجام گرفته 105
4-3- تجمیع داده ها در شبكه های حسگر با استفاده از اتوماتاهای یادگیر 108
4-3-1- بیان مسئله و مفروضات آن 109
4-3-2- تشریح روش پیشنهادی 111
4-4- شبیه سازی 115
4-4-1- ازمایش اول 118
4-4-2- ازمایش دوم 118
4-5- جمع بندی 119
5- نتیجه گیری 120
6- پیوست الف: شبكه های حسگر بی سیم 121
6-1- تاریخچه شبكه های حسگر 121
6-2- ساختار هر گره حسگر 122
6-2-1- اجزاء درونی یک گره حسگر 122
6-2-2- محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر 124
6-3- پشته پروتکلی 125
6-4- مزایای شبکه های حسگر بیسیم 126
6-5- کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم 128
7- پیوست ب:آتوماتای یادگیرسلولی 132
7-1- تاریخچه آتوماتای یادگیر 132
7-2- معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر 133
7-3- آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر 135
7-4- آتوماتای یادگیر تعقیبی 136
7-5- آتوماتای یادگیر سلولی (CLA) 145
7-6- آتوماتای یادگیر سلولی باز(OCLA) 148
7-7- آتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام (ACLA) 149
8- پیوست ج: شرح نرم افزار JSIM و پیاده سازی الگوریتمهای پیشنهادی با آن 151
8-1- مقدمه 151
8-2- شبیه ساز jsim 152
8-3- پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی 153
8-4- پیاده سازی الگوریتم پوشش پیشنهادی 175
مراجع 180


فهرست شکلها
شكل ‏3 1) یك مدل ساده از QoS 18
شكل ‏2 1) اتوماتای یادگیر تصادفی 28
شكل ‏2 9) (الف) همسایگی مور – (ب) همسایگی ون نیومن برای اتوماتای سلولی 37
شكل ‏2 10) قانون 54 42
شكل ‏4 1) پوشش ناحیه ای 48
شكل ‏4 2)پوشش نقطه ای 51
شكل ‏4 3) پوشش مرزی 52
شكل ‏4 4) نود حسگر موقعیت خود و همسایگانش را می داند 59
شكل ‏4 5) مربع گریدی دربرگیرنده دیسك حسگری نود حسگر 59
شكل ‏4 7) تعدادی از نقاط مربع گریدی افزونه بوده و درون دیسك حسگری قرار نمی گیرند 61
شكل ‏4 8) انتخاب شكل گرید به صورت شعاعی و بر روی دوایر متحدالمركز 61
شكل ‏4 9) محاسبه مكان نقاط گرید بر روی دیسك حسگری با تغییر زاویه و شعاع 62
شكل ‏4 10) انتخاب نقاط گرید با فواصل یكسان و بدون افزونگی 62
شكل ‏4 11) ترتیب بررسی نقاط گرید در یک مثال نمونه با f =3 63
شكل ‏4 12) تعیین اندازه گرید به صورت مناسب 65
شكل ‏5 1) ارتباطات تک گامی و چندگامی بدون خوشه بندی 77
شكل ‏5 2)ارتباطات تک گامی و چندگامی با استفاده از خوشه بندی 78
شكل ‏5 3) شبه كد الگوریتم HEED 89
شكل ‏2 2) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP 138
شكل ‏2 3) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP 139
شكل ‏2 4) پارامترهای الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI 140
شكل ‏2 5) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI 141
شكل ‏2 6) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI 142
شكل ‏2 7) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI 143
شكل ‏2 8) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRP 144
شكل ‏2 10) قانون 54 148
شكل ‏2 11) اتصال یک سلول نوعی با انواع محیطها و OCLA 148


چکیده
یک شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی از نودهای حسگر در یک ناحیه خاص تشکیل شده است که هر یک از آنها توانایی جمع آوری اطلاعات ازمحیط را دارا می باشد و داده های جمع آوری شده را به نود سینک ارسال می کند. هر چند که به طور كلی راجع به شبکه های حسگر بی سیم تحقیقات زیادی صورت گرفته است، در مورد کیفیت سرویس در این شبکه ها هنوز به اندازه کافی کار نشده است. کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. از آنجایی که زمینه کاربرد این شبکه ها بسیار وسیع می باشد، پارامترهای کیفیت سرویس درآنها متفاوت است. بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت سرویس مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهینه نودهای فعال در شبکه, طول عمر شبکه و میزان مصرف انرژی.
تكنیكی كه ما جهت بهبود پارامترهای کیفیت سرویس در شبكه ها ی حسگر مورد استفاده قرار داده ایم, روش هوشمند اتوماتاهای یادگیر سلولی(CLA) می باشد. اتوماتای یادگیر سلولی یک رهیافت مكاشفه‌ای برای حل مسایل بهینه‌سازی پیچیده می‌باشد که بررسی‌های اخیر برروی آن، كارایی مناسب آن را به عنوان تكنیكی برای حل این‌گونه مسائل نشان داده است.
در این پایان نامه تعدادی از مسائل اساسی شبكه ها ی حسگر بی سیم مطرح گردیده و با هدف بهبود پارامترهای کیفیت سرویس این مسائل با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی حل گردیده اند.
ابتدا مسئله پوشش محیط در شبكه های حسگر را با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیر ضروری و فعال نگه داشتن بهینه نودها حل می گردد. تا در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد و بدین ترتیب به چند پارامتر کیفیت سرویس در شبکه های حسگر به طور همزمان توجه می گردد. سپس به مسئله خوشه بندی در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهای یادگیر, شبکه های حسگر به گونه ای خوشه بندی می شوند که انرژی به صورت یکنواخت در شبکه بمصرف رسیده وعمر شبکه افزایش یابد. بنابراین در این روش خوشه بندی معیارهای کیفیت سرویس انرژی و طول عمر شبکه مد نظر قرار می گیرند. و بعد از ان با استفاده از آتوماتاهای یادگیر یک روش تجمیع داده های محیط حسگری پیشنهاد می گردد که در مصرف انرژی شبکه صرفه جویی به عمل آورده و عمر شبکه را افزایش می دهد ولذا به معیارهای انرژی شبکه, طول عمر و تعداد نودهای فعال توجه می گردد.

کلمات کلیدی: کیفیت سرویس، شبکه های حسگر بی سیم، پوشش، خوشه بندی، تجمیع داده ها، آتوماتای یادگیر

مراجع

[1] Akyildiz I. F., Su W., Sankarasubramaniam Y. and Cayircl E., “A survey on sensor networks”, in: Proceedings of the IEEE Communication Magazine, Vol. 40, pp. 102-114, August 2002.
[2] Ilyas M. and Mahgoub I., "Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems", in: Proceedings of the CRC Press, London, Washington, D.C., 2005.
[3] Kahn J.M., Katz R.H. and Pister K.S.J., “Next century challenges: mobile networking for smart dust”, in: Proceedings of the ACM MobiCom 99, Washington, USA, pp. 271–278,1999.
[4] D. Chen and K. Varshney, “QoS Support in Wireless Sensor Networks: A Survey” Department of EECS, Syracuse University Syracuse, NY, U.S.A 13244, 2004
[5] A. Ganz, Z. Ganz, and K. Wongthavarawat, Multimedia Wireless Networks:Technologies, Standards, and QoS , Prentice Hall, Upper SaddleRiver, NJ, 2004.
[6] E. Crawley et al., “A Framework for QoS-Based Routing in the Internet, ” RFC 2386, http://www.ietf.org/rfc/rfc.2386.txt, Aug. 1998.
[7] Z. Demetrios, “A Glance at Quality of Services in Mobile Ad-Hoc Networks, ” http://www.cs.ucr.edu/ csyiazti/cs260.html, November 2001.
[8] D. Zeinalipour, S. Aristeidou, S. Kazeli, “IP Quality of Services (in Greek), ” http://www.cs.ucr.edu/ csyiazti/downloads/papers/ipqos/ papers/ip-qos.pdf, 1999
[9] K. Wui, J. Harms, “QoS Support in Mobile Ad Hoc Networks, ” Crossing Boundaries – an interdisciplinary Journal, Vol 1, No 1, Fall 2001.
[10] S. Chakrabarti and A. Mishra, “QoS Issues in Ad Hoc Wireless Networks, ” IEEE Communications Magazine, pp. 142-148, February 2001.
[11] S. Meguerdichian, F. Koushanfar, M. Potkonjak, and M. B. Srivastava, “Coverage Problems in Wireless Ad-hoc Sensor Networks, ” in proceedings of IEEE Infocom, 2001, pp. 1380-1387
[12] S. Meguerdichian, F. Koushanfar, G. Qu, and M. Potkonjak, “Exposure in Wireless Ad-hoc Sensor Networks, ” in Mobile Computing and Networking, 2001, pp. 139-150.
[13] R. Iyer and L. Kleinrock, “QoS Control for Sensor Networks, ” in ICC 2003, May 2003.
[14] S. Tilak, N. Abu-Ghazaleh and W. Heinzelman, “A taxonomy of wireless micro-sensor network communication models, ” ACM Mobile Computing and Communication Review(MC2R), June 2002.
[15] Narendra K. S., Thathachar M. A. L.; "Learning automata: An introduction"; Prentice Hall, 1989.
[16] Narendra K.S., Thathachar M. A. L. "Learning automata a survey"; IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 4, no. 4, July 1974.
[17] Mance, E., and Stephanie, S., H., "Reinforcement learning: A tutorial," Wright Laboratory, 1996.
[18] Sutton, R. S., and Barto, A.G.; "Reinforcement learning: Introduction"; MIT Press, 1998.
[19] Lakshmivarahan S., Thathachar M. A. L.; "Absolutely expedient learning algorithms for stochastic automata"; IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 6, pp. 281-286, 1973.
[20] Mars, P., Chen, J. R., and Nambiar, R., Learning algorithms theory and applications in signal processing, control and communications, CRC Press, 1996.
[21] Lakshmivarahan S.; "Learning algorithms: theory and applications"; New York: Springer-Verlag, 1981.
[22] Lakshmivarahan S., Thathachar M. A. L.; "Optimal non-linear reinforcement schemes for stochastic automata"; Information Science, vol. 4, pp. 121-128, 1982.
[23] Lakshmivarahan S., Thathachar M. A. L.; "Absolute expediency of Q and S-model learning algorithm"; IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 6, pp. 222-226, 1976.
[24] Viswanathan R., Narendra K. S.; "Expedient and optimal variable structure stochastic automata"; Technical report CT-31, Dunham Lab., Yale University, New Haven, Connecticut, U.S.A., April 1970.
[25] Mason L.G.; "An optimal learning algorithm for s-model environments"; IEEE Transactions on Automatic Control, pp. 493-496, October 1973.
[26] Thathachar M. A. L., Bhaskar R. H.; "Learning automata with changing number of actions"; IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 17, no. 6, November 1987.
[27] Meybodi M. R., Beigy H., Taherkhani M.; "Cellular Learning Automata and Its Applications"; Journal of Science and Technology, University of Sharif, No. 25, pp.54-77, Autumn/Winter 2003-2004.
[28] Meybodi M. R., Kharazmi M. R.; "Cellular Learning Automata and Its Application to Image Processing"; Journal of Amirkabir, Vol. 14, No. 56A, pp. 1101-1126, 2004.
[29] Meybodi M. R, Kharazmi M. R., "Image Restoration Using Cellular Learning Automata", in Proceedings of the Second Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing and Applications, Tehran, Iran, pp. 261-270, 2003.
[30] Meybodi M. R., Khojaste M. R., "Application of Cellular Learning Automata in Modeling of Commerce Networks", in Proceedings of 6th Annual International Computer Society of Iran Computer Conference CSICC2001, Isfahan, Iran, pp. 284-295, 2001.
[31] Meybodi M. R., Mehdipour F., "VLSI Placement Using Cellular Learning Automata", in Proceedings of 8th Annual International Computer Society of Iran Computer Conference CSICC2001, Mashhad, Iran, pp. 195-203, 2003.
[32] Meybodi, M. R., and Taherkhani, M., "Application of Cellular Learning Automata to Modeling of Rumor Diffusion", in Proceedings of 9th Conference on Electrical Engineering, Power and Water institute of Technology, Tehran, Iran, pp. 102-110, May 2001.
[33] Beigy H., Meybodi M. R.; "A Mathematical Framework for Cellular Learning Automata"; Advances on Complex Systems, Vol. 7, No. 3, pp. 1-25, 2004.
[34] V. Raghunathan, C. Schurgers, S. Park, and M. B. Srivastava, “Energy-Aware Wireless MicrosensorNetworks,” IEEE Signal Processing Magazine, Vol 19, pp 40-50, March 2002.
[35] M. Cardei and J. Wu “Coverage inWireless Sensor Networks” Department of Computer Science and Engineering Florida Atlantic University Boca Raton, FL 33431, 2004.
[36] S. Slijepcevic and M. Potkonjak, “Power Efficient Organization of Wireless Sensor Networks,” Proc. of IEEE International Conference on Communications, Vol 2, pp 472-476,Helsinki, Finland, June 2001.
[37] M. Cardei, D. MacCallum, X. Cheng, M. Min, X. Jia, D. Li, and D.-Z. Du, “Wireless Sensor Networks with Energy Efficient Organization”, Journal of Interconnection Networks, Vol 3, No 3-4, pp 213-229, Dec 2002.
[38] D. Tian and N. D. Georganas, “A Coverage-Preserving Node Scheduling Scheme for Large Wireless Sensor Networks,” Proc. of the 1st ACM Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications, 2002.
[39] W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “Energy-Efficient Communication Protocols for Wireless Microsensor Networks,” Proc. of HICSS, Jan 2000.
[40] F. Ye, G. Zhong, S. Lu, and L. Zhang, “Energy Efficient Robust Sensing Coverage in Large Sensor Networks,” Technical Report UCLA, 2002.
[41] C.-F. Huang and Y.-C. Tseng. The coverage problem in a wireless sensor network. In ACM International Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications (WSNA), 2003, pp. 115–121.
[42] M. Cardei and D.-Z. Du, “ImprovingWireless Sensor Network Lifetime through Power Aware Organization”, accepted to appear in ACM Wireless Networks.
[43] S. Meguerdichian, F. Koushanfar, M. Potkonjak, and M. Srivastava, “Coverage Problems in Wireless Ad-Hoc Sensor Networks,” IEEE Infocom 2001, Vol 3, pp 1380-1387, April 2001.
[44] G. Xing, X. Wang, Y. Zhang, C. Lu, R. Pless, and C. Gill, “Integrated coverage and connectivity configuration for energy conservation insensor networks,” ACM Transactions on Sensor Networks, vol. 1, no. 1,pp. 36–72, August 2005.
[45] Crossbow Technology, Inc., http://www.xbow.com/Products/Product_pdf_files /Wireless_pdf/6020-0042-01_A_MICA2.pdf.
[46] A. R. Shahani, D. K. Schaeffer, T. H. Lee, ”A 12 mW Wide Dynamic Range CMOS Front-End for a portable GPS Receiver”, Digest of Technical Papers, IEEE International Solid State Circuits Conference, Vol. 40, pp. 368-369, February 1997.
[47] S. Capkun, M. Hamdi, J. P. Hubaux, ”GPS-free Positioning in Mobile Ad-hoc Networks”, Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-34), January 3-6, 2001.
[48] D. Niculescu, B. Nath, ”Ad Hoc Positioning System (APS)”, IEEE Global Telecommunications Conference 2001, Vol. 5 , pp. 2926-2931, November 2001.
[49] C. Savarese , K. Langendoen, J. Rabaey, ”Robust Positioning Algorithms for Distributed Ad-hoc Wireless Sensor Networks”, Proceedings of the 2002 USENIX Annual Technical Conference, Monterey, pp. 317-27, June 2002.
[50] D. Perkins, R. Tumati, ”Reducing Localization Errors in Sensor AdhocNetworks”, 23rd IEEE International Conference on Performance, Computing and Communications, Phoenix, pp. 723 - 729, April 2004.
[51] ] T. Yan, T. He, J. A. Stankovic, ” Differentiated Surveillance for Sensor Networks” SenSys’03, November 5–7, 2003, Los Angeles, California, USA.
[52] D. Tian and N. Georganas, “A coverage-preserving node scheduling scheme for large wireless sensor networks,” in Proc. of First ACM International Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications, Atlanta, GA, September 2002, pp. 32–41.
[53] F. Ye, G. Zhong, J. Cheng, S. Lu, and L. Zhang, “Peas: A robust energy conserving protocol for long-lived sensor networks,” in Proc. of International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS’03),Providence, RI, May 2003, pp. 28–37.
[54] O. Younis and S. Fahmy, "Distributed Clustering in Ad-hoc Sensor Networks: A Hybrid, Energy-Efficient Approach", In Proc. of IEEE INFOCOM, volume 1, pp. 629-640, March 2004.
[55] W.Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, Energy efficient Communication Protocol for wireless microsensor networks, Proc of Hawaii conference on System Science, Jan 2000.
[56] Seema Bandopadhyay, Edward J.Coyle, An Energy efficient hierarchical clustering algorithm for wireless sensor networks, Proc. of IEEE INFOCOM 2003, San Francisco, CA.
[57] Srejan Raghuwanshi and Amitabh Mishra, A Self adpative clustering based algorithm for increased energy efficiency and scalability in WSN,Proc. IEEE VTC 2000.
[58] Gaurav Gupta, Mohammed Younis, Load balanced clustering in wireless sensor networks, proc of IEEE ICC 2003.
[59] Li Chunwang, Chung Wei Wang, A cross layer design of clustering architecture for WSN, Proc. of IEEE ICNSC, 2004 Taipei, Taiwan.
[60] Ewa Hansen, Jonas Neander, Mikael Nolin, Mats Bjorkman; Efficient Cluster Formation for Sensor Networks, MRTC report ISSN 1404-3041 ISRN MDH-MRTC-199/2006-1-SE, M?lardalen Real-Time ResearchCentre, M?lardalen University.
[61] S. Basagni, “Distributed Clustering Algorithm for Ad-hoc Networks,” in International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (I-SPAN), 1999.
[62] S. Banerjee and S. Khuller, “A Clustering Scheme for Hierarchical Control in Multi-hop Wireless Networks,” in Proceedings of IEEE INFOCOM, April 2001.
[63] M. Gerla, T. J. Kwon, and G. Pei, “On Demand Routing in Large Ad Hoc Wireless Networks with Passive Clustering,” in Proceeding of WCNC,2000.
[64] C. R. Lin and M. Gerla, “Adaptive Clustering for Mobile Wireless Networks,” in IEEE J. Select. Areas Commun., September 1997.
[65] W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “An Application-Specific Protocol Architecture for Wireless MicrosensorNetworks,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 1,no. 4, pp. 660–670, October 2002.
[66] S. Bandyopadhyay and E. Coyle, “An Energy-Efficient HierarchicalClustering Algorithm for Wireless Sensor Networks,” in Proceedingsof IEEE INFOCOM, April 2003.
[67] D. Estrin, R. Govindan, J. Heidemann, and S. Kumar, “Next Century Challenges: Scalable Coordination in Sensor Networks,” in Proceedings of the ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MOBICOM), August 1999.
[68] H. Chan and A. Perrig, “ACE: An Emergent Algorithm for Highly Uniform Cluster Formation,” in Proceedings of the First European Workshop on Sensor Networks (EWSN), January 2004.
[69] V. Mhatre and C. Rosenberg, “Design Guidelines for Wireless Sensor Networks Communication: Clustering and Aggregation,” Ad-hoc Networks ournal, 2004.
[70] J. Kulik, W. R. Heinzelman, and H. Balakrishnan, “Negotiation-Based Protocols for Disseminating Information in Wireless Sensor Networks,” ACM Wireless Networks, vol. 8, no. 2-3, pp. 169–185, 2002. [Online]. Available: citeseer.nj.nec.com/kulik99negotiationbased.html
[71] M. Esnaashari, M. R. Meybodi, “Irregular Cellular Learning Automata and Its Application to Clustering in Sensor Networks” ICEE, 2007
[72] Farajzadeh, N. and Meybodi, M. R., "Learning Automata-based Clustering Algorithm for Sensor Networks", Proceedings of 12th Annual CSI Computer Conference of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, pp. 780-787, Feb. 20-22, 2007
[73] Esnaashari, M. and Meybodi, M. R., "A Cellular Learning Automata based Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks", Sensor Letters, 2008, to appear
[74] M. Ilyas, I. Mahgoub, "Handbook of Sensor Networks : Compact Wireless and Wired Sensing Systems", CRC Press, London, Washington, D.C., 2005.
[75] K. Akkaya, M. Younis, "A Survey on Routing Protocols for Wireless Sensor Networks", Elsevier Ad Hoc Network Journal, pp. 325-349, 2005.
[76] R. Shah and J. Rabaey, "Energy Aware Routing for Low Energy Ad Hoc Sensor Networks", in Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Orlando, Florida, March 2002.
[77] Y. Xu, W. C. Lee, J. Xu, and G. Mitchell, "Processing Window Queries in Wireless Sensor Networks", IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE"06), Atlanta, GA, April 2006.
[78] R. Rosemark and W. C. Lee, "Decentralizing Query Processing in Sensor Networks", the Second International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (Mobiquitous"05), San Diego, CA, July, 2005, pp. 270-280.
[79] J. Winter, Y. Xu, and W. C. Lee, "Energy Efficient Processing of K Nearest Neighbor Queries in Locationaware Sensor Networks", the Second International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (Mobiquitous"05), San Diego,CA, July, 2005, pp. 281-292.
[80] G. Bontempi and Y. Le Borgne, “An adaptive modular approach to the mining of sensor network data”, Workshop on Data Mining in Sensor Networks, SIAM SDM, Newport Beach, CA, USA, April 2005.
[81] C. Liu, K. Wu, and J. Pei, "A Dynamic Clustering and Scheduling Approach to Energy Saving in Data Collection from Wireless Sensor Networks", In Proceedings of the Second Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor and AdHoc Communications and Networks (SECON"05), Santa Clara, California, USA, September, 2005.
[82] O. Younis and S, Fahmy, "An Experimental Study of Routing and Data Aggregation in Sensor Networks", In Proceedings of the International Workshop on Localized Communication and Topology Protocols for Ad hoc Networks (LOCAN), held in conjunction with The 2nd IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS-2005), November 2005.
[83] R. Virrankoski and A. Savvides, “TASC : Topology Adaptive Spatial Clustering for Sensor Networks”, Second IEEE Intl. Conf. on Mobile Ad Hoc and Sensor systems", Washington, DC, November, 2005.
[84] S. Soro and W. Heinzelman, "Prolonging the Lifetime of Wireless Sensor Networks via Unequal Clustering," Proceedings of the 5th International Workshop on Algorithms for Wireless, Mobile, Ad Hoc and Sensor Networks (IEEE WMAN "05), April 2005.
[85] M. Lotfinezhad and B. Liang, “Effect of partially correlated data on clustering in wireless sensor networks,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Sensor and Ad hoc Communications and Networks (SECON), Santa Clara, California, October 2004.
[86] C. Guestrin, P. Bodik, R. Thibaux, M. Paskin and S. Madden, “Distributed Regression : An Efficient Framework for Modeling Sensor Network Data”, Intel corporation, 2004.
[87] K. Dasgupta, K. Kalpakis and P. Namjoshi, “An Efficient Clustering-based Heuristic for Data Gathering and Aggregation in Sensor Networks”, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Vol.4, No. 1, March, 2003.
[88] J. Beaver, M. A. Sharaf, A. Labrinidis, and P. K. Chrysanthis, “Location-Aware Routing for Data Aggregation in Sensor Networks”, Proc. of the 2nd Hellenic Data Management Symposium, 2003.
[89] P. Radivojac, U. Korad, K. M. Sivalingam and Z. Obradovic, "Learning from Class-Imbalanced Data in Wireless Sensor Networks," IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference, VTC-Fall 2003, Vol. 5, pp. 3030-3034, Orlando, Florida, U.S.A., October 2003.
[90] P. Beyens, M. Peeters, K. Steenhaut and A. Nowe, "Routing with Compression in Wireless Sensor Networks: a Q-learning Approach", In "Fifth European Workshop on Adaptive Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 05), Paris, France.", 2005.
[91] M. Esnaashari, M. R. Meybod, “A Learning Automata Based Data Aggregation Method for Sensor Networks”, CSICC 2007


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 108 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقيق فردوسي تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
23:00
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق فردوسي تحت pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق فردوسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق فردوسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق فردوسي تحت pdf :

حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی
(حدود تا حدود هجری قمری)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و گوینده شاهنامه فردوسی است که مشهورترین اثر حماسی فارسی است و طولانی‌ترین منظومه به زبان فارسی تا زمان خود بوده است. او را از بزرگ‌ترین شاعران فارسی‌گو دانسته‌اند.
زندگی
در مورد زندگی فردوسی افسانه‌های فراوانی وجود دارد که چند علت اصلی دارد. یکی این که به علت محبوب نبودن فردوسی در دستگاه قدرت به دلیل شیعه بودنش، در قرن‌های اول پس از پایان عمرش کمتر در مورد او نوشته شده است، و دیگر این که به علت محبوب بودن اشعارش در بین مردم عادی، شاهنامه‌خوان‌ها مجبور شده‌اند برای زندگی او که مورد پرسش‌های کنجکاوانه مردم قرار داشته است، داستان‌هایی سرِهم کنند
تولد
بنا به نظر پژوهشگران امروزی، فردوسی در حدود سال هجری قمری در روستای باژ در نزدیکی طوس در خراسان متولد شد.
استدلالی که منجر به استنباط سال شده است شعر زیر است که محققان بیت آخر را اشاره به به قدرت رسیدن سلطان محمود غزنوی در سال قمری می‌دانند:
بدانگه که بُد سال پنجاه و هشت نوان‌تر شدم چون جوانی گذشت
[...]
فریدون بیداردل زنده شد زمین و زمان پیش او بنده شد
و از این که فردوسی در سال پنجاه و هشت ساله بوده است نتیجه می‌گیرند او در حدود سال متولد شده است.
تولد فردوسی را نظامی عروضی، که اولین کسی است که درباره فردوسی نوشته است، در ده «باز» نوشته است که معرب «پاژ» است. منابع جدیدتر به روستاهای «شاداب» و «رزان» نیز اشاره کرده‌اند که محققان امروزی این ادعاها را قابل اعتنا نمی‌دانند. پاژ امروزه در استان خراسان ایران و در کیلومتری شمال مشهد قرار دارد.
نام او را منابع قدیمی‌تر از جمله عجایب المخلوقات و تاریخ گزیده (اثر حمدالله مستوفی) «حسن» نوشته‌اند و منابع جدیدتر از جمله مقدمه بایسنغری (که اکثر محققان آن را بی‌ارزش می‌دانند و محمدتقی بهار مطالبش را «لاطایلات بی‌بنیاد» خوانده است) و منابعی که از آن مقدمه نقل شده است، «منصور». نام پدرش نیز در تاریخ گزیده و یک منبع قدیمی دیگر «علی» ذکر شده است. محمدامین ریاحی، از فردوسی‌شناسان معاصر، نام «حسن بن علی» را به خاطر شیعه بودن فردوسی مناسب دانسته و تأیید کرده است. منابع کم‌ارزش‌تر نام‌های دیگری نیز برای پدر فردوسی ذکر کرده‌اند: «مولانا احمد بن مولانا فرخ» (مقدمه بایسنغری)، «فخرالدین احمد» (هفت اقلیم)، «فخرالدین احمد بن حکیم مولانا» (مجالس المؤمنین و مجمع الفصحا)، و «حسن اسحق شرفشاه» (تذکره الشعراء). تئودور نولدکه در کتاب حماسه ملی ایران در رد نام «فخرالدین» نوشته است که اعطای لقب‌هایی که به «الدین» پایان می‌یافته‌اند در زمان بلوغ فردوسی مرسوم شده است و مخصوص به «امیران مقتدر» بوده است، و در نتیجه این که پدر فردوسی چنین لقبی داشته بوده باشد را ناممکن می‌داند.
کودکی و تحصیل
پدر فردوسی دهقان بود که در آن زمان به معنی ایرانی‌تبار و نیز به معنی صاحب ده بوده است (ریاحی ، ص ) که می‌توان از آن نتیجه گرفت زندگی نسبتاً مرفهی داشته است. در نتیجه خانواده فردوسی احتمالاً در کودکی مشکل مالی نداشته است و نیز تحصیلات مناسبی کرده است. بر اساس شواهد موجود از شاهنامه می‌توان نتیجه گرفت که او جدا از زبان فارسی دری به زبان‌های عربی و پهلوی نیز آشنا بوده است. به نظر می‌رسد که فردوسی با فلسفه یونانی نیز آشنایی داشته است (ریاحی ، ص ).
جوانی و شاعری
کودکی و جوانی فردوسی در دوران سامانیان بوده است. ایشان از حامیان مهم ادبیات فارسی بودند.
با وجود این که سرودن شاهنامه را بر اساس شاهنامه ابومنصوری از حدود چهل سالگی فردوسی می‌دانند، با توجه به توانایی فردوسی در شعر فارسی نتیجه گرفته‌اند که در دوران جوانی نیز شعر می‌گفته است و احتمالاً سرودن بخش‌هایی از شاهنامه را در همان زمان و بر اساس داستان‌های اساطیری کهنی که در ادبیات شفاهی مردم وجود داشته است، شروع کرده است. این حدس می‌تواند یکی از دلایل تفاوت‌های زیاد نسخه‌های خطی شاهنامه باشد، به این شکل که نسخه‌هایی قدیمی‌تری از این داستان‌های مستقل منبع کاتبان شده باشد. از جمله داستان‌هایی که حدس می‌زنند در دوران جوانی وی گفته شده باشد داستان‌های بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو، و داستان سیاوش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 118 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:59
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت تحت pdf :

چکیده

انسان بیش از نیمی از عمر خود را در خانه سپری می کند وخانه از مهمترین عوامل شکل گیری رفتار فردی و اجتماعی افراد می باشد. خانه به عنوان مکانی که تمام اقشار جامعه در سنین مختلف از آن استفاده می کنند، نقش اساسی در سلامت انسان، چه از نظر جسمی وچه از نظر روانی دارد و عاملی برای شکل گیری فرهنگ یک جامعه است. در شهر های امروزی تراکم ساختمان ها

گسترش آنها در ارتفاع باعث شده انسان نتواند به آسایش وآرامش در زندگی خود دست پیدا کند و خود را از طبیعت جدا و محروم ببیند. خانه ناسالم آثار زیان باری بر سلامت انسان دارد که از جمله آنها می توان به مسمومیت ها، افسردگی و اختلالات روانی اشاره کرد. از این رو طراحان و معماران شهری با رویکرد به معماری سبز یا طبیعت گرا سعی درایجاد آسایش و آرامش افراد

برگرداندن هویت های اجتماعی، فرهنگی وجغرافیایی محیط به شهر های مدرن دارند. در واقع به گفته ی »رابرت پنتس« “ساختن فضاهای سبز در شهر حس جامعه گرایی و داشتن زندگی مسالمت آمیز را بالا می برد”.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کالبد محیط بر سلامت روان در فضاهای مسکونی و تحلیل فرضیات معمارانه موثر بر آن از دیدگاه دانش روانشناسی محیطی می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و منابع از مقالات مرتبط با موضوع می باشد.

واژههای کلیدی: فضای سبز ، روانشناسی محیط ، معماری داخلی ، محیط زیست ، سلامت روان

-1 مقدمه

انسان و محیط زیست همواره تآثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند. در گذشته دور این انسان بود که بیشتر تحت تاثیر محیط زیست قرار می گرفت، اما امروزه این انسان است که بر محیط زیست خود اثر می گذارد وحتی اگر اثری از آن بپذیرد، در واقع بازخورد آن اثری است که خود ایجاد کرده است. طبیعت و سرشت انسان همیشه به دنبال آرامش محیطی و طبیعت بکر و سبز است. فضای سبز و به ویژه رنگ سبز یا تغییرات فصلی آن دارای اثرات روانی بسیار موثری است. ارتباط با طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سلامت روحی و جسمی انسان ها می شود.

امروزه زندگی شهری مدرن، عاملی برای بیماری های روحی و روانی ناشی از آلودگی های روانی و محیطی می باشد. کمبود محرک های شهری برای تحرک شهروندان و هم چنین استرس های ناشی از شهرنشینی، بیماری های قلبی و عروقی را به طور فزاینده ای افزایش داده است. امروزه تحقیقات به سمت ایجاد محیط هایی در حال حرکت است که امکان کاهش استرس به واسطه طراحی محیطی امکان پذیر باشد. امروزه زندگی شهری مدرن و تراکم های ناشی از آن، تمامی فضاهای انسانی را به دور از محیط های سبز نموده است و یکی از دغدغه های برنامه ریزان و طراحان شهری ارتباط برقرار کردن بین منظر و سلامتی است که هم اکنون به عنوان یک سیاست مهم برنامه ریزی شهری قلمداد می شود. منظر یک عنصر مهم در سلامت اجتماعی و فردی است و هم چنین سلامتی تنها به وضعیتی اطلاق نمی شود که فرد بیمار نیست، بلکه آرامش جسمانی، روانی و اجتماعی فرد نیز مهم است (داورپناه .( 1390

داشتن چنین پس زمینه ای از منظر و سلامتی، رویکرد برنامه ریزی و طراحی منظر را دگرگون می نماید. از این رو آشنایی با تأثیرات منظر بر پیشگیری از این بیماری ها و افزایش سطح سلامت جامعه بسیار مهم است. امروزه برنامه ریزی شهری پایدار مبتنی بر توسعه مفاهیمی که در جهت دستیابی هرچه بیشتر شهروندان به رفاه اجتماعی است، می باشد که سلامت روحی و روانی شهروندان نیز از جمله این رفاه محسوب می شود. نابسامانی فضاهای شهری ریشه در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی که در طول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است، دارد. در چندین سال اخیر، زندگی شهری مدرن مولدی در ایجاد بیماری های روحی و روانی ناشی از آلودگی های روانی ومحیطی و افزایش میزان افسردگی و استرس در جوامع شهری شده است. در جوامع شهری، در راستای کاهش استرس ها و افزایش سلامت روحی و روانی شهروندان، توجه به تعلقات محیط شهری شهروندان مانند عناصر طبیعی، اماکن تفریحی، پارک ها و ; و دعوت آنها برای حضور در این مکان های شهری از شاخص های اصلی، در برنامه ریزی است.

در رویکرد توسعه پایدار، مناظرشهری در افزایش پایداری اجتماعی نقش بسزایی ایفا می نمایند. در این میان به نقش معماری و شهرسازی در کاهش استرس ها، ارتقاء سلامت جسمی و روحی و روانی شهروندان، توجه اندکی شده است. این مقاله ضمن ارزیابی شاخصه های سلامت اجتماعی و منظر شهری و رویکرد توسعه پایدار شهرنشینی، به بررسی نقش معماری و شهرسازی در افزایش سلامت روحی وروانی شهروندان و کاهش استرسهای زندگی آنان می پردازد.

-2 فرضیه ها

1-2 به نظر می رسد فضاهای سبز شهری به تعدیل و بهبود کیفیت هوای شهرها کمک کند. فرض محقق بر این است که با اجرای این طرح ها در نزدیک ترین فاصله به فضا های مسکونی و پرتراکم شهری، می توان تاثیر بیشتری از این فضا ها گرفت.

2-2 به نظر می رسد تاثیر این فضاهای سبز در بالا بردن روحیه و پرکردن اوقات فراغت ساکنین شهر هایی که از روستاها و محیط های طبیعی دور هستند، بیشتر است.

-3 اهداف تحقیق

1-3 تعدیل و بهبود کیفیت هوای فضاهای شهری به ویژه در کلان شهرها و شهرهایی که هوای بسیار آلوده ای دارند.

2-3 پر کردن اوقات فراغت و نزدیک کردن ساکنین به محیط طبیعی و ایجاد یک چشم انداز زیبا.

-4 نوع روش تحقیق

نوع تحقیق از نظر کاربردی و از نظر روش و ماهیت، جزو روش های تحقیق توصیفی و کتابخانه ای محسوب می گردد.

-5 پیشینه مطالعات فضاهای سبز

مقالات متعدد و مختلفی در مورد اهمیت فضاهای سبز در روحیه افراد و کیفیت زندگی و; به نگارش در آمده و در همایش ها و کنفرانس های مختلف ارائه شده است.

-6 تئوری کاپلن در افزایش خاصیت منظر شهری

کاپلن در سال 1995 با ارائه یک تئوری، چهار خصوصیت ویژه را برای مناظر شهری برشمرد که استفاده از آن در برنامه ریزی و طراحی، سبب افزایش تأثیرات منظر طبیعی می شود:

1-6توان دور شدن از محیط های روزمره

محیط های طبیعی همچون پارک های شهری، جنگل ها و دریاچه ها، مکانی ایده آل برای تغییر در روند زندگی روزمره می باشند. این بعد روانی طبیعی، با ورود به یک پارک شهری و حتی با یک نگاه ساده از پنجره خانه و یا دفتر کار می تواند حاصل گردد و این بدین معنی است که مسئله دور شدن از محیط، تنها به معنای فاصله گرفتن از شهر نیست و حتی دید از پنجره نیز می تواند یکی از جنبه های این مقوله باشد. ازاین بعد روانی می توان نتیجه گرفت که دسترسی آسان و سریع به طبیعت، یک منبع مهم در کاهش استرس منجر به افسردگی می باشد.

2-7 توانایی جذب محیط

طبیعت و معماری منظر باید سبب جذب هر چه بیشتر مردم به محیط های طبیعی شود. اجزای طراحی طبیعت، همچون کاربرد درختان، آب و; باید به گونه ای استفاده شود که محیط، هر چه بیشتر طبیعی جلوه نماید، به طوری که می توان گفت مناظر طبیعی همچون پارک ها، هرچه قدر ارگانیک تر طراحی شوند، در این بعد موفق تر خواهند بود.

3-7 ایجاد حس وسعت

به اعتقاد کاپلن منظر طبیعی شهر، باید به گونه ای طراحی شود که یک قطعه زمین کوچک نیز یک حسی از فراخی و وسعت عمل را القا نماید، زیرا در این حالت بالاترین تأثیر را بر روی مخاطبان خود خواهد گذاشت. وی این احساس را با استفاده از شیوه های مینیاتورسازی و ایده پردازی منظر ممکن می داند. باغ های ژاپنی، نمونه های عالی از یک دنیای بزرگ کیهانی می باشند که در قالب منظرسازی تجلی یافته اند.

4-7 همسازی و تطبیق

بسیاری از مردم کارهای روزمره خویش را به دور از طبیعت انجام می دهند، درحالی که طبیعت،ذاتاٌ خاصیتی تطبیق پذیر با برخی از امور فردی دارد و برآیند این امور در این محیط ها، به مراتب بیشتر است، برای مثال دویدن و یا پیاده روی در فضای باز از این دسته اند. طراحی منظر های شهری، همچون پارک ها بایستی توان برآوردن نیازهای طیف گسترده ای از افراد را داشته باشند. برای مثال علاقه به آب بازی کودکان موردی است که می توان با در نظر گرفتن آن در روند طراحی به این نیاز پاسخ داد( 1995 S-Kaplan ، .(182-169

-7 تاثیرات منظر بر سلامتی

مطالعات گوناگون نشانگر تاثیرات منظر شهری در شهر ها است. منظر شهر متشکل از کلیه عناصر مصنوع وطبیعی موجود در یک شهر، اعم از بناها، فضاهای شهری، انسان ها، رفتارها و فعالیت هایشان، اتومبیل ها، انواع پوشش گیاهی و مظاهر طبیعی شهر، مبلمان شهری و ; ( 1989 S-Kaplan ، .(180-179 به عنوان نتیجه ای از تاثیر و تاثر متقابل عوامل شکل دهنده شهر و جامعه شهری است و در روحیات و رفتارهای انسان در محیط شهری تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد. رهایی سریع از استرس های محیطی، خستگی روحی و بهبود سریع از بیماری های فیزیکی و در نهایت تاثیراتی که در بلند مدت بر رفتار انسان گذاشته می شود، از جمله تاثیرات مناظر شهری محسوب می شود (شامقلی و همکاران:1384، .(2

-8 ارزش مناظر طبیعی برای انسان ها

با رسیدن سطح درآمدها به سطح زندگی نرمال، انسان ها شروع به خریدن گل و گیاه برای خانه و باغچه های خود می کنند و مشغول شدن آنها در گروه ها و فعالیت هایی در محور طبیعیت و خریدن خانه هایی که دارای باغچه است، نظراتی هستند دال بر فایده مندی انسان در ارتباط نزدیک با طبیعت که از طرف هر کسی مورد پذیرش واقع شده است. در مقابل این ها مطالعاتی جهت شناسایی دلایل علمی در این موضوع نیز وجود دارد. برای مثال، مطالعات انجام گرفته در ایالات متحده نشان داد که بیشترین مناطق برای جلب توریست را مناطق طبیعی تشکیل می دهد. داشتن ارزش بیشتر خانه هایی که به پارک ها و مناطق طبیعی نزدیک هستند، کمتر دست به دست شدن این جور مکان ها و نارضایتی افرادی که در مکان هایی فقیر از فضای سبز زندگی می کنند، به عنوان دلایلی بر میزان اهمیت فضای سبز برای انسان ها ارایه شده بودند(شامقلی و همکاران:1384، .(2

یکی از ابعادی که در این موضوع شاید کمتر به چشم می خورد: وابسته نبودن فواید ناشی از ارتباط با طبیعت به ارتباط فعال است. هر چقدر اهمیت فضای سبز و پارک ها برای انسان ها به تفریح و تفرج و فعالیت های اجتماعی ارتباط داده می شود، ولی بهره مندی انسان از طبیعت براساس ارتباط غیر فعال به طور قابل ملاحظه معین شده بود. نقش مهم مناظر طبیعی در رفاه و خوشبختی انسان دو نوع ارتباط غیرفعال را در بر می گیرد. یکی از این ها امکان تشخیص و تمیز مناظر طبیعی، دیگری نیز گرچه به صورت مستقیم مورد استفاده و مشاهده واقع نمی شود ولی در صورت نیاز قابل دسترس بودن آن است.

-9 رفتار متقابل انسان ها با طبیعت

در سال های اخیر مطالعات بیشتری جهت بررسی رفتار متقابل انسان ها با طبیعت انجام گرفته بود. بدست آوردن انواع فایده در نتیجه پیوستن مردم در پروژه های حیات وحش شهری و یا گروه های محافظ محیط زیست را در یکی سری از مطالعات ثابت شده بود. موستین (1979) دلایل اثرات مثبت مناظر طبیعی برروی انسان در نتیجه ارتباط نزدیک انسان با طبیعیت را بررسی کرده و بهره مندی انسان از طبیعت را به شکل حسی (دور شدن از محیط کار و زندگی، حس تنها ماندن، حس سکوت و آرامش)، فکری (بررسی طبیعیت، بررسی تاریخ مناظر طبیعی موجود در محیط زیست، بدست آوردن قابلیت های مختلف و جدید )، اجتماعی ( به راحتی آشنا شدن و برقراری ارتباط با دیگر افراد اجتماع در محیط های طبیعی، روحیه همبستگی با دیگر افراد و پیدا کردن حس مسوولیت در مورد مناظر طبیعی محلی) و فیزیکی (حضور یافتن در هوای تازه، خود را سرحال احساس کردن، بوییدن گل ها، و شنیدن آواز پرندگان و غیره) را شناسایی کرده بود.

مطالعه دیگری که در سه شهر مختلف کانادا به انجام رسیده بود، افرادی که در نزدیکی پارک ها زندگی می کردند، استفاده از این نوع مناطق را به منظور فعالیت های فیزیکی،ارتباط با طبیعیت، فعالیت های اجتماعی و دور شدن از محیط پر استرس شهری معین کرده بود(شامقلی و همکاران:1384، .(2 ارتباط داشتن با طبیعت اهمیت ویژهای برای گروههای نژادی دارد که در یک مطالعه دیگر بررسی شده بود. مطالعات دیگر، اهمیت قایل شدن تمام طبقات اجتماع به ارتباط با طبیعت در زندگی روزمره، تداعی شدن خاطرات دوران کودکی برای افراد در نتیجه ارتباط با طبیعت، مشاهده باغچه های خانگی به عنوان دری که به روی طبیعت باز می شود و ارزش قائل شدن آنها را به این نوع مکان ها را معین کرده بود.

-10 فواید حاصل از حضور یافتن در طبیعت

ارتباط نزدیک با طبیعت از جهت روانی برای ایجاد آرامش موثر بوده و به همراه شروع دوره شهر نشینی ایده کاهش فشار های روحی با ایجاد ارتباط با طبیعت نمایان شده است. معمار مناظر طبیعی آمریکا فردریک لوو اولمستیت 100سال پیش پذیرفته بود که زندگی شهری باعث ایجاد استرس می گردد و مناظر طبیعی را به عنوان یک عامل کاهش دهنده استرس معرفی کرده بود (شامقلی و همکاران:1384، .(5 دوباره در قرن 19 به نظر وکتوریا، وجود پارکها در شهرها برروی سلامتی انسان تاثیر مثبتی دارد، که در دوران او از طرف اصلاح گرایان پارک های در شهر های مختلف انگلستان احداث شده بود. اساس جنبش باغچه های شهری (the garden city movement)، نیز دوباره به رابطه مثبت مابین انسان و طبیعت استوار است (شامقلی و همکاران:1384، .(5

مطالعه تاثیر طبیعت برروی روان انسان با روش های علمی خیلی دیر شروع شده، در 30 سال اخیر از طرف دانشمندان علوم طبیعی و اجتماعی تئوری های مختلفی دال بر چگونگی افزایش رفاه و کیفیت زندگی انسان ها با حضور یافتن در طبیعت، ارائه شده بود. افرادی که بصورت حرفه ای در مراکز درمانی و بیمارستان ها فعالیت می کنند، جهت مداوای افراد بیمار از روش هایی مانند مشغول کردن آنها به فعالیت در باغچه ها و برقرار نمودن ارتباط بین آنها و گیاهان، به طور گسترده استفاده می کنند (شامقلی و همکاران:1384، .(2 خیلی از مطالعات در زمینه روان شناسی، تاثیر شهرنشینی برروی سلامت روحی انسان ها را مورد بررسی قرار داده است و خیلی از روان شناسان نسبت به سلامت روحی بیشتر تاثیر چشم اندازهای طبیعی را روی بیماری های روحی بررسی کرده اند(شامقلی و همکاران:1384، .(4 به همراه این بررسی ها، مطالعاتی در این زمینه در سال های اخیر روبه فزونی یافته و خیلی از مطالعات سعی برشناساندن نقش مناظر طبیعی در سلامتی انسان کرده بودند.

-11 تاثیرات مثبت گل

نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناسی دانشگاه روگرز در نیوجرسی آمریکا نشان می دهد، ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده، اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان آدمی است که در این بین کاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایی مانند گل می تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد.

نکته جالب توجه درباره نقش گل در سلامت روحی- روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن به گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زیبای آن می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند. در واقع گل عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است.

پژوهش های دکتر جونز روانشناس دانشگاه روگرز نیز نشان می دهد نگاه کردن به گل یا دریافت گل می تواند به مدت طولانی روی حالات روانی فرد تأثیر گذاشته و رفتار او را به سرعت دگرگون کند، به طوری که افرادی که در محیط اطرافشان منزل، محل کار و; گل و گیاه وجود دارد بیش از دیگران- دو تا چهار برابر- آرام، مهربان، شاد و با گذشت بوده و می توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز منتقل کنند، بنابراین پژوهشگران توصیه می کنند همواره یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل در معرض دید خود داشته باشید.

وی معتقد است گل و گیاه به ویژه دریافت حتی یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل به سرعت می تواند روحیه شخص را تغییر داده و او را شاد و هیجان زده کند. لبخند، اولین و مهم ترین نشانه این تغییر است. احساس شادی و سرزندگی در همه افراد و در هر سنی به سرعت و به خوبی نمایان می شود.

گلها می توانند تاثیری آنی بر روی حس خوشنودی وارد کنند تمام شرکت کنندگان در این تحقیق با لبخندهای “واقعی” و “هیجان زده” از هدیه گرفتن گل استقبال کردند و حس قدرشناسی و سرخوشی فوق العاده ای از خود نشان دادند این عکس العملی همگانی است و در تمام رده های سنی دیده می شود. گل تاثیر مثبت و طولانی بر حال و هوای اشخاص می گذارد، شرکت کنندگان در آزمایش توضیح دادند که پس از دریافت گل کمتر احساس اندوه، اضطراب و بی تابی داشته اند و در رفتار خود نشانه های بارزی از خوشی و رضایت را مشاهده کرده اند. گل موجب برقراری رابطه ای صمیمی می شود و حضور گل، برقرار کردن ارتباط با خانواده و دوستان را افزایش می دهد پروفسور روانشناسی دانشگاه روتگرز خانم دکتر هاویلند جونز می گوید: ” عقل سلیم به ما می گوید که گلها ما را شاد می کنند”(خسروشاهی،.(1385

حالا علم هم به ما ثابت کرده است که گلها نه تنها ما را از آنچه تصور می کردیم، شادتر می کنند، بلکه تاثیر قوی و مثبتی بر افزایش احساس آسایش ما دارند.

1-11 فضاهای مشترک

این تحقیق به بررسی مکانهایی در خانه که افراد معمولا برای گذاشتن گل انتخاب می کنند نیز پرداخته است. گلها معمولا در جاهایی قرار داده می شوند که همه به توانند آن را ببینند، مانند سرسرا، اتاق نشیمن و اتاق غذا خوری و بر این حقیقت دلالت می کنند که گلها نمادی برای تقسیم خوشی ها هستند. بنا به گفته دکتر هاویلند جونز، ” گلها برای کسانی که به اتاق وارد می شوند احساسات مثبت به ارمغان می آورند و فضا را بیش از پیش دعوت کننده و خودمانی می کنند”.

2-11 تاثیرات مثبت گل بر سالمندان

سالمندان در هر نقطه از جهان، هر روز خود را با قدمی به سمت پیری، خمودگی، ضعف حافظه و انزوای اجتماعی آغاز می کنند. محققان دانشگاه روتگرز بهبود وضعیت روحی سالمندان را نیز یکی از اهداف خود قرار داده اند. یک تحقیق 6 ماهه بر روی شهروندان بزرگسال نشان داده است که وجود گلها به طور عمیق و موثر موجب کاهش افسردگی و خمودگی، افزایش و توسعه برخوردهای اجتماعی و تقویت کننده حافظه در سنین بالا هستند. 81 درصد از سالمندان شرکت کننده در این تحقیق اعلام کردند که در پی هدیه گرفتن گل، از میزان کسالت آن ها کاسته شده است. چهل درصد از آنها در خارج از چهارچوب دائمی دوستان صمیمی و خانواده، به معاشرت و شرکت در مناسبت های اجتماعی پرداخته بودند و 72 درصد از آنان در تست های حافظه به نتایجی مثبت و کاملا متفاوت از تست های ابتدای تحقیق دست یافتند. دکتر هاویلند جونز می گوید:” مردم شاد، از زندگی طولانی تر و سلامت تری بهره مند می شوند و تغییرات را با دیدگاه مثبت پذیرا می شوند. تحقیقات ما نشان داد که در طی روند سالخوردگی، اندکی از طبیعت، می تواند یک دنیا معجزه کند و بر میزان رضایت ما از زندگی بیافزاید”(خسروشاهی،.(1385

-12 اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان

فطرت انسانها گرایش ذاتی به طبیعت دارد. نیاز انسانها از ابتدای خلقت به گیاه و طبیعت نیاز زیستی و حیاتی بوده است. این یک نیاز فیزیولوژیکی است. از این جهت که شامل یک نیروی فیزیکی- شیمیایی در مغز است که تمامی توانایی های عقلی و ادراکی فرد را سازمان داده و هدایت می کند. نیازها می توانند از لحاظ اضطراری بودن یا نبودن با هم متفاوت باشند. اگر نیازهای اولیه انسان ارضاء نشوند ممکن است که نیاز به پرخاشگری قویترین نیاز باشد.

فضای سبز سرشار از رنگهای متنوع است اما رنگ سبز در آنها حاکمیت دارد. رنگ سبز از نظر روانشناسی اصولا” رنگ آرامبخشی است و می تواند فضای مربوط را از نظر روانی برای انبوه مردمی که در مراکز انسانی تجمع کرده اند قابل تحمل تر نماید. هنگامی که یک فرد به طبیعت روی می آورد و درختان سر سبز و گل های زیبا را می بیند و صدای آب و نغمه پرنده ها را می شنود لحظه های دلپذیری برای او ایجاد می گردد. در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز تحقیقات انجام گرفته نشان دهنده این مطلب بود که فضای سبز دوره بستری بیماران را کوتاه و دوره نقاهت آنها را تا %8 کاهش می دهد. (شامقلی و همکاران:1384، (2

کاشت صحیح درختان می تواند بر روی مصرف انرژی در ساختمان ها تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان ها در صورت کاربرد درختان کاهش می یابد. درختان باعث جذب %9 انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلی ساختمان ها را می توانند کاهش دهد. علاوه براین اثر تعدیلی درختان و فضای سبز روی دمای شهرها سبب می شود که مصرف انرژی لازم برای تبرید انتشار گازهای گلخانه ای متصاعد شده از واحدهای مولد انرژی کاهش یابد. کاهش دما در شهرها دراثر تعریق و سایه نه تنها سبب صرفه جویی در انرژی بلکه سبب صرفه جویی درمصرف آب نیز می شود.

-13 طبیعت و رشد کودک

قرارگیری درمحیط غنی وپیچیده طبیعت مغز و تفکر را غنی و پیچیده می کند هوش را بالا می برد و محرومیت از محیط طبیعت تناسب ذهن ورفتار پرخاشگرانه را تشویق می کند. طبیعت در کنار الهام بخش بودن، هیجان، کنجکاوی، احساس ترس و رقابت را در کودکان بیدار می کند و به رشد شخصیت و بلوغ عاطفی او کمک می کند. (شامقلی و همکاران:1384، .(6

-14 به طورکلی می توان تاثیرات روان شناختی فضای سبز را بر شهروندان به صورت زیر بیان کرد :

1-14 ایجاد آرامش روحی و روانی :

علاوه بر آثار روحی و روانی و آرامش که در اثر قرارگیری در طبیعت و نظاره گری فضای سبز حاصل می شود، ازنظر علمی می توان به یک مورد اشاره کرد و آن هم تولید فیتونسید است. درختانی مانند گردو،کاج و; از خود ماده ای به نام “فیتونسید” در فضا رها می کنند که این مواد روی انسان اثر فرح بخشی دارد؛ به گونه ای که این ماده می تواند تعادل بین دو نیم کره مغز را به خوبی برقرار سازد و حالت طبیعی و آرامبخشی را به انسان ارزانی کند(علیزاده، .(9-10:1381

2-14 تاثیرات مثبت در سلامت جسمی و بدنی افراد :

مردم در جوامع صنعتی خیلی کم ورزش می کنند؛ برای بسیاری از فعالیت های بدنی جایی در کارهای روزانه ندارد، در نتیجه برای اینکه این افراد به فعالیت بدنی بپردازند باید بیش از پیش آنها را به این کار ترغیب کرد. محیط های جذاب ازجمله فضای سبز می تواند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت هایی کند. از پژوهش های انجام شده چنین بر می آید که محیط های سرسبز به عنوان مکانی برای این فعالیت های تفریحی بر مکان های ساخته شده رجحان دارند. به عنوان مثال راجراولریخ در تحقیقی که در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز روی دوره بهبود بیماران در یک بیمارستان انجام داد به این نتیجه رسید که فضای سبز می تواند دوره بستری بیماران را کوتاه کند(مجنونیان،.(213:1374

3-14 ارتقای کارایی و راندمان عملکردی افراد (افزایش بهره وری ):

زندگی در شهرها و بطورکلی در دنیای مدرن باعث مکانیکی شدن زندگی انسان ها گردیده است. اوقات فراغت را برای انسان ها کم کرده است و با این فرصت کم فراغت از کار، نمی توان رفتن به سفرهای طولانی و چند روزه را در برنامه زندگی قرار داد. بنابراین مجبور به استفاده بهینه از فرصت کم فراغت از کار و زندگی روزمره می شود و بهتری مکان برای انجام این کار فضاهای سبز شهری است؛ زیرا با قرارگیری در این گونه فضاها، انگیزه زندگی کردن افزایش و متعاقب آن کارایی و راندمان عملکردی افراد نیز افزایش می یابد.

4-14 حل چالش ها و تنگناهای افراد ازطریق تبادل افکار ،مشورت های دوستانه و ; در کانون های رسمی و غیررسمی مستقر در پارک ها و فضاهای سبز

5-14 تاثیر بر روی رفتار انسان ها و پویایی ذهنی و رفتاری آنها

6-14 ماندن افراد در وضعیت های فیزیکی و روحی مناسب از طریق حضور مستمر در فضاهای سبز مثل نرمش،ورزش و ; در این فضاها

-15 تأثیرات منظر بر سیمای شهری

جامع ترین تأثیرات منظر را می توان در قالب عمومی شهری جستجو نمود .حرکت روزانه در مناطق شهری، حضور روزمـره را در مناطق شهری همچون اتوبان ها، خیابان ها و ; در پی دارد .افزایش میزان سبزینگی در تمامی سـطوح شـهری باعـث کـاهش تأثیرات استرس محیطی می شود .آنچه که در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، المان هایی است که می بایست درنقاط پرتراکم شهری و مناطقی که مناظر طبیعی، کمتر به چشم می خورند، در نظر گرفت .تابلوها و نقاشی های خیابانی بر روی دیـواره های ساختمان ها، پل ها و ; امروزه در برنامه ریزی شهری، جایگاه ویژه ای یافته اند، اما آنچه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه عـدم

توجه به انتخاب نوع این نقاشی های دیواری، می تواند با افزایش استرس های محیطـی، نقـش منفـی ایفـا نمایـد. اصـولا تصـاویر طراحی شده بر روی دیواره ها، باید امکان ایجاد خاصیتی روانی که از آن تحت عنوان سرگرمی مثبت و یا عامل حواس پرتی مثبت یاد می شود، را فراهم نماید.

سرگرمی(حواس پرتی) مثبت، یک المان محیطی است که باعث ایجاد احساس مثبت در فرد شده و باعـث کـاهش اسـترس و افکار آزاردهنده وی می شود .(Ulrich R S, 1991; 3: 97-109)تنها نقاشی از مناظر طبیعی بر روی بیلبوردها و یادیواره ها مـی تواند باعث آرامش و کاهش استرس شده و به عنوان سرگرمی مثبت عمل نمایـد و تصـاویر مفهـومی تبلیغـاتی، تصاویرآبسـتره و انتزاعی، نتایجی منفی بر روی شهروندان خواهد داشت(.( Heerwagen J 1990,280 -269

-16 گیاهان در معماری داخلی

گیاهان دیاکسیدکربن را به اکسیژن تبدیل میکنند. هوا را تصفیه میکنند و قادرند آلایندههای مضر را از بین ببرند. با وجود گیاهان هوا تمیزتر شده و رطوبت هوا بهطور طبیعی حفظ میشود. گیاهان از نظر روانی هم فوایدی دارند. وجود گل و گیاه موجب شادی و کاهش استرس و افزایش کارایی میشود. وجود رنگ سبز گیاه در یک اتاق زیبایی و انرژی بیشتری در فضا ایجاد میکند. بررسیها نشان داده است علایمی مانند سردرد، استرس، خوابآلودگی و سرماخوردگی در صورت وجود گل و گیاه در خانه کاهش پیدا می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 136 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله ژاپن تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:59
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ژاپن تحت pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ژاپن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ژاپن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ژاپن تحت pdf :

ژاپن
ملاحظات تاریخی
تاریخ روشن و واضح ژاپن به سال 660 قبل از میلاد بر می گردد. در این سال امپراطوری ژاپن بوسیله جیموتنو تأسیس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهی دادند.در قرون اولیه میلادی قبایل مختلفی در ژاپن سكونت داشتند كه حكومت هریك از آنان در دست كاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم یا ماتو بر سایر اقوام موجب پاگیری كشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پیشرفت كرده و دارای تمدنی درخشان شد. در همان دوران اقداماتی كه برای تأسیس حكومتی متمركز بعمل آمده بود به نتیجه رسید و رئیس قبیله یا ماتو مقام امپراطوری

یافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استیلای خاندان فوجی وارا درآمد. و با اینكه امپراطور وجود داشت ولی باطناٌ كاهنان بودائی بر كشور حكومت میكردند. نفوذ این خاندان و چند عامل دیگر سبب ضعف امپراطوری های ژاپن گردید. در ایالات مختلف نیز هریك از افراد این خاندان پرچم استقلال بر افراشتند كه بهمین خاطر در سراسر قرن دوازدهم ژاپن دچار جنگهای داخلی بود. قدرت خاندان فوجی وارا در اواخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم به اوج خود رسید. در اواخر قرن داوزدهم خاندان میناموتو بر رقبای خویش پیروزی یافته و رئیس آن یوریتومو با عنوان شوگو (حاكم نظامی) قدرت را در دست گرفت و از آنزمان حكومت واقعی در دست شوگونها افتاده و امپراطوری به مقامی تشریفاتی مبدل شد. یوریتومو قدرت خاندان فوجی وارا را نابود كرد و حكومت نظامیان را برقرار نمود

. پایتخت وی شهر كاماكورا بود.در اواسط نیمه دوم قرن 13 میلادی دوبار مغولات به سركردگی قوبلای قاآن درصدد لشكركشی به ژاپن برآمدند ولی توفیقی بدست نیاوردند.در سالهای 1338 مقام شوگونی به خاندان آشیكاگا رسید و آنان كیوتورا پایتخت خود قرار دادند ولی بعلت ضعف این خاندان، از آن ببعد تا 235 سال ژاپن گرفتار جنگهای داخلی بود. در ایندوران فئودالها و كاهنان بودائی به تأسیس قلمرو و ایجاد ارتش پرداختند. اما در این اوضاع آشفته، صنعت و تجارت ژاپن توسعه فراوان یافت و در همین دوره طبقه متوسط بوجود آمد و شهر اوزاكا بندری آزاد و بین المللی شد.نخستین مردمان اروپایی كه به ژاپن راه یافتند پرتقالیها بودند كه در سال 1542 با این كشور

روابط بازرگانی برقرار نمودند. در اواسط و اواخر قرن شانزدهم مسیحیت به ژاپن وارد شد.در اواخر قرن شانزدهم سه جنگجوی بزرگ یعنی نوبوناگا، هیدیوشی وایباسو یكی بعد از دیگری ژاپن را تحت تسلط خویش درآوردند. ایباسو مؤسس سلسله شوگونی توكوگاوا بود كه در سالهای 1867 – 1603 بر ژاپن فرمانروایی كردند. این خاندان دولتی متمركز در توكیو (آن موقع یدو) تأسیس كرده و گسترش مسیحیت در ژاپن را متوقف ساختند و همچنین هرگونه رابطه با ممالك خراجی را ممنوع كردند و فقط یك پاسگاه تجارتی هلندیان در ناگازاكی باقی ماند.جامعه ژاپنی در دوره خاندان توكوگاوا طبقه بندی شده بود و حدود آنها سخت رعایت میشد. این طبقات به ترتیب عبارت بودند از: فئودالها ، سامورائیها، دهقانان،‌صنعتكاران و تجار. در قرون هفده و هجده شهرها رونق گرفت و در اصل طبقه بازرگانان بر كشور مسلط شدند.در اواسط قرن نوزدهم با سفر دریا سالار پری (امریكایی) به ژاپن، بالاجبار دروازه های ژاپن بر روی غرب گشوده شد و رژیم شوگونی كه از داخل و خارج در معرض تهدید بود از پا درآمد. در سال 1867 شوگون وقت ناچاراٌ استعفاء كرده و در سال 1868 امپراطور موتسوهیتو بعنوان اولین امپراطور پس از 700 سال، خود قدرت را در دست گرفت. در این زمان پایتخت از كیوتو به توكیو منتقل شد و از این زمان دوره معروف به بازگشت میجی آغاز گردید.در دوره بازگشت میجی، فرمانروایان ژاپن بجای خود داری از ورود بیگانان و عدم تجارت با آنان‌، سعی در استفاده از فنون و صنایع و تمدن مغرب زمین كرده و در این راه به پیشرفتهایی فراوان و ارزنده ای نائل آمدند و به خاطر وجود رهبرانی لایق، ژاپن بسرعت به یك مملكت صنعتی نوین و یك قدرت نظامی مبدل شد. در اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رژیم فئودالی لغو شد.در سال 1877 شكست شورش ساتسوما (كه مخالف غربی سازی كشور بودند)، مخالفت با اصلاحات امپراطور را پایان داد. در همان دوران م،مورینی جهت فراگیری انواع علوم و فنون به كشورهای غربی اعزام

شدند و در داخل نیز اصلاحاتی در تمام سازمانهای نظامی و اداری بوجود آمده و خدمت نظام وظیفه نیز اجباری گردید.در سال 1889 امپراطور قانون اساسی جدیدی را كه از روی قانون اساسی كشور پروس (آلمان) تدوین شده بود به مورد اجراء‌نهاد.در سالهای 95 – 1894 اولین جنگ چین و ژاپن به سبب رقابت آنها بر سر كره روی داد. در سال 1894 ژاپن پادشاه كره را به خودداری از قبول حاكمیت چین برانگیخت و در جنگی كه بدنبال این امر بین چین و ژاپن درگرفت چینیها به سرعت مغلوب ژاپنیها كه پیشرفته تر و مجهزتر بودند شدند. در پایان جنگ پیمان شیمونوسكی میان طرفین

منعقد شد كه موجب آن، كره ظاهراٌ مستقل شد (ولی در واقع تحت الحمایه ژاپن بود) و چین جزایر فرمز (تایوان )، پسكادور و شبه جزیره لیائوتونگ را به ژاپن واگذار كرد. چندی بعد ژاپن مجبور شد بر اثر فشار دول غربی شبه جزیره لیائوتونگ را به چین مسترد كند.از سالهای اولیه قرن حاضر ژاپن به امپراطوری مقتدری تبدیل گردید ودیری نگذشت كه این كشور كه در آغاز سعی در جلوگیری از نفوذ و تسلط دول غربی بر خویش داشت، خود به كشور گشایی پرداخت.در اواسط دهه اول قرن بیستم بدنبال دستیابی روسها بر بندر ولادیووستوك و قسمتی از سواحل منچوری و جزیره ساخالین و تعرض آنها به چین و بوجود آمدن رقابت میان ژاپن و روسیه، دو كشور به جنگ پرداختند و نیروهای

روسی در خشكی و دریا شكست سختی از ژاپنیها خوردند كه دلیل عمده این واقعه عدم لیاقت فرماندهان روسی و گرفتن رشوه از سرداران ژاپنی بود. بموجب عهدنامه پورتسموت (امریكا) كه در پایان جنگ امضاء شد نیمه جنوبی جزیره ساخالین و بندر پورت آرتور به ژاپن تعلق گرفته و شبه جزیره كره نیز تحت الحمایه ژاپن شد. در سال 1910 ژاپن كره را كاملاٌ به خاك خود الحاق نمود.در جنگ جهانی اول ژاپن امتیازات آلمانها را در شانتونگ بدست آورد ه و از طرف جامعه ملل قیمومی

ت جزایر متصرفی آلمان در اقیانوس آرام به ژاپن واگذار شد.در دهه 30 – 1920 دولتهای حزبی و آزادیخواه بر روی كارآمدند و تا حدی از شدت كشورگشایی ژاپن كاسته شده و پارلمان قدرت یافت.در اواسط نیمه اول قرن حاضر امپراطور فعلی، هیروهیتو به سلطنت رسید. چند سال بعد از به سلطنت رسیدن هیروهیتو، بحران اقتصادی مدتی بعضی از بخشهای اقتصادی را فلج كرد. در دهه بعد از 1930 ، نظامیان بر امور سیاسی ژاپن مسلط شدند. در ایندوره صادرات ژاپن افزایش فوق العاده ای یافت.از سال 1931 جنگی میان ژاپن و چین به سبب توسعه طللبی ژاپن در آسیای شرقی آغاز شد كه تا سال 1945 (تا پایان جنگ جهانی دوم) ادامه یافت. در سال 1931 ژاپن پادگان خود را در منچوری بعنوان حمایت از دارایی ژاپنیها در آن سرزمین تقویت نمود. ژاپن پس از بهانه ای كه بدست آورد تمام سرزمین منچوری و چندناحیه دیگر را اشغال نمود و دولت دست نشانده منچوكوئو را برپا نمود. در سال 1932 جامعه ملل ژاپن را متجاوز شناخت و این كشور از عضویت آن سازمان خارج شد. در سال 1935 نواحی چاهار و هپی نیز تحت تصرف ژاپن درآمدند. در سال 1937 یك درگیری میان سربازان چنین و ژاپنی در پادگان ژاپنی ها (در پكن) روی داد و آنان نیز به این بهانه پكن و تین تسین را اشغال كردند. ماه بعد باز هم ژاپنیها به بهانه ای دیگر شانگهای و سپس نانكن را تصرف نمودند. در سال 1940 تمام شهرهای عمده ساحلی شرق چین و قسمتهائی از جنوب آن كشور در دست ژاپن بود.در سال 1940 تمام احزاب سیاسی ژاپن منحل اعلام شده و این كشور به هند وچین نیرو فرستاد و با آلمان و ایتالیا نیز پیمانی امضاء نمود. در آوریل 1941 پیمان عدم تعرض میان ژاپن و شوروی منعقد شد.در اكتبر سال 1941 ژنرال جوتو به نخست وزیری رسید و ژاپن بكلی تحت استیلای نظامیان درآمد.در هفتم دسامبر 1941 با حمله بمب افكن ها و جنگیده های ژاپنی به پایگاه دریایی پرل هاربر (متعلق به امریكا) در اقیانوس كبیر، ژاپن در جبهه متحدین بر ضد متفقین وارد جنگ جهانی دوم شد. سپس لشكریان ژاپن از تایند به مالزی حمله كرده و پس از آن در فوریه سال 1942 سنگاپور را گرفته و 10 هزار سربازبود. در سال 1942 كشورهای فیلیپین و اندونزی نیز بدست ژاپن سقوط كردند. در ماه مه همان سال قسمت اعظم برمه به دست ژاپن افتاد. در اوائل سال 1943 ژاپنییها كشور پاپوای فعلی را متصرف شدند.از سال های 1942 و 43 شكستهای بزرگی بر ژاپن وارد آمد. از این سالها تا 1945 متفقین بتدریج تمام سرزمینهای اشغالی و بعضی از جزایر ژاپن را همراه با شوروی پس گرفتن كه سرانجام امریكا با بمباران اتمی خود در ماه اوت 1945 با دو بمب اتمی شهرها هیروشیما و ناگازاكی ( ناگاساكی) را تبدیل به مخروبه ای كرد و با این عمل ژاپن را به زانو درآورد. با اعلان جنگ روسیه به ژاپن، سرانجام هیروهیتو در 14 اوت همانسال شرایط متفقین را پذیرفته و قرارداد تسلیم رسمی در دوم سپتامبر در عرضه ناو هواپیما بر میسوری با شركت نمایندگان دولت ژاپن و متفقین امضاء شد و ژاپن بلاشرط تسلیم شد. اشغال ژاپن توسط متفقین ، براساس شرایط مقرر در كنفرانس پوتسدام

(آلمان)، آ‎غاز شد و برطبق آن فرماندهی نیروهای متفقین در ژاپن، و اداره این كشور به ژنرال مك آرتور امریكایی سپرده شد. در این زمان امپراطوری ژاپن موقتاٌ منحل شده و سرزمنیهای متصرفی آن از دستش خارج شد. امپراطوری ژاپن قبل از ورود این كشور در جنگ جهانی دوم علاوه بر جزایر اصلی ژاپن مشتمل بر جزایر كوریل، ریوكیو، فرمز، پسكادور، بونین، كارولین، مارشال، ماریانا و نیمه جنوبی جزیره ساخالین، كره و ناحیه كوانتونگ در منچوری بود. بعلاوه دولت منچوكوئو نیز در منچوری تحت الحمایه ژاپن بود. بعضی از این جزایر بعداٌ به ژاپن مسترد شدند.پس از جنگ قوای ارتشی و

صنایع نظامی ژاپن منحل شد و صنایع آن نیز محدود گشت. امپراطور هیروهیتو نیز در ملاء عام جنبه الهی خود را نقی كرده و حاكمیت مردم را به رسمیت شناخت. در اینزمان وضع سیاسی كشور تره بود و چند حزب سیاسی بوجود آمدند.در سال 1949 یوشیدا به نخست وزیری برگزیده شد و محافظه كاران بر اوضاع مسلط شدند. در همانسال از شدت حكومت نظامی تا حدی كاسته شد و بسیاری از كارها از رف مك آرتور به مقامات محلی ژاپن واگذار شد.درسال 1951 چهل و نه كشور در شهرسان فرانسیسكو امریكا پیمان صلح با ژاپن را امضاء نمودند كه بموجب آن سرانجام ژاپن در سال 1952 حاكمیتش را بدست آورد.
در انتخابات سال 1952 حزب لیبرال محافظه كار یوشیدا بر سركار ماند. در نوامبر 1954 حزب دموكرات ژاپن كه طرفدار گسترش روابط با شوروی و چین بود تأسیس گردید. و در دسامبر همانسال ایچیروها تویاما رهبر حزب دموكرات جایگزینی یوشیدا شد. در نوامبر 1955 احزاب لیبرال و دموكرات یكی شده و ایشییباشی از حزب لیبرال دموكرات بر سركار آمد.ژاپن در دهه 60 – 1950 چندین پیمان و موافقتنامه با كشورهای جهان منعقد ساخت كه موجب مطرح شدن دوباره این كشور در جهان گردید. ژاپن در سالهای پس از جنگ همچون آلمان غربی، همواره رو به پیشرفتهای فراوان اقتصادی بوده و هم اكنون پس از امریكا و شوروی، سومین قدرت اقتصادی جهان است.در سال 1958 امریكا بخاطر انتقادات پردامنه، نیروهای اشغالی خود را از ژاپن خارج كرد ولی پایگاههای خویش را در این كشور باقی گذاشت.در سال 1960 بخاطر مخالفت مردم ژاپن با انعقاد قراردادهای نظامی با امریكا، تظاهرات وسیعی در كشور صورت گرفت كه به سبب یكی از آنها در ژوئن 1960 آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریكا سفر خود به ژاپن را لغو كرد. در سال 1960 افراطیو

ن راستگرا یكی از رهبران سوسیالیستهای ژاپن را بقتل رساندند. در سال 1964 ساتو به نخست وزیری ژاپن برگزیده شد.در سال 1972 سرانجام پس از چند سال گفتگو جزایر اوكیناوا كه از سوی امریكا در جنگ جانی دوم اشغال شده بود به ژاپن برگردانده شد. در همانسال تاناكا به نخست وزیری رسید. تاناكا نیز در سال 1974 استعفا داد و تاكنومیكی به جانشینی وی انتخاب شد. در سال 1976 با استعفای میكی، تاكئوفوكودا به نخست وزیری رسید.در 1978 روابط چین و ژاپن بخصوص از نظر اقتصادی پیشرفت فراوانی كرد. در همانسال ماسایوشی اوهیرا در انتخابات حزبی برفوكودا پیروز شد و نخست وزیر ژاپن شد. اوهیرا در سال 1980 فوت كرد و كمی بعد زنگو سوزوكی به نخست وزیری رسید. در سالهای اخیر ژاپن همواره شاهد تظاهراتی بر ضد وجود پایگاههای امریكا در خاكش بوده است.
ملاحظات جغرافیایی
ژاپن با 313 ، 372 كیلومتر مربع وسعت (پنجاه و پنجمین كشور جهان ) در نیمكره شمالی ، نیمكره شرقی، در شرق قاره آسیا، بصورت مجمع الجزایری در شمال غربی اقیانوس كبیر، در كنار دریای ژاپن و در نزدیكی سواحل شوروی و كره جنوبی (درغرب) وقع شده است. ژاپن در كمربند زلزله ای اقیانوس كبیر واقع شده و زلزله های فراوانی در آن روی مدهد. كوهها و نواحی مرتفع كه تعداد زیادی آتشفشان در آنها وجود دارد، قسمت اعظم این كشور را پوشانده اند. با اینحال جلگه های

نیز (بخصوص در جزیره هنشو) (919، 227 كیلومترمربع)، هوكایدو (066،75)، كیوشو (664، 35 ) ، شیكوگو (767، 17 ) و اوكیناوا (748 ، 1) كیلومتر مربع ) هستند. جنگلها قسمت اعظم ژاپن را پوشانده و آب و هوای آن نسبتاٌ گرم و مرطوب و پرباران است. بلندترین نقطه آن قله فوجی با 776، 3 متر ارتفاع ، طویلترین رود، شینانو با 362 كیلومتر درازا، ودریاچه بیوا (675 كیلومترمربع) بزرگترین دریاچه آن میباشد.
ملاحظات سیاسی

حكومت این كشور امپراطوری بوده و امپراطور هیروهیتو و نخست وزیر زنكو سوزوكی میباشد. قوه مقننه از دو مجلس تشكیل یافته یكی مجلس نمایندگان با 511 عضو كه به مدت 4 سال انتخاب شده و دیگری مجلس مشاورین با 252 عضو كه به مدت 6 سال انتخاب میشوند.
قانون اساسی موجود در سال 1947 تدوین شد و براساس آخرین تقسیمات كشوری، ژاپن از 43 ناحیه ( كه هركدام به وسیله یك فرماندار انتخابی و یك شورای محلی اداره می شوند ) 2 ناحیه شهری ، یك ناحیه پایتخت نشین و یك سرزمین تشكیل یافته.
فعالیت احزاب در ژاپن آزاد بوده و احزاب مهم عبارتند از: لیبرال دموكرات،‌سوسیال دموكرات،كومی – تو، سوسیالیست، لیبرال جدید و كمونیست.
روز ملی آن بیست و نهم آوریل است. در سال 1956 به عضویت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمانهای آدب – آسپاك – سی سی دی – اسكاپ – فائو – گات – یااآ – بانك جهانی – ایكائو – آیدا – ایفك – ایمكو – ایمف – ایتو – اواسی دی – یونسكو – یوپو – ومو- وهو- برنامه كلمبو نیز عضویت دارد.
ملاحظات اقتصادی
واحد پول آن ین ژاپن (Y )معادل 100 سن برابر با 32/0 ریال است كه هر 45/248 ین برابر یك دلار است.میزان تولید ناخالص ملی در سال 1979 حدود 427، 839 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 245، 7 دلار ) كه 8/36% آن از صنایع ، 1 / 8% از كشاورزی، 23% از تجارت و 11% از خدمات بدست میآید.نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 6/3% است. درآمد بودجه ملی در سال 1977 بالغ بر 16/47 میلیارد دلار و هزینه های آن معادل 75/94 میلیارد دلار بوده است.واردات ژاپن در سال 1978 حدود 80 میلیارد دلار بوده كه بیشتر شامل: ماشین آلات ، نفت، سنگ آهن، موادغذایی و خشكبار است كه اكثراٌ از كشورهای امریكا (20%)،‌استرالیا (7%) و كانادا (3/4%) وارد میشود. میزان صادرات این كشور حدود 98 میلیارد دلار بوده كه بیشتر شامل, اتومبیل، آهن و پولاد، وسائل الكترونیكی، نساجی، وسائل پلاستیكی ، كارخانجات پتروشیمی، دارو و منسوجات است و اكثراٌ به كشورهای امریكا (20%)، چین (4%) و استرالیا (3%) صادر میشود.
مهمترین صنایع كشور عبارتند از: فولادسازی، اتومبیل سازی، ساخت ماشین آلات، كشتی سازی، هواپیما سازی، شیمیایی،‌الكترونیكی و الكتریكی.
برنج، غلات،‌سبزیجات، میوه جات، سیب زمینی و توتون نیز مهمترین محصولات كشاورزی كشور را

تشكیل داده و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 4% هكتار میباشد. تولید سالیانه گوشت گاو 900، 297 تن، گوشت خوك 000، 060، 1 تن و صیدماهی 000، 508، 10 تن (رتبه اول در جهان) میباشد. تولید سالانه نیروی الكتریسیته نیز معادل 8/511 میلیارد كیلووات ساعت است.معادن مهم ژاپن عبارتند از: زغالسنگ، مس، طلا، نقر، مس، سرب،‌روی، كرومین، سولفور، نمك، بوكسیت، گوگرد، آهن، منگنز، و نفت. ذخیره زیرزمینی نفت آن حدود 55 میلیون بشكه میباشد. (1980).
ملاحظات علمی
كشورژاپن با داشتن یكی از عالی ترین استاندارد‌های آموزشی، از نرخ باسوادی بالایی برخوردار می‌باشد. در حدود 93 درصد كودكان وارد مقطع تكمیلی متوسطه شده، و تقریباً تمامی آنان فارغ التحصیل می‌شوند. ژاپن در سال 2000، با نرخ 40 درصد بالاترین نرخ تعداد ثبت نام را در جهان توسعه یافته دارا بوده و تعداد كثیری دانشگاه دولتی و خصوصی جهت خدمت به مردم داشته است.ژاپن به طرزی شگفت انگیز با تغییر ساختار جمعیت مواجه می‌شود، با پایین آوردن نرخ زاد و ولد و افزایش انتظارات از زندگی، جمعیت افراد بزرگسال به میزان چشمگیری رو به افزایش گذاشته است. یكی از عواقب این مسئله این است كه دیگر دانشجوی ژاپنی كافی جهت پر كردن تمام دانشگاه‌های ژاپن وجود ندارد، به این معنا دانشگاه‌ها بزودی مجبور می‌شوند در خارج از كشور بدنبال دانشجو باشند و یا باید استاندارد‌های تكمیل كننده بازار داخلی برای دانشجویان را ارتقاء بخشند. به طور كلی میتوان گفت كه تحصیل در ژاپن، برای دانشجویان خارجی روز به روز آسانترمی‌شود.آموزش ابتدایی ومقدماتی متوسطه تادهه1950به نرخ ثبت نام بیش از99%رسیده بودوتقریباَهمان نرخ راتازمان حاضرنگه داشته است.درحالیكه درسال1950تعداددانش‌آموزان راهی آموزش متوسطه تقریباَ6740300نفربود،این رقم دردهه 90 به بیش از105میلیون نفربالغ گردید.تعداد دانش‌آموزان راهی كالج‌هایادانشگا‌ها تاسال 1995،تقریباَبه 600000بالغ میگردید،
درحالیكه این تعداددرسال1950 فقط 770000نفربود.سهم فارغ التحصیلان مدارس متوسطه عازم موسسات آموزش عالی قبل از1990زیر35%بوده است ،اماتاسال 1998به 42%افزایش یافته است.

امروزه ،95% دانش‌آموزان ژاپنی در نوعی از برنامه پیش دبستانی شكل كودكستان و یا در مهد كودك روزانه ثبت نام می‌كنند(پیك 1992، توبین و ووداویدسون1989) دانش‌آموزان پس 6 سال را در مدرسه ابتدایی(شوگاكو)، 3 سال در دوره مقدماتی متوسطه (چوگاكوه)، و3 سال را در دبیرستان (كوتاگاكو)سپری می‌كنند.تقریباً 30% از دانش‌آموزان سطح دبیرستان در مدارس خصوصی ثبت نام می‌كنند (اداره آمار 1993).همچنین مدارس ویژه‌ای در تمام سطوح برای دانش‌آموزان دارای معلولیت‌های جدی ونیز برای تعداد اندكی از نخبگان وجود دارد كه توسط ملت سرمایه گذاری شده و دبیرستان‌‌های 5 ساله هستند. با این وجود، ثبت نام در مدارس ویژه و مدارس 5 ساله درصد اندكی از كل ثبت نام ‌ها را شامل می‌شود.
روند ثبت نامی كودكان در مدارس مختلف طی سال 1996
درصد پسران خصوصی دولتی سطح مدرسه

8/50% 1474661 377522 مراكز پیش دبستانی
2/51% 67609 8515262 مدارس ابتدایی
2/51% 231406 4449760 مدارس مقدماتی متوسطه
3/50% 1457607 3405120 مدارس تكمیلی متوسطه

3/62% 885 86334 مدارس استثنایی
3/82% 484819 38819 آموزش عالی
7/68% 1820407 661398 دانشگاه‌ها
آموزش برای دانش‌آموزان از 6 تا 15 سال اجباری است (یعنی برای دانش‌آموزان سطوح ابتدایی و راهنمایی).
این آموزش رایگان است، اگر چه كه والدین باید وسایل لازم همچون روپوش، كیت‌های ریاضی، ومجموعه ‌های خوشنویسی را تهیه نمایند مدارس ابتدایی معمولاً در مناطق نزدیك به خانه كودك قرار دارند، و در طول سال‌های دبستان گروه‌های كوچكی از كودكان (به راهنمایی دانش‌آموزان بزرگتر یكی از، والدین یا معلم ) را می‌توان دید كه پیاده روانه مدرسه هستند. در پایان سال سوم راهنمایی، دانش‌آموزان باید دبیرستانی را كه خوا‌هان ورود به آن هستند، انتخاب كنند و اغلب باید در امتحانات ورودی آن شركت كنند درحالیكه تقریباً تمام كودكان تا سطح دبیرستان ادامه تحصیل می‌دهند، اما ضمانتی برای قبولی آن‌ها در دبیرستان وجود ندارد.
دانش‌آموزان چند امكان برای ورود به دبیرستان دارند. اول از همه،دبیرستان ‌هایی دولتی، خصوصی، وتعدادی معدودی دبیرستان‌های با سرمایه گذاری ملی وجود ندارند.در بخش خصوصی ودولتی، دبیرستان‌های علمی یا غیر علمی می‌توانند شامل حال دانش‌آموزان شوند. حدود 25% دانش‌آموزان بالاخره وارد بخش غیرعلمی می‌شوند، اگر چه كه بیشتر آن‌ها اصولاً امید دارند كه به دبیرستان‌های علمی وارد شوند (منبوشوMombusho(1993)). آنهایی كه نمی‌توانند وارد دبیرستان ودولتی تمام وقت یا خصوصی شوند ممكن است در دوره ‌های مكاتبه‌ای و آموزشگاه‌هایی وجود ندارند كه آماده پذیرش دانش‌آموزانی هستند كه نتوانست‌هاند جای دیگری در سیستم آموزشی پیدا كنند.

نگاهی به آمارطلاق در ژاپن و ایران
“عوامل زمینه‌ساز رضامندی از زندگی زناشویی” پژوهشی است كه دكتر شهین علیائی‌زند با حمایت دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی آن دسته از رفتارهایی است كه زمینه را برای رضایت مردان و زنان متأهل از زندگی زناشویی فراهم می‌آورد. این رفتارها كه باعث تداوم زندگی و آرامش و بالندگی زنان و مردان می‌شود، در گروه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این گروه‌ها عبارتند از متاهلینی كه حداقل یك سال و حداكثر سه سال از زندگی زناشویی آنان می‌گذرد (تازه متأهلین)، متأهلینی كه حداقل 15 سال است كه ازدواج

كرده‌اند، زنان، مردان، زنان خانه‌دار و زنان متأهلی كه در خارج از خانه نیز به كار اشتغال دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل 388 نفر از مردان و زنان متأهل شهر تهران است كه یك سال از عمر زناشویی آنها می‌گذرد و در مناطق جنوب، شرق، غرب و مركز تهران سكنی دارند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
اگرچه آمار طلاق در بسیاری از جوامع، حتی جوامع سنتی رو به افزایش است، اما بر خلاف باورهای رایج، این رویداد نمی‌تواند الزامات، نشان‌دهنده بی‌مهری و كم‌توجهی انسان‌های این ع

صر و زمانه به ازدواج و تشكیل زندگی خانوادگی باشد، بلكه برعكس، انزوا، تنهایی‌ها و بیگانگی‌های ناشی از جوامع صنعتی كه به سرعت، تعامل با ابزار را جایگزین تعامل با انسان‌ها كرده است، از یك طرف و رشد ذهنی و اندیشه‌ زنان و مردان از طرف دیگر، موجب شده است كه آنها در این مقطع زمانی به مراتب بیش از گذشته طالب آن باشند كه همدلی، در آمیختگی عاطف

ی و هم‌اندیشی را در كنار هم تجربه كنند. لكن اینان، چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی خود را مجهز به ابزار لازم برای نیل به این اهداف والا و قابل تأمل نمی‌بینند. از این‌رو، یا از ازدواج روی بر می‌گردانند و یا افسرده و سرخورده، پیوند ناموفق‌شان را ترك می‌كنند كه ضایعات فردی و

اجتماعی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. این رویداد، ضرورت تحقیقاتی را كه بتواند به دور از تصورات قالبی و با لحاظ كردن دگرگونی‌های اجتماعی به ازدواج و تشكیل نظام خانوادگی بنگرند، كاملاً محسوس می‌كند. از این‌رو، تحقیق حاضر در صدد است كه به جای تأكید بر مسأله طلاق و تعمیم دست‌آوردهای ناهمخوان آن به ازدواج، با بررسی ازدواج‌های پایدار، راه و رسم ماندن را

بیاموزد. بر خلاف باورهای معمول، از زمان پیدایش خانواده تاكنون، در چارچوب تاریخ مكتوب زندگی بشری، دیر زمانی نمی‌گذرد. زیرا به نظر می‌رسد كه تنها از آن زمان كه زندگی قبیله‌ای جای خود را به جوامع مدنی داده است و مدنیت و قوانین اجتماعی جایگزین قوانین قبیله‌ای و طایفه‌ای شده‌اند، ساختاری به نام خانواده شكل گرفته است. اگرچه از زمان شكل‌گیری خانواده، به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، ساختار و عملكرد این نهاد تغییرات چشمگیری داشته است، اما مشاهدات و تجربیات برگرفته از تاریخ اجتماعی نشان می‌دهد كه خانواده از زمان پیدایش تا كنون، كوچك‌ترین، اما مهم‌ترین و محكم‌ترین نهاد اجتماعی بوده است. استحكام این نهاد، در گیرودار زمان به گونه‌ای بوده است كه حتی برخی از رویدادهای سیاسی اجتماعی كه در مقاطعی، موانعی را بر سر پایداری زندگی خانوادگی به وجود آورده‌اند و ناموفق مانده‌اند.
آمار و ارقام نشان می‌دهد كه حتی در كشورهای كمتر سنتی، هنوز كه هنوز است، تعداد كسانی كه ازدواج می‌كنند و تشكیل خانواده می‌دهند، به مراتب بالاتر از كسانی است كه تن به ازدواج نمی‌دهند. برای مثال، لاسول گزارش می‌دهد كه 95 درصد مردم بزرگسال ایالات متحده آمریكا، سرانجام ازدواج می‌كنند. گزارش‌های دیگر حاكی از آن است كه در آن سرزمین، حتی بسیاری

از افرادی كه خود را آماده ازدواج نمی‌بینند، بر این باورند ، در صورتی كه بخواهند صاحب فرزندی شوند، رسماً ازدواج خواهند كرد و خود را به زندگی زناشویی متعهد خواهند دانست. این درحالی است كه در همان جامعه، بیش از 40 درصد از افراد متأهل از یكدیگر جدا می‌شوند و طلاق را

تجربه می‌كنند. حائز اهمیت است كه لااقل دو سوم از این افراد، بار دیگر ازدواج می‌كنند. اگرچه آمار طلاق در ژاپن، یك سوم ایالات متحده آمریكاست، اما چنین رقمی برای كشوری سنتی مانند ژاپن چشمگیر است، زیرا در ژاپن یكی از ملاك‌های برخورداری از یك پایگاه اجتماعی محكم‌تر و مطلوب‌تر، تأهل است. در ژاپن نیز، همانند ایالات متحده آمریكا، اغلب افرادی كه از همسر خود جدا می‌شوند، بار دیگر ازدواج می‌كنند. این یافته‌ها بیانگر آن است كه بر خلاف تصور رایج، این ازدواج و تشكیل زندگی خانوادگی نیست كه اخیراً در جوامع مختلف مورد كم‌مهری و بی‌توجهی واقع شده است، بلكه این شرایط و عملكرد بازبینی نشده و الگوهای قالبی زندگی زناشویی است كه نیازها و انتظارات بسیاری از مردان و زنان این عهد و زمانه برآورده نمی‌كند. به عبارتی دیگر، هنوز كه هنوز است زنان و مردان آرامش خود را در قالب یك رابطه پایدار و منسجم جست‌وجو می‌كنند، اما از آنجا كه قالب‌های زناشویی با انتظارات و نیازهای آنها هماهنگ نیستند، بسیاری از این پیوندها گس

سته می‌شوند و در پی آن فجایع فردی و اجتماعی عظیمی به بار می‌نشیند. برای مثال، اگرچه افراد متأهل كمتر از افراد مجرد اقدام به خودكشی می‌كنند، اما آمار خودكشی در میان افراد مطلقه بالاتر از دو گروه متأهل و مجرد است.
با نگاهی به تاریخ اجتماعی دول مختلف، می‌توان مشاهده كرد كه تا چندی پیش، چه در غرب و چه در مشرق، مردان و زنان اغلب با هدف فرزندآوری و حفاظت و صیانت از مایملك خود پیوند زناشویی می‌بستند، این در حالی است كه با صنعتی شدن جوامع، تغییر فاحش نقش زن به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، كنترل جمعیت و مراقبت دولت‌ها از اموال و حقوق شهروندان، این اهداف به سرعت رنگ می‌بازند و در حاشیه قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، اگر در زمانه‌ای نه چندان دور، مردان چینی و ژاپنی حتی با زنان خود برای خوردن غذا هم‌سفره نمی‌شده‌اند و نیاز‌های عاطفی

، هیجانی و فكری خود را همانند همتایان خود در سایر جوامع، در جای دیگر جز در چارچوب زندگی زناشویی، جست‌وجو می‌كرده‌اند و اگر متفكران و اندیشمندان بزرگ غرب، ارسطو ، نیچه و رسو ، زنان را فقط وسیله ای برای فرزندآوری دانسته‌اند و مردان را از تعامل و همفكری با زنان باز داشته‌اند، زنان و مردان این دوره و زمانه، در قالب زندگی زناشویی، توافق، تعامل فكری، مهر و محبت، حمایت و همدلی را در یكدیگر جست‌وجو می‌كنند. این در حالی است كه برای برآورده شدن این نیازهای تازه تولد یافته، ابزار و راهكارهای لازم را نیاموخته اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 159 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله در مورد قانون مالياتهاي مستقيم تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:59
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد قانون مالياتهاي مستقيم تحت pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد قانون مالياتهاي مستقيم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد قانون مالياتهاي مستقيم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد قانون مالياتهاي مستقيم تحت pdf :

باب سوم – فصل دوم – مالیات بر در آمد کشاورزی‌
ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

باب سوم – فصل چهارم – مالیات بر در آمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد، ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 – صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.
3 – بهره برداران معادن .
4 – صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.
5 – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .
7 – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
8 – بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
9 – نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 – صاحبان کارگاه های صنعتی .
2 – صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .
3 – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.
4 – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 – وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
6 – محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7 – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .
8 – صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
9 – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .
13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.
17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.
تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97– در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.
تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .
ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون
پرداخت نمایند.

تبصره 1 – در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره 2 – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.
تبصره 3 – در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.
تبصره 4 – اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره – در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره – در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
تا ده(10000000) میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون(30000000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.
تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و
اداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ،ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند

پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .
تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

باب سوم – فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی:

ماده105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا از خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی( باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است)از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند الف ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.
ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمائی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت (10) روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .
تبصره1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود.
ماده108- اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود.

این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:
1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
3 – حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
5 – بهره سپرده های بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.
6 – سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
7 – سایر درآمدها.

پس از کسر:
1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
2 – هزینه‌های پزشکی بیمه های زندگی.
3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
4 – حق بیمه های اتکائی واگذاری.
5 – سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.
7 – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.
9 – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
10- ذخائر فنی در آخر سال مالی .
11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110-اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشد تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده111- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف – تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج – عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 112-حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .
ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده 114-آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور
مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115-ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
تبصره1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.
تبصره2- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانونباشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 132 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقيق چشم‌انداز اقتصادي ايران تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:59
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق چشم‌انداز اقتصادي ايران تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق چشم‌انداز اقتصادي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق چشم‌انداز اقتصادي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق چشم‌انداز اقتصادي ايران تحت pdf :

چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از 1950، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت.
یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 109 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقيق بيماري سل تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:58
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق بيماري سل تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بيماري سل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق بيماري سل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق بيماري سل تحت pdf :

سِلّ یا خورِشی یک بیماری واگیردار است. باسیل این بیماری میکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال (میلادی) پرفسور رابرت کخ دانشمند آلمانی آن را کشف کرد. نوعی از این بیماری که به سل گاوی موسوم است ،میان انسان و چهارپایان مشترک است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 109 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:58
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تحت pdf دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تحت pdf :

الف- مقدمه
دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.
یك رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می كند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا كنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند كه آیا ما می توانیم این كسانی را كه به این مراكز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت كنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور كه ملاحظه می شود دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان كار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یك استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان كه از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است كه نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

ب- بیان مسأله
موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شكوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یكی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است كه هر سازمان و مركزی برای این امر مهم باید تلاش كند. یكی از این مراكز مهم و پر اهمیت مركز آموزش عالی است كه تربیت كننده نسل جوان، پیشرو و آینده ساز مملكت است.

بنابراین، این مراكز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای كه مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای كه از طریق مصاحبه اكتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت كمی دارند، در ضمن هیچگونه كار تحقیقاتی در این زمینه در این مركز انجام نشده بود، در بررسی كارهای تحقیقی خارج از این مركز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله كادر اداری، كتابخانه، خدمات رفاهی و ;;;..) بودیم.

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش
بر طبق دیدگاههای جدید تكنولوژی آموزشی، معلم مهمترین عامل موفقیت در اهداف آموزش است و از آنجایی كه دانشجویان چشم بیدار جامعه هستند و در هر كشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشند و دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم هستند، پرداختن به موضوع رضایت نقش چشمگیری در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وری به عهده دارد. باید در این مجامع فضایی فراهم شود كه با ایجاد روابط انسانی بین استاد و دانشجو، آنها را افرادی متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و از طرفی كار آمد برای فردای جامعه پرورش داد، كه در این صورت موجبات افزایش كارایی و

بهره وری فراهم آمده و این امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسلامی است و با توجه به تجربه كشور های موفق جهان به این مطلب كه در مقایسه بین عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی آنچه از عوامل دیگر مهمتر می باشد، توجه به ارزشها ی انسانی و ابعاد معنوی یك كار است و رضایت افراد در محیط كار و تحصیل میل و رغبت درونی افراد را برای انجام كار توام با كیفیت مطلوب فراهم می آورد.

اهمیت و ضرروت این تحقیق از آنجایی مشخص می شود كه در دانشگاهها با قشر جوانی كه آینده ساز مملكت هستند روبه رو هستیم و چون آنها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند بنابراین رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان آموزشی نقش بسزایی دارد. پس ضرورت آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم دانشجو دیده شود و مسائل و مشكلات نمایان گردد و با ارائه برنامه های مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس، ارزیابی، تصمیمات آگاهانه ای گرفته شود.

در بررسیهای اولیه مساله بودن رضایت دانشجویان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی در گفت و شنودها با دانشجویان مشهود بود، تحقیق علمی كمكی خواهد بود تا به طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تكیه بر نتایج علمی در جهت بالا بردن و تقویت سطح رضایت دانشجویان راهكارهایی اتخاذ نمائیم.

د- اهداف پژوهش
محقق دراین تحقیق به دنبال دستیابی به پاسخی روشن برای سوال اساسی تحقیق(سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان در سال تحصیلی 85-1384 ) یعنی تعیین و اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از اساتید در هر یك از حیطه های مختلف با استفاده از مقیاس های اندازه گیری كه در قالب پرسشنامه برای رضایت طراحی شده است و مشخص كردن سهم هر یك از عوامل و تعیین اهمیت هر كدام از آنها است.

با توجه به اهداف تحقیق رسیدن به نتایج علمی دارای ارزش می باشد. اما زمانی این نتایج به واقعیت نزدیك می شود كه از این نتایج در راه بهبود اوضاع و تصمیم گیریهای مسئولین استفاده شود وامیدوارم كه نتیجه این تحقیق بتواند یك منبع مفیدی برای دست اندركاران امور اجرایی این مركز آموزشی باشد و از طرفی ما به عنوان قشری كه با علوم اجتماعی سر و كار داریم هدف اصلی این است كه تاثیر روابط انسانی را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فكر و عمل آنها را بشناسیم.
اهداف فرعی تحقیق شامل :
1- بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجو از اساتید در ابعاد مختلف.
2- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.
3- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید در بین رشته های مختلف.
4- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان رضایت با متغیرهای مستقل تحقیق.
5- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

الف- مقدمه
این فصل از تحقیق شامل سه بخش فرعی است که عبارتند از: پیشینه تحقیق و پس از آن به نقد و بررسی تحقیقات مزبور پرداخته است. در نهایت تعریفی از رضایت به عنوان چارچوب مفهومی کار ارائه گردیده است.

ب- پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است كه مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درك دقیق ماهیت آن پدیده یاری می كند
(ساروخانی 1372: 147)

یك تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است كه در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیتهای مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یك محقق در خصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می كند:

اولا از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص كند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.

دوما با آگاهی از نكات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شكل دهد و خطاهای قبل را مرتكب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امكان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: كتاب، مقالات و مراجعه به مراكز علمی و پژوهشكده های آستان قدس و كتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی كرده و با مصاحبه اكتشافی نزدیكی بیشتری به موضوع حاصل گردد.

ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل كشور :
با جستجو در پایگاه اطلاعات جامع پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی كشور ((iran .doc و سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در اینترنت، بررسی طرحهای پژوهشی در موسسات پژوهشی و آموزشی مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد 13 اثر تحقیقی در داخل ایران جمع آوری شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشی و یا رساله کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتیب ارائه مقاله با توجه به نزدیکی موضوع اثر به عنوان تحقیق حاضر است كه در ذیل بدان اشاره شده است :

1- فتحی، یدالله، میزان رضامندی دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان”.
هدف این مطالعه بررسی وضعیت رضامندی دانشجویان از ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق دانشگاه ها بوده است. تعداد 445 نفر دانشجوی (230 نفر مرد، 215 نفر زن) سال آخر تحصیلی کلیه رشته های مختلف باضافه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی پزشكی و علوم پایه

دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی در مانی استان همدان به صورت داوطلبانه در این مطالعه شركت نمودند. میزان رضامندی دانشجویان در خصوص ارایه راهنمایی و مشاوره توسط پرسشنامه ای تهیه و پس از پایایی و روایی آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمره رضامندی دانشجویان (82/10 SD.

52/25M) از ارایه مشاوره و راهنمایی اساتید غیر قابل قبول (نمره كمتر از 30) بوده است. نمره رضامندی دانشجویان مرد دانشكده های پرستاری و مامایی به میزان 3512 (SD11/74) و بهداشت به میزان 3098 (SD9/07) قابل قبول بوده است. هم چنین تفاوت زیادی بین نمره رضامندی دانشجویان مرد 2607، (SD11/74) و زن 2409 (SD9/72) دانشگاه وجود نداشت. این مطالعه نشان داد ارایه مشاوره و راهنمایی دانشگاه نتوانسته است جایگاه رضایت بخشی برای دانشجویان داشته باشد همچنین دانشجویان منبع مطمئن و مشخصی برای رفع نیازهای مشاوره ای و راهنمایی در طی دوران تحصیل خود نمی شناسند.
(فتحی، 1379)
2- احرامپوش، محمد حسین و دیگران، ویژگیهای یك استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد.
بر طبق دیدگاه جدید، تكنولوژی آموزشی معلم مهمترین عامل در موفقیت در اهداف آموزشی است. آشنایی با دیدگاه دانشجویان نسبت به یك معلم خوب ما را كمك می كند تا استاد را از دریچه دانشجو ببینیم و با ارائه برنامه مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس و ارزیابی تصمیمی اگاهانه بگیریم. تحقق مذكور یك مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی است كه تعداد 162 دانشجو به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری پرسشنامه بوده كه پس از تعیین روایی به مرحله گذشته شده است. مهمترین ویژگیهای یك استاد خوب به تفكیك رشته تعیین گردیده است. به طور كلی مهمترین خصوصیات یك استاد خوب عبارتند از: احترام به دانشجو– داشتن علم به موضوع تدریس، داشتن طرح درس، داشتن اعتقادات مذهبی و رعایت عدالت، بر طبق نتایج این بررسی بین ضرورت حضور و غیاب در كلاس و مقطع تحصیلی.(P/03) و ضرورت امتحان كوئیز و مقطع تحصیلی (P/05) نیز اعتبار آماری معنا داری وجود داشته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند ملاك مناسبی جهت ارزشیابی یك استاد خوب قرار گیرد.
(احرامپوش، مظلومی و كلرانتر، 1379)

3- سلطانی عربشاهی، کامران، بررسی ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مرکز علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
هر زمان كه تاریخ علوم و دستیابی بشر به دانش شده انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر به وسیله كتب و مقالات و نیز تدریس و تعلیم مطرح می شود. در این زمان میان مهمترین عنصر در انتقال دانش به نسل بعدی معلمین بوده اند. بنا بر این تدریس در تاریخ علوم و در طی قرون متمادی نقش اساسی در پیشرفت بشر ایفا نموده است. اجرای تدریس اثر بخشی دركلاس و داشتن اهداف آموزشی روشن، به منظور یاددهی و یادگیری بهتر از اوایل قرن بیستم به

صورت جدی مطرح بوده است. چگونگی تعامل دانشجو و استاد از دل مشغولیهای اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه است. با توجه به اهمیت تدریس هدفمند یا اثر بخش. در این پژوهش با هدف بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد ویژگیهای كه تدریس اثر بخش می تواند داشته باشد. به ارزیابی این ویژگیها در مركز علوم پایه پزشكی پرداختیم تا از این طریق بتوانیم با ارائه پیشنهاداتی در مورد شاخص تدریس اثر بخش، در بهبود و ارتقاء تدریس اساتید (Staff Devlopment) در دانشگاه قدمی كوچك برداریم. نوع مطالعه مشاهده توصیفی تخیلی و مقطعی انجام پذیرفته است.

(عربشاهی، 1377)
4- آقاجانی، سعید، مقایسه نظرات مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی سمنان در مورد معیار یك استاد خوب دانشگاه.
از آنجا كه دانشگاه یكی از مراكز تبادل اطلاعات و مفاهیم در جامعه می باشد و میزان كارایی مدرسین با نحو آموزش آنها بستگی دارد و مدرسین به عنوان نیروی انسانی درگیر در آموزش، مهمترین نقش را در آموزش دانشجویان دارند پس شناخت ویژگیهای آنان از دیدگاه دانشجویان و خود آنها در مورد معیار یك استاد خوب می تواند مهم باشد. زیرا اگر ضرورت ارزشیابی اساتید را بپذیریم، این نكته مطرح است كه معیارهای این ارزشیابی چیست و همان طور كه

مشاهده می شود معیارهای ارزشیابی فرمول از پیش تعیین شده ثابتی نیست و در شرایط متفاوت آموزش دستخوش تنوع و دگرگونی می شود و این پژوهش ویژگیهای یك استاد خوب دانشگاهی را از چهار جنبه دانش پژوهی، توانایی ایجاد ارتباط، شخصیت فردی مورد بررسی قرار می گیرد تا لزوما در كیفیت یادگیری و یاددهی موثر واقع گردد.
(آقاجانی، 1376)

 

5- صفری، یحیی، بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیریت كلاس و اثر بخشی تدریس مدرسین دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه در تیم سال دوم تحصیلی (1375-76).
بدون شك پاسخ به این پرسش كه چه چیز موجب اثر بخشی رهبر است؟ برای رهبری سازمانها بیشترین اهمیت را دارد. اثر بخشی سازمانهای آموزشی به میزان یادگیری ( تغییر رفتار مطلوب در فرا گیران) بستگی دارد. زیرا رسالت و محور فعالیتهای موسسات آموزشی در جهت یادگیری است. تدریس موثر از متغیرهایی حاصل می شود كه یكی از این متغیرها رفتار یاد دهنده در كلاس درس است. اگر ما یاد دهنده را در مفهوم جدید آن مدیر كلاس بدانیم شناسایی سبك رهبری مدیریت كلاس و رابطه آن با اثر بخشی تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری اهمیت فراوانی خواهد داشت. هدف كلی این تحقیق، كشف وجو یا

عدم وجود رابطه بین سبك رهبری مدیریت كلاس و اثربخشی تدرسی مدرسین دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه است. هدفهای جزیی این تحقیق تعیین نوع سبك رهبری مدیریت كلاس و اثر بخشی تدریس مدرسین دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه است. هدفهای جزیی این تحقیق تعیین نوع سبك رهبری مدرسین در كلاس درس و تعیین میزان اثر بخشی هریك از سبكهای رهبری مدیریت كلاس است.
(صفری، 1376)

 

6- توانا، داریوش، بررسی پیرامون معیارهای ارزشیابی مدرسین درس روش تدریس ریاضی ابتدایی در مراكز تربیت معلم استانهای فارس و بوشهر
آموزش و پرورش را می توان به صورت فرآیندی تعریف كرد كه برای تغییر و تعدیل رفتار دانش آموز، با توجه به هدفهای معین، طرح ریزی شده است. نقش معلم در این فرآیند عبارتست از فراهم ساختن شرایط و امكانات به گونه ای كه تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموز ایجاد می شود. این تغییرات كه با توجه به برنامه، وسایل، روشها و هدفهای آموزش و پرورش در رفتار دانش آموز ایجاد می شود. یادگیری نام دارد. ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش و پرورش است كه براساس

آن اطلاعات لازم در مورد یادگیری یا آموخته های دانش آموزان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود تا میزان تحقق هدفهای پیش بینی شده مورد قضاوت قرار گیرد. این تحقیق تحت عنوان بررسی معیارهای ارزشیابی مدرسین درس روش تدریس ریاضی ابتدایی مراكز تربیت معلم استانهای فارس و بوشهر می باشد. این پژوهش به دنبال آن است كه اثر بخشی ارزشیابی تشخیص و تكوینی و میزان انطباق و رابطه ارزشیابی مدرسین درس روش ریاضی ابتدایی را با اهداف

آموزش و همچنین كیفیت سوالات امتحانی آنان بر اساس سطوح مختلف حیطه شناختی با توجه به طبقه بندی هدفهای آموزشی بررسی نماید. جهت پی گیری این هدف جامعه مدرسین را مشخص كرده كه شامل 30 نفر بوده است و از بین دانشجویان ترم دوم سال تحصیلی 1372-1373 كه با مدرسین ذكر شده درس داشته اند نمونه تصادفی به عمل آمده و 160 نفر از دانشجویان فوق الذكر در تكمیل پرسشنامه مشاركت نموده اند. و سوالات مدرسین را طبقه بندی كرده و با طبقه بندی كه از طرف خود مدرسین انجام شده بود مقایسه ای به عمل آمد و ارزیابها به این نتیجه رسیدند كه 90/33 درصد از سوالات در سطح دانش و فهمیدن طرح شده است. كه بین قضاوت طراحان سوال و ارزیابها تفاوت محسوسی وجود داشته است. دانشجویان اظهار داشته اند كه 30 درصد از مدرسین د

ر هر جلسه، قبل از شروع درس از ارزشیابی تشخیص جهت مشخص كردن دانش پایه دانشجویان استفاده نمی كنند و 1/3 از مدرسها ارزشیابی تكوینی به عمل نمی آورند و 2/3 از مدرسینی كه ارزشیابی راهنمایی لازم نمی كنند. در این تحقیق از آزمونهای x2, z درصد گیری و تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد.37 درصد از مدرسین 30 درصد از نمره پایان ترم را جهت فعالیتهای علمی و 23 درصد از آنها، 40 درصد از نمره پایان ترم را به فعالیتهای عملی اقتصادی می دهند و 53/33 درصد از مدرسین تدریس عملی را همراه با طرح درس از دانشجویان انتظار دارند. تقریبا 17 درصد از مدرسین از دانشجویان انتظار دارند كه وسایل كمك آموزشی تهیه كنند. 13 درصد از مدرسین جهت فعالیتهای عملی نمره ای در نظر نمی گیرند و 7 درصد آنها از مقالات تحقیقی بهره می گیرند مدرسین تقاضای تشكیل سمینار ها و كارگاههای آموزشی و گرد هماییهای مختلف در جهت بهتر شدن كار را دارند. و نیز انتظار دارند كه امكانات بیشتری در اختیار آنان گذاشته شود. و دانشجویان قویتر جذب مراكز تربیت معلم گردد.
(توانا، 1373)

7- گرجی، یوسف، رابطه میزان مجبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ارزشیابی دانشجویان از فعالیتهای آموزشی آنان.
هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه میزان محبوبیت اجتماعی استادان با ارزشیابی های دانشجویان از فعالیتهای آموزشی آنان بوده است علاوه بر آن، تعیین میزان رابطه بین معدل دانشگاهی، نمره مورد انتظار و ترم تحصیلی دانشجویان یا ارزشیابی آنان از فعالیت های آموزشی استادان و تعیین متفاوت بودن ارزشیابی های دانشجویان زن و مرد از اهداف دیگر پژوهش حاضر بود. برای این منظور 30 تن از استادان رشته های روانشناسی، جغرافیا و پرستاری

دانشگاههای اصفهان توسط 931 نفر از دانشجویان خود مورد ارزشیابی قرار گرفتند. این ارزشیابی در دو مرحله و با فاصله زمانی سه هفته انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای كه میزان محبوبیت اجتماعی استادان را از نظر دانشجویان می سنجید توزیع و پس از تكمیل جمع آوری شد . بعد از گذشت بیست روز پرسشنامه دوم كه فعالیتهای آموزشی استادان را مورد ارزشیابی قرار می داد توزیع و پس از تكمیل جمع آوری شد. از تحلیل داده ها، نتایج زیر حاصل شد: بی

ن محبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 75 درصد وجود داشت. بین نمره مورد انتظار دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 0/174 وجود داشت و همچنین بین معدل دانشگاهی دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 0/99 وجود داشت كه همه در سطح 0/1 معنی دار بودند. همچنین معلوم شد كه دانشجویان مرد در مقایسه با دانشجویان زن و دانشجویان ترم های تحصیلی بالا سبت به ترم های پائین به طور معنی داری استادان را بالاتر ارزشیابی كردند. علاوه بر آن، مشخص شد كه بین ترم تحصیلی دانشجویان و نمرات ارزشیابی آنان همبستگی معنی داری وجود نداشت.
(گرجی، 1373)

8- منصوری، مهشید، مقایسه نظرات دانشجویان كارشناسی ارشد و كارشناسی رشته كتابداری دانشگاه های دولتی شهر تهران در مورد یك استاد خوب دانشگاهی.
در پژوهش حاضر كه به روش پیمایش توصیفی انجام شده، ویژگی های یك استاد خوب دانشگاهی از چهار جنبه، دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ایجاد ارتباط و مشاوره، و شخصیت فردی از دید 245 نفر از دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد كتابداری دانشگاههای دولتی شهر تهران با روش درصد گیری و محاسبه میانگین امتیازات هر جنبه بررسی و مقایسه شده است. با تائید فرضیه های پژوهش مشخص شد كه دانشجویان مقطع كارشناسی از میان چهار جنبه یاد شده، اولویت را به تدریس و دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد اولویت را به دانش پژوهی می دهند. در پاسخ به سوالات پژوهش دانشجویان

كارشناسی خصوصیات یك استاد خوب را به ترتیب:روش تدریس، دانش پژوهی، توانایی ایجاد ارتباط و مشاوره، روش تدریس و شخصیت فردی می دانند. بیش از نود درصد دانشجویان كتابداری تسلط استاد در درس مورد تدریس را بسیار مهم دانسته اند در حالی كه شوخ طبعی و آراستگی ظاهر از دید دانشجویان كم اهمیت بوده است. در پایان براساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی شده و نیز چند پیشنهاد برای پژوهش های آینده آمده است. (منصوری، 1372)
9- عزیزی علویجه، حسن، تجزیه و تحلیل تدریس اساتید دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای شهر تهران.

تدریس یكی از اركان اصلی آموزش و پرورش به شمار می ورد كه كارایی درونی هر نظام آموزش بستگی به آن دارد. یكی از مشكلات نظام تعلیم و تربیت در كشور ما مربوط به عدم آشنایی و عدم استفاده الگوها و روش های پیشرفته تدریس است. مشاهدات مكرر نشان می دهد كه متاسفانه بسیاری از اساتید دانشگاهها هنوز از روشهای سنتی استفاده می كنند. این تحقیق نیز به منظور بررسی تدریس اساتید در دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای تهران و بر مبنای شاخص های چهار خانواده الگوهای تدریس صورت گرفته است. فرضیه های اصلی این تحقیق عبارت است از این كه: اساتید دروس برنامه ریزی آموزشی شاخص های الگوهای تدریس (الگوهای اجتماعی، اطلاعات پردازی، فردی و رفتاری) را رعایت می كنند. جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه اساتید و

دانشجویان مقطع كارشناسی دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای شهر تهران در نیمسال دوم سال 1372- 73 است. تعداد نمونه اساتید برنامه ریزی آموزشی 6 نفر ( كلیه اساتید جامعه آماری) و تعداد نمونه دانشجویان 84 نفر ( به ازای هر استاد یك كلاس و در مجوع 6 كلاس) به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از یك پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش شورای داوران (panel of judge) استفاده شد كه دارای 70 سوال است. اطلاعات بدست آمده در دو وضعیت موجود و مطلوب بكارگیری شاخص های تدریس موفق مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت و نتایج حاصله حاكی از این است كه بین وضعیت موجود (از نظر دانشجویان) و وضعیت مطلوب (از نظر 5 استاد روش تدریس) تفاوت معنا داری وجود دارد. بنابراین اساتید دروس برنام

ه ریزی اموزشی شاخص های خانواده های الگوهای تدریس را رعایت نمی كنند و این مطلب بیانگر این واقعیت است كه اساتید جامعه آماری مورد نظر آموزش های كافی را در این زمینه ندیده اند و به اهمیت استفاده از شاخص های تدریس موفق ( براساس چهار خانواده الگوهای تدریس) چندان واقف نیستند. گرد آوری و ارائه 15 نوع طبقه بندی از روش های تدریس شناخته شده و همچنین تهیه و تنظیم شاخص های تدریس موفق براساس چهار خانواده الگوهای تدریس، از جمله كارهای بدیع در این تحقیق به شمار می روند و این به معنی شروع راهی است كه می تواند به تحولات چشمگیری در آموزش و پرورش منجر گردد.
(علویجه، 1373)

10- شمس، خوبچهر، بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز درباره یك استاد ایده آل.
هدف این تحقیق بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز دریاره مشخصات و صفات شایسته ای است كه یك استاد باید دارا باشد و همچنین صفات و مشخصاتی كه در خور مقام یك استاد دانشگاه نیست. آزمودنی ها از بین دانشجویان زن و مرد دانشكده های ادبیات و علوم، مهندسی، كشاورزی دانشگاه شیراز انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه باز استفاده شد. عقاید دانشجویان طبقه بندی شده و فروانی و درصد هر كدام از عقاید طبقه بندی شده محاسبه گردید نتایج حاصله نشان داد كه: 1- ایجاد ارتباط دوستانه بین استاد و دانشجو یكی از مهمترین صفات مشخصه یك استاد خوبست و سپس به ترتیب اهمیت صفات و خصوصیات پسندیده دیگری از قبیل تسلط كامل بر موضوع مورد تدریس، توانایی، تشویق دانشجو به اندیشیدن، عدالت در ارزشیابی

درس و نمره دادن، مطرح كردن موضوعات درسی به نحوی زنده و با روح، تكرار مطالب درسی مشكل، شمرده صحبت كردن، علاقه مند و پرحرارت نسبت به موضوع درسی، در نظر گرفتن توانایی و كشش دانشجو در مقابل تكالیف درسی، تجربه كافی در تدریس، علاقه مند كردن دانشجو نسبت به موضوع درسی، در نظر گرفتن اوقاتی برای سوال و بحث و گفتگو، و صرف وقت بعد از كلاس به منظور كمك به دانشجو. 2- در قسمت صفات و خصوصیات ناپسندیده عدم رعایت اصول اخلاق و ادب ذكر شده اند. عدم ارتباط دوستانه، تبعیض، تاكید بیش از حد بر روی نمره و آن را به عنوان سلاحی در مقابل دانشجو به كار بردن، نداشتن تجربه در تدریس، بی سوادی و نداشتن معلومات كافی در رشته مورد تدریس و بالاخره نداشتن خط خوب و خوانا.

(شمس، 1375)
11- مقدم، مهدی، مقایسه نتایج خود سنجی و ارزشیابی دانشجویان از عملكرد اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در نیمسال اول.
ارزشیابی به علت ماهیت و عملكرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشی یكی از گسترده ترین مباحث فرآیند آموزش است و علیرغم اهمیت فراوان آن و نیز اختصاص دادن حجم عظیمی از مباحث تربیتی به خود، نتایج آن به مقدار كمی مورد استفاده قرار می گیرد. به واقع می توان گفت تا كنون بیشتر از ضرورت اجرای ارزشیابی صحبت به میان آمده تا به كارگیری آن روشها ارزشیابی استاد بر حسب هدف ارزشیابی و ملاكهای آن متفاوت است. اگر منظور ارزشیابی

دقیق و قابل اعتماد از عملكرد هیات علمی می باشد، لازم است كه روشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش به صورت یك مطالعه مقطعی تحلیلی می باشد، جمعیت مورد مطالعه كلیه اعضای هیات علمی دانشگاه در نیمه سال تحصیلی 79 بوده اند كه فرم های خود سنجی را تكمیل نموده و نتایج حاصله از ارزشیابی آنها توسط دانشجویان در آن ترم موجود بوده است. حیطه های موجود بررسی در پرسشنامه های جمع آوری اطلاعات شامل: حیطه های تسلط علمی، تاثیر روحی- معنوی و اجتماعی استاد بر دانشجو، فن تدریس و استفاده از امكانات سمعی و بصری. ایجاد انگیزه جهت مطالعه و نحوه كنترل كلاس بوده

اند. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار spss و به كمك آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن (SPIARMN) مورد بررسی قرار گفت. در این بررسی از بین 216 نفر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان. 118 نفر دوم خود سنجی را تكمیل نمودند (53%response) به كمك آزمون ضریب همبستگی اسپرمن در تمام حیطه های علمی، معنوی و اخلاقی، تسلط علمی- كنترل كلاس و نظم كلاس بین نتایج خود سنجی با ارزشیابی توسط دانشجو تفاوت معنی داری موجود نبود p) 0/05 ) در این بررسی مشخص شد كه میانگین نمرات ارزشیابی توسط دانشجویان از نمرات خود سنجی كمتر بوده است. در بعضی از مطالعات دیگر نیز به این امر اشاره شده است كه نتایج خود سنجی با نتایج سایر روشهای ارزشیابی تطابق و همخوانی ندارد. علل این امر باید مشخص شوند تا نتایج ارزیابی

ها پایایی (Stability) و روایی (Viability) بیشتری داشته باشند. با توجه به بالاتر بودن نمرات خود سنجی نسبت به ارزشیابی دانشجویان از اساتید، ظاهرا تفسیر نتایج خود سنجی بایستی با احتیاط بیشتری انجام پذیرد. در ضمن بایستی در جهت یافتن راه حلهایی در زمینه دقیق تر شدن نتایج ارزشیابی ها، به ویژه خود سنجی، اقدامات موثری صورت گیرد.
(مقدم، 1380)
12- مرندی، اعظم، بررسی معیار های استاد خوب از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشكده پزشكی زاهدان در نیمه اول سال تحصیلی 81- 1380
مراكزآموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود ملاكهایی را تعیین، تا عملكرد آنها را مورد ارزشیابی قرار دهند و از این طریق استادان نمونه خود را مشخص و با استفاده از آن، سعی می گردد كیفیت آموزش را ارتقا بخشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد. جمعیت مورد مطالعه اساتید و دانشجویان دانشكده پزشكی زاهدان بوده است كه به منظور بررسی و مقایسه نظرات دو گروه در مورد معیارهای یك استاد خوب دانشگاهی در چهار جنبه

شخصیت فردی ، دانش پژوهی، روش تدریس و توانایی در ایجاد ارتباط و مشاوره انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد كه اساتید و دانشجویان از میان چهار جنبه و از ویژگیهای استاد خوب اولویت اول را به جنبه روش تدریس داده اند– اساتید اولویتهای بعدی را به ترتیب توانایی در ایجاد ارتباط و مشاوره، دانش پژوهی و شخصیت فردی دانسته و دانشجویان نیز به ترتیب توانایی در ایجاد ارتباط و مشاوره . شخصیت فردی و دانش پژوهی را اولویت دانسته اند. وی‍ژگی

شیوایی بیان از نظر دانشجویان و علاقمندی به تدریس از نظر اساتید از جنبه شخصیت فردی مهم تلقی شده است. همچنین اكثریت اساتید و دانشجویان در گزینه مهم تسلط استاد در درس مورد تدریس، نحوه سازماندهی و تنظیم دروس و آمادگی برای كمك به رفع مشكل دانشجو را به ترتیب مهمترین ویژگی جنبه شخصیت فردی، دانش پژوهی و توانایی در ایجاد ارتباط مشاوره دانسته اند و هر دو گروه مورد پژوهش ویژگی تسلط استاد در درس مورد تدریس را مهمترین معیار یك استاد خوب می دانند. آنالیز اطلاعات حاصل از این پژوهش نشان داد كه میانگین نظرات اساتید و دانشجویان در مورد معیارهای یك استاد خوب تفاوت معنی داری دارد.
(مرندی، 1380)
13- سرچشمی، رامین و مسعود حسینی، تعیین دیدگاههای دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی قزوین در مورد اولویتهای ارزشیابی اساتید در نیم سال دوم تحصیلی80- 1379 دانشگاه علوم پزشكی قزوین.
جهت انجام این مطالعه توصیفی از پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه های توسط محققین و از طریق واحدهای آموزش دانشگده های مختلف در بین دانجشویان توزیع گردیده و مجددا از همین طریق جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته نشان داد كه از نظر اكثریت دانشجویان (2/85 درصد) مهمترین الویت در ارزشیابی استاد تسلط موضوع درس می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 131 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله دقت پيش‌بيني سود هر سهم با استفاده از مدل سري زماني باکس ـ جنکينز (EPS) تحت pdf

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:58
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دقت پيش‌بيني سود هر سهم با استفاده از مدل سري زماني باکس ـ جنکينز (EPS) تحت pdf دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دقت پيش‌بيني سود هر سهم با استفاده از مدل سري زماني باکس ـ جنکينز (EPS) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله دقت پيش‌بيني سود هر سهم با استفاده از مدل سري زماني باکس ـ جنکينز (EPS) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دقت پيش‌بيني سود هر سهم با استفاده از مدل سري زماني باکس ـ جنکينز (EPS) تحت pdf :

چكیده:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایس پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.

تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منص ظهور نرسیده است .
جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحل بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود

مقدمه:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

 

فصل اول:
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .

در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیر

د.

2-1 بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست

آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،1378،ص30-29)3
برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و; باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4
در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .
در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.
هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته است فرض می شود که گذشته آینه ای برای آینده است و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است.

بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . ولی باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .

در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده است .

به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن است که دقت پیش بینی سود بوسیل مدل های کمّی سری های زمانی با استفاده از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .

اساساً این پرسش برای محقق مطرح است که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

 

3-1 اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان با استفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی کرد.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری باید روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی کرد.
به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت است از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .
تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است .
در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده است :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری، پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، وجود دارد . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش مؤثرند . بنابراین سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115) .
هدف اصلی این تحقیق بررسی دقت پیش بینی EPS بوسیل مدل های سری زمانی باکس – جنکینز است . همانطور که ذکر شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازارهایی پیشرفته و مدرن از جمله آمریکا انجام شده است و این درحالی است که در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل ابتدایی می باشد .
به هرحال تحقیقات بسیار کمی در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده است . محقق با توجه به کمبود تحقیقات وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه توسط استفاده کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

4-1 فرضیه تحقیق
برای تعیین قیمت اوراق بهادار تلاش های زیادی صورت گرفته است ، تا مورد استفاده علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی است، که تصور می شود جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی است . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به منظور پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. از جمله راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و بررسی رفتار سودهای گذشته در طول زمان است که مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم گسترش یافت.

همانطور که قبلاً بیان شد در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودها

ی حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما باید توجه
داشت که ابن احتمال وجود دارد که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این تحقیق سعی برآن است رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم تا دریابیم:
آیا سودهای گزارش شده از یک روند مخصوص پیروی می‌کنند؟
آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود مشاهده جاری رابطه دارند ؟
اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟
مطالعات بسیاری زیادی از جمله مطالعات وایمیر (1984) ، پاتل (1976) ، جگی (1978) ، نیکولاس (1984) وپن مان (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی تحقیق نیز بیان می‌کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار است. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.
به طور کلی با توجه به این که فرضیه تحقیق برمبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه تحقیق بدین نحو بیان نموده است:
پیش‌بینی سود هر سهم بوسیل سری زمانی باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار است.

 

5-1 روش تحقیق
این تحقیق یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) است که با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می‌شود در این تحقیق از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی استفاده می‌شود.

 

روش شناسی باکس ـ جنکینز به دلایل زیر انتخاب شده است:
1 رویکردی ساخت یافته را به منظور انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
2 مدل‌های اتو رگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی طبقه نسبتاً بزرگی از مدل های سری زمانی را به منظور شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.

3 در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (دوپچ و راسویت،1972،ص144-132) .

6-1 جامع آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها :
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند کیفیت بالاتر اطلاعات ، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها ، انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد کرد .
باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل 50 مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل‌ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.
بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کم تر از 50 نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل‌ها، معنی‌دار شود.
داده‌ها شامل سودهای پیش‌بینی شده توسط مدل باکس ـ جنکینز وسودهای تحقق یافته شرکت‌ها می‌باشد که از طریق نرم افزارهای صحرا و پارس پرتفولیو و اطلاعیه های بورس بدست می‌آید.

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل این تحقیق، پیش‌بینی سود هر سهم به وسیل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز می‌باشد.
پیش‌بینی سود هر سهم به وسیله سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز شامل سود هر سهم می‌باشد که به وسیل مدل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز برآورد و تخمین زده می‌شود. دقت پیش‌بینی، متغیر وابسته دراین تحقیق می‌باشد که بر مبنای خطای نسبی پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌‌شود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = خطای نسبی پیش‌بینی

8-1 مفاهیم و واژگان اختصاصی
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم. سود هر سهم ، سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.
سری زمانی
سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات است که به صورت دنباله‌ای در طول زمان تولید می‌شود که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند لازم بذکر است با توجه به ماهیت گسستگی مشاهدات در این تحقیق سری زمانی مورد نظر گسسته می‌باشد (اولیور اندرسین،1998،ص52) .
پیش‌بینی
برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر
پیش‌بینی با به کارگیری سری زمانی
پیش‌بینی که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده در طول دور زمانی معین انجام می‌شود.
مدل: شکل ساختاری پدیده‌های واقعی
مدل پیش‌بینی
عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می‌شود.
مدل آریما
مدل اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی (‌ بزرگ‌نیا و نیرومند،1384، ص 71 )3
9-1 روش‌شناسی باکس ـ جنکینز
این روش شناسی توسط باکس و جنکینز توسعه یافته است که شامل 4 مرحل اساسی
می‌باشد (همان منبع،ص71)1
مرحل اول شناسایی آزمایشی نام دارد و به شناسایی مدل اختصاص دارد . به محض اینکه مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده و تخمین پارامترهای مدل صورت می‌گیرد.
این مرحله ، مرحله تخمین نامیده می‌شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که درمورد مدل انجام داده‌ایم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زمانی که مدل نهایی بدست می‌آید از آن به منظور پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این مرحله، مرحله چهارم مرحله پیش‌بینی نامیده می‌شود (شیوا،1375،ص30-29)2
روش باکس ـ جنکینز می‌تواند برای پیش‌بینی‌های فصلی و غیر فصلی مورد استفاده قرار گیرد تنها یک مدل باکس ـ جنکینز وجود ندارد بلکه مدل‌های باکس ـ جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می‌توان این مدل‌ها را به گروه‌های اصلی مدل‌های اتو رگرسیو3، مدل‌های میانگین متحرک4 و مدل‌های تلفیق شده اتو رگرسیومیانگین متحرک5 تقسیم نمود بدین دلیل غالباً مدل‌های باکس ـ جنکینز را مدل‌های آریما می‌نامند.
پیش‌بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس ـ جنکینز ابتدا باید مدل‌های ویژه‌ای را از میان مدل‌های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است .
در گزارش تروبلاد ، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،1993،ص178-175) .در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی،1376،ص51)3 معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد .
مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،1982،ص16-14) 4

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد.
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.
با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،1381،ص396-393)1
به دلیل تفرق دیدگاه سود و زیان در چهار دهه قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،1987،ص192-153) 2
با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.

2-2 تعریف سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،1992،ص81) . سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص282)2
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود ; مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود ;» ( کمیته ترمینولوژی، 1955)3 .
« سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است; » (هیأت اصول حسابداری)
« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980)4 پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».
« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .

1-2-2 کاربردهای سود پیش‌بینی شده
سود پیش بینی شده کاربرد فراوانی دارد . هندریکسون در کتاب خود ضمن بیان مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند وی به بیانیه مفاهیم مالی شماره‌ی یک هیئت تدوین استانداردهای مالی مبنی بر این که « سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنند‌گان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دور نمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه‌مند می‌باشد » اشاره کرده و می‌گوید استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی، سود حاصل از فرایند حسابداری را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند:
ـ کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
ـ تعیین ارزشی یک دارایی
ـ برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری
ـ برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

¬1-1-2-2 کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری
سود آوری نتیجه یک سلسله خط مشی ها و تصمیمات از سوی واحد تجاری است از مقایسه صورت های سود و زیان هر شرکت می توان اطلاعات جالبی را در مورد کارایی مدیریت آن کسب نمود . پیش تر کسانی که در امور مؤسسه از لحاظ سرمایه گذاری اعتبار و یا بازده فعالیت آن ذینفع هستند، به میزان سود شرکت نیست به فروش و مبلغ سرمایه گذاری شده توجه می‌نمایند.
در مباحث مالی به منظور ارزیابی این که مدیریت تا چه حد توانسته منابع موجود را به نحو مطلوب و موثر بکارگیرد از شاخص هایی چون بازده فروش ( فروش / سود خالص ) بازده ارزش ویژه
( ارزش ویژه / سود خالص ) بازده دارایی ( جمع دارایی ها / سود خالص ) و بازده سرمایه در گردش ( سرمایه در گردش / سود خالص ) استفاده کنیم کفایت و کارایی مدیریت در تحصیل سود از طریق تحلیل نسبت های چهارگانه فوق تعیین می‌گردد.
حال چنانچه بخواهیم از وضعیت سودآوری مؤسسه در آینده مطلع و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری امروز استفاده کنیم ناچاریم مقادیر نسبت های فوق را برای یک دوره زمانی مورد نظر برآورد نماییم . برای نیل به این منظور می بایست ارقام صورت و مخرج کسرها را پیش بینی کنیم در تمامی لیست های فوق صورت کسر سود خالص بعد از کسر مالیات است، که پیش بینی آن ضروری است . بدیهی است هر قدر میزان دقت در پیش بینی بیش تر باشد ارزیابی از وضعیت آتی شرکت به مراتب به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .

2-1-2-2 تعیین ارزش یک دارایی
اغلب مدل های ارزش گذاری یک دارایی برحسب جریانهای نقدی آتی توسعه یافته اند . نمونه ای از این مدل ها در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ی می باشد . براساس این مدل برای محاسبه ارزش یک دارایی کلیه دریافت‌ای نقدی آتی را تنزیل می کنند اما به دلیل این که غالباً این دریافت‌ا در دسترس نمی‌باشند از جانشین‌ایی برای این منظور استفاده می شود. یکی از معمول ترین جانشین‌ا پیش‌ینی سود آتی حاصل از بکارگیری دارایی می باشد . در این مدل ، گراهام داد و کوتل 1962 می‌ویند: « در حال حاضر مهمترین عامل برای تعیین ارزش سهام در آینده این است که بتوانیم متوسط سودآوری آتی را محاسبه کنیم یعنی متوسط سود پیش بینی را برای دوره آتی بدست آوریم . ارزش سهام از پیش بینی قدرت سود آوری و سپس تقسیم این پیش بینی بر عامل سرمایه گذاری بدست می آید » (وات و همکاران،1986،ص131) .

3-1-2-2 بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)
بهای واحد تجاری و قیمت هر سهم عادی آن به جریان نقدی سود سهام مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بنابراین انتظارات مربوط توزیع آتی در تصمیمات سرمایه گذاری منجر به نگهداری سهام فعلی، سرمایه گذاری اضافی در سهام فعلی و یا فروش سهام فعلی می‌گردد. مشخص می‌شوند که انتظارات مربوط به توزیع های نقدی آتی چه نقش برجسته ای را در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند . حال چنانچه ارتباطی بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد . توجه سرمایه گذاران بیش تر به انتظارات آینده سود ( سود پیش بینی شده ) واحد تجاری معطوف خواهد گردید. برای پیش بینی قیمت بازار سهام در بسیاری از واحدهای تجاری پیش بینی سود مهم تراز پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت فرض می شود. همچنین فرض می شود که توزیع سود سهام در بلند مدت به سود انباشته و عامل رشد مؤسسه بستگی دارد . بنابراین پیش بینی سود آتی به عنوان عامل تعیین کننده ای در پیش بینی توزیع سود آتی سهام توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کارگرفته می شود و سود سهام مورد انتظار نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارا می‌باشد.

4-1-2-2 برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
دارندگان اوراق قرضه و اعتبار دهندگان کوتاه مدت (تأمین کنندگان بدهی‌های جاری) نیز به سود آتی (سود پیش‌بینی شده) علاقه‌مند می‌باشند. این افراد در صورتی که انتظار مطلوبی از سود آتی داشته باشند ازدریافت بازده سالانه (بهره) و همچنین اصل وام (بدهی) در موعد مقرر اطمینان بیش‌تری خواهند یافت. علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1 به عنوان جانشینی برای جریانات نقدی در محاسبه ارزش یک دارایی ( سهام ).
2 کمک به امر تصمیم گیری برای فروش ، نگهداری یا خرید سهام اضافی موجود.
3 معیاری برای ارزیابی عملکرد کارایی مدیریت.
4 ارزیابی توان ایجاد جریانات نقدی در آینده و توسط واحد تجاری.
5 بررسی پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده.
6 استفاده از سود پیش بینی شده در تهیه بودجه جامع ومحاسبه نرخ فروش آتی محصولات.

3-2 مبانی نظری چگونگی تغییرات سود
اگر ساز و کار فیزیکی فرآیند سودهای گذشته کاملاً فهمیده می‌شد، امکان تهیه یک عبارت ریاضی که دقیقاً توصیف گر چنین فرآیندی باشد فراهم بود. ولی ناشناخته ماندن عوامل بسیاری که در طول زمان پدیده سود حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دانش حسابداری از دسترسی مدل قطعی تعیین دقیق رفتار آینده سود محروم ساخته است . به عبارت دیگر ، حسابداری هنوز به تئوری خاصی برای توزیع رفتار سود حسابداری دست نیافته است . با وجود این می توان بر اساس یافته‌های نظری محدود، رده ای از توابع ریاضی را برگزید و از طریق تجربی به بهترین برازش دست یافت.
بیور معتقد است برای بحث رفتار سود های اندازه گیری شده حسابداری تنها فرضی که لازم است وجود چند فرآیند ارزیابی است که تبدیل بردار گردش وجوه نقد آتی را در شرایط عدم اطمینان و در هر نقطه ای از زمان به عدد ( کمیت غیر برداری ) امکان پذیر می‌سازد.
سری های زمانی دارای دو نوع فرآیند حدی هستند (وات و زمرمان،1999،ص137) :
در فرآیند نوع اول فرض می شود سود سال آتی برابر میانگین سود سالهای گذشته یعنی تعیین شود .
w t + t =
به عبارت دیگر، سود هر سال برابر است با مقدار ثابت به علاوه مقدار متغیر w t ، دراینصورت
سود هر دوره برابر با پیش بینی می شود .
0 T > = T )+ t E (
این معادله یک فرآیند قطعی می‌باشد.
در فرآیند نوع دوم فرض می شود که تغییرات سود حسابداری بصورت مارتبنگل باشد در این فرآیند فرض می شود . مارتیبنگل ، حالت خاصی از مارتینگل فرعی است اگر رابطه زیر برقرار باشد:
yt = ( yt ;. و + y0 ( yt
سودهای مورد انتظار آتی ، بیش تر به سود مشاهده اخیر بستگی دارد، یعنی:
t = At-1 +
در این فرآیندt یک متغیر تصادفی است اما t-1 یک متغیر تصادفی نیست به خاطر اینکه مقدار آن در دورهT مشخص است بدین ترتیب سودهای مورد انتظار در دوره های T عبارتند از:
t – 1 T = 0 , 1 , 2 , … = T )+ t E (
آنچه برای پیش بینی ضرورت دارد، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا سود مورد انتظار آتی، مقداری ثابت و برابر میانگین سود سالهای گذشته خواهد بود؟ و یا اینکه سود مورد انتظار آتی، بیشتر به مقدار سود سالهای اخیر بستگی دارد. پاسخ به پرسش فوق از این جهت اهمیت فراوان دارد که مدل‌های پیش‌بینی طراحی شده برای هر یک از فرآیندهای مذکور با یکدیگر متفاوتند.

4-2 هموار سازی سود
ادبیات حسابداری و مدیریت امور مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با استفاده از روشهای متفاوت حسابداری ، سود شرکت را طی سالهای متوالی هموار می سازند . به عبارت دیگر غالباً فرض بر آن است که حسابداران برای بکار گیری تکنیک های اندازه گیری سود به گونه ای تصمیم می گیرند که اثر شرایط سخت زمانی روی سودها را تعدیل کنند فرض هموار سازی سود توسط مدیران وشیف به ابنکه آنان باید سود ها را هموار سازند، چندین دهه تداوم یافته است، هیپ ورث (1953)، گارون ومایر (1966)، لثیف، دوپوچ، ودریک،کوپلاند، دیکاستر و گاگنون (1967)، همگی درباره هموارسازی سود شرکت ها و مؤسسات اقتصادی تحقیق کرده اند تا آنجا که از گزارشات تحقیق استنباط می شود هیچ مطالعه ای امکان بیهوده بودن عملیات هموار سازی سودها را عنوان نکرده است .
از ادبیات موجود حسابداری استفاده می شود که اگر هموار سازی اقدامی برای کاهش پراکندگی سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار باشد . فرض بر این است که سود از طریق فرآیندی ایجاد می شود که مقدار مورد انتظار آن ثابت است و یا متغیری است که نسبت به زمان به صورت قطعی تغییر می کند برای نمونه شیف می نویسد : « در سال های قبل بولدینگ به این موضوع اشاره کرده است که ویژگی تراز نامه آن است که در آن مقادیردلخواهی از اقلام مختلف به صورت کلی وجود دارد . و به محض اینکه هر گونه بی نظمی در ساختار اقتصادی ، به فوریت تحرک نیروهای هموار سازنده موجب تجدید وضع قبلی می شود .»
بنابراین می توان ادعا کرد که حسابداران دارای « نیروی هموار سازنده سود هر سهم » هستند و با بهره گیری از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ، گزارش سود سهام به صورت ارقام ثابت و یا ارقام دارای روند صعودی برای آنان آسان است . و یا گوردون می نویسد :« اگرپراکندگی مشاهدات (سودهای گزارش شده ) کوچک باشند ( زمانی که مدیران یک روش خاص حسابداری را انتخاب می کنند) نتیجه هموار سازی سود ها است ». کاپلاند نیز اصولاً همان را می گوید : « هموار سازی سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری، قواعد گزارشگری در یک الگوی خاصی است که اثر آن ،گزارش فرآیند سودی با پراکندگی کمتر از فرآیندی است که احتمالاً با استفاده از دیگر روش‌ها آشکار خواهد شد. مباحث فوق و سایر منابع چنین وانمود می کنند که مقدار سود مورد انتظار ثابت خواهد بود، هموار سازی مستلزم آن است که میانگین بازدهی سرمایه معادل میزان بازدهی شرکت در سا‌ل‌های خوب باشد. در دوران رونق سود بطور مصنوعی از طریق عملیات هموار سازی کاهش می‌یابد. یعنی در شرایطی که افزایش سودها موقتی است می توان برای جلوگیری از اثر گذاری دائمی آن را هموار ساخت ، صرف نظر از این که آیا بازار می تواند دائمی یا موقت بودن سود را مشخص کند یا خیر؟
به نظر می رسد که حرفه حسابداری با بکارگیری روشهای هموار سازی تقریباً قادر به پیش بینی رکود پس از رونق نیست .
فرض دیگر اینکه سود از طریق تابع مارتینگل ایجاد می شود ، یک تابع مارتینگل مستلزم آن است که سود مؤسسه با افزایش و کاهش قرین باشد . زمانی که انحراف مثبت و منفی وجود دارند در واقع یک مارتینگل فرعی را تشکیل می دهند و طبق تعریف ، مارتینگل فرعی فرآیندی است که در آن هر مشاهده ای پایه تعیین سود مورد انتظار بعدی خواهد شد .
گذشتن از عدم اطمینان موجود ، همواره یک توزیع احتمال در اطراف سود مورد انتظار وجود دارد . ولی رفتار سود مورد انتظار یک تابع مارتینگل در طول زمان باید بگونه ای باشد که برآورد سود هموار شده را بی معنی نسازد .
ابتدا ممکن است این نظریه مطرح شود که این موضوع حقیقت ندارد . زیرا استقلال تغییرات سود تنها در مورد تعداد خاصی از سود ها صادق است و آنها عبارتند از سود هائی که به دنبال انتخاب استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و یا روش های حسابداری از سود حسابداران ، اندازه گیری و محاسبه شده اند این نظریه چندان قابل توجه نیست زیرا سری سود های هموار ایجاد شده از طریق فرآیندی با سود مورد انتظار ثابت ، سری دیگری از همان نوع خواهد بود از آنجا که سری های مشاهده شده از این نوع نیستند به نظر می رسد هموار سازی از این نوع اتفاق نمی افتد براساس اظهارات گوردون هموار ساختن مستلزم به حداقل رساندن انحراف سود های گزارش شده از مقدار معینی است که این مقدار با واژه سود عادی مشخص می شود . باید توجه داشت سود عادی در مباحث تئوریک در سطح مفاهیم هرگز توصیف نگردیده است اما با ملاحظه موارد استفاده از آن در آثار محققین تا حدودی روشن است که این واژه به عنوان ارزش مورد انتظار حاصل از یک فرآیند ایجاد سود در یک نقطه فرضی از زمان بکار گرفته شده است برای برآورد ارزش مورد انتظار سود یا سود عادی یک دوره ، مدلهای مختلفی را می توان بکار گرفت و یا در حقیقت بکار گرفته شده است هر مدلی بر مبنای فرضیات خاصی درباره فرآیند تولید میزان سود ، طراحی و ساخته می شود و هر گونه استنباط حاصل از مطالعات تجربی درباره وجود هموار سازی سود به اعتبار فرضیاتی که برای فرآیند سود ها مستقل گذشته طراحی شده است بستگی دارد .

مدلهائی که در ادبیات هموار سازی بکار گرفته شده است چه از نظر تئوری و چه از دیدگاه تجربی تمامی شقوق ممکن را شامل نمی شوند و اصولاً اصل فرآیند تولید سود نیز به طور دقیق و مستقیم مورد بحث نمی باشد . دو موضوع دیگر در مبحث هموار سازی سود وجود دارد که شناخت آنها مستلزم اطلاع از فرآیند تولید سود شرکت هاست اولین موضوع عبارتست از اینکه معمولاً و به طور مکرر واریانس به عنوان شاخص اندازه گیری میزان هموار ساختن سری ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مطالعات قابل توجه فاما و بلوم ( 1956) روشن کرده است.
5-2 تعریف پیش‌بینی

در فرهنگ لغت دو اصطلاح وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیشگوئی است . این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه گاه با دو معنی متفاوت بکار می رود . در فرهنگ وبستر، به معنای برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای دانستن چیزی از قبل تعریف شده است .
در فرهنگ آریانپور، Forecasting به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود وPrediction به معنای پیش گوئی،گفتن حوادث قبل از وقوع آنها تعریف شده است.با این حال برای هردواصطلاح ازجایگزین فارسی پیش بینی و پیش گوئی استفاده شده است.برخی برای دو اصطلاح مذکورمعنی یکسانی قائل نیستند برای مثال Forecasting را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی با استفاده از داده های قبلی وPrediction را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریفPrediction زمانی انجام می شود که داده های تاریخی دردست نیست وبرمبنای قضاوت تصمیم گیرنده وتجارب شخصی انجام می شود .

درعلوم بازرگانی به مفهوم عام ، این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار می رود . و به معنای پیش بینی اقتصادی یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوت های شخصی می باشد . برای ایجاد درک متقابل از فرآیند پیش بینی لازم است به اهمیت هدف و صورت بندی پیش بینی به اختصار اشاره شود .

6-2 تعریف مسأله پیش‌بینی
برای تعریف مسأله پیش‌بینی، باید ازمسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعاتی که از فرآیند پیش‌بینی حاصل می‌شود برای بهبود بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار سیستم پیش‌بینی را تعیین خواهد کرد. بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سؤالات زیر پاسخ داده شود :
چه چیزی پیش‌بینی می‌شود؟ عناصر زمانی پیش بینی چیست ؟ پیش بینی چگونه انجام می شود ؟ چه دقتی مورد نیاز است؟
1 هنگام تعیین « چیزی که پیش‌بینی می‌شود » متغیرهایی تعریف می‌شود که باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند . بدیهی است سطح جزئیات مورد نیاز، اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده‌ها، دقت، هزینه تجزیه وتحلیل و ترجیحات تصمیم گیرنده، در سطح جزئیات مورد استفاده تأثیر دارند . در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشنی امکان پذیر نیست می توان راه کارهای مختلفی را آزمون کرد و راه کار دارای بهترین عملکرد را از میان آنها انتخاب کرد.
2 عناصر زمانی تصمیم شامل دوره پیش‌بینی ، افق پیش بینی و فاصله پیش بینی است.
ـ دوره پیش بینی ، واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم سال آینده.
ـ افق پیش بینی ، تعداد دوره های آتی است که با پیش بینی پوشش داده می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم 5 سال آینده بصورت سالانه که دوره سالانه وافق پنج ساله است .
ـ فاصله ی پیش بینی،تواتری است که با آن پیش بینی جدید انجام می شود.اغلب فاصله ی پیش‌بینی و دوره ی آن مساوی است . بنابراین پیش بینی ها در هر دوره با استفاده از جدیدترین نیازهای دوره و اطلاعات جاری مورد تجدید نظر قرار می گیرند .
3 شکل مورد نیاز پیش بینی سومین ویژگی های مسأله پیش بینی است معمولاً پیش بینی یکی از شکل‌های زیر را به خود می‌گیرند.
ـ برآورد ارزش مورد انتظار متغیر به علاوه برآورد انحراف معیار خطای پیش بینی .
ـ دامنه‌ای که با احتمال تعیین شده ، شامل ارزش آتی واقعی خواهد بود .
4 دقت پیش بینی ـ که در مسأله تصمیم مورد نیاز است بر روی سیستم پیش بینی مورد استفاده اثر خواهد گذاشت . همانطور که در شکل 1-2 نشان می دهد ویژگی مهم یک سیستم تصمیم گیری خوب ، توانایی آن در دست یابی به کارایی بهینه در مواجهه با عدم قطعیت است . بهبود در دقت پیش‌بینی، عدم اطمینان را کاهش می دهد ولی بهبود اضافی ممکن است از دیدگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد.
علاوه بر ملاحظات مربوط به مسأله تصمیم ، در سیستم پیش‌بینی، که بطور خلاصه تشریح شدند سایرعواملی که باید در تعریف مسأله پیش‌بینی مورد توجه قرار گیرند عبارت اند از:
1 فرآیند تولید متغیر چگونه است؟ آیا فرآیند از حالت پایداری برخوردار است ( خواه با شرایط ثابت یا تغییرات آهسته با زمان ) یا فرآیند نامنظم و بی قاعده است ؟

2 میزان دسترسی به داده ها و کیفیت داده ها چگونه است ؟ در برقراری روش‌های پیش‌بینی، داده‌های تاریخی ارزشمند هستند و باید از شاهدات بعدی برای تجدید نظر در پیش بینی استفاده شود. مقدار، دقت و به موقع بودن این اطلاعات اهمیت بسیاری دارند همچنین نماینده بودن این اطلاعات باید بررسی شود.

3- دو عامل مهم دیگر در مسأله پیش بینی ، توانایی و علاقه افرادی است که پیش بینی می کنند و آن را به کار می برند بطور ایده آل اطلاعات تاریخی با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل می شوند و پیش بینی برای تحلیل در اختیار تصمیم گیرندگان مربوط قرار می گیرند . هر چند اعمال قضاوت حرفه ای در فرآیند پیش بینی اهمیت بسیاری دارد ولی انجام آن به تجربه افراد وابسته است پیش‌بینی نهایی اغلب در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که آن را در فرآیند تصمیم‌گیری خود به کار می‌برند این افراد زمانی از اطلاعات پیش بینی استفاده می کنند که متقاعد شوند فرآیند پیش بینی معقول بوده است.

 

7-2 هدف پیش‌بینی
پیش‌بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری است زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به پیامدهای رویدادهای بعد از تصمیم بستگی دارد . توانایی پیش بینی جنبه های غیر قابل کنترل این رویدادها، قبل از اتخاذ تصمیم می تواند به انتخاب بهتری منجر شود به همین دلیل سیستم های مدیریتی برای برنامه ریزی و اداره عملیات ، دارای مدل های پیش بینی هستند . برنامه ریزی در زمینه های مالی، تولید موجودی کالا ، فرآیند تولید اداری و نظایر آن متضمن پیش بینی در ابعاد مختلف است.
هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است و با وجود آن که پیش بینی ها معمولاً صحیح نیست ، ولی میزان خطای پیش بینی به سیستم مورد استفاده برای پیش بینی بستگی دارد . با تخصیص منابع بیشتر برای پیش بینی می توان دقت آن را افزایش داد . و در نتیجه برخی از زیان های ناشی از عدم اطمینان را در فرآیند تصمیم گیری حذف کرد یا کاهش داد (مدرس،1380)1 .
این مفهوم در شکل 1-2 ارائه شده است. همانطور که ملاحظه می شود با افزایش هزینه‌های پیش‌بینی، زیانهای ناشی از عدم اطمینان کاهش می‌یابد و سطح عمل بهینه پیش‌بینی، در حداقل مجموع هزینه‌ها و زیان‌ها قراردارد.

شکل 1-2 سطح بهینه پیش‌بینی در مقابل بین هزینه‌ها و زیان‌ها

شکل 1-2 مبتنی بر این فرض است که ارزش ناشی از پیش بینی نزولی است یعنی هر ریال اضافی که در فرآیند پیش بینی مصرف می شود نسبت به ریال قبلی کاهش کمتری در زیانهای ناشی از ریسک ایجاد می کند و ممکن است منابع اضافی تخصیص یافته برای پیش بینی، هیچ بهبودی ایجاد نکند. به عبارت دیگر بدون توجه به پیچیدگی فرآیند پیش بینی ، متوسط خطای پیش بینی را نمی‌توان کم‌تر از سطح مشخص کاهش داد.
از آنجا که پیش بینی ،ریسک را کاملاً حذف نمی کند ، ضروری است در فرآیند تصمیم ، صریحاً عدم قطعیت پیش بینی مورد توجه قرار گیرد . از نظر مفهومی تصمیم گیری با پیش بینی را می توان در رابطه زیر نشان داد :
خطای پیش‌بینی + تصمیم‌گیری با فرض صحیح بودن پیش‌بینی = تصمیم واقعی
این رابطه نشان می‌دهد که سیستم پیش بینی باید علاوه بر پیش‌بینی، خطای آن را نیز توصیف کند بنابراین اگر توزیع احتمال متغیر پیش بینی شونده را در فرآیند پیش بینی داشته باشیم ، ریسک بطور عینی در فرآیند تصمیم گیری وارد می شود.
بدون شک پیش بینی به خودی خود پایان کار نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف است سیستم پیش بینی جزئی از مجموعه سیستم تصمیم گیری است و به عنوان یک سیستم فرعی در واکنش با اجزای کل سیستم ، عملکرد کلی را تعیین می کند .

8-2 روش‌های پیش‌بینی
1 روش‌های کیفی پیش‌بینی
2 روش‌های کمّی پیش‌بینی (شیوا،1378،15)1

1-8-2 روش کیفی پیش‌بینی
در بسیاری از موارد برای تصمیم‌گیری، اطلاعات کامل و دقیقی از گذشته در دست نیست یا محیط به گونه‌ای آشفته است که نمی‌توان اطلاعات گذشته را ملاک پیش‌بینی آینده و تصمیم‌گیری قرار داد. در چنین شرایطی تحلیل‌گر برای پیش‌بینی آینده به روش‌های کیفی متوسل می‌شود. در روش‌های کیفی مبنای پیش بینی تجربه و تخصص ، قضاوت و قدرت پیشگوئی صاحب نظران و متخصصان آن حوزه تصمیم‌گیری است (آدل،1379،ص42)2
پس به طور کلی در روشهای کیفی جهت پیش بینی وقایع آینده از نظرات و عقاید متخصصین استفاده می شود. به عنوان مثال کشف ورود یک تکنولوژی جدید به جریان تولید از مواردی است که در آن داده های زمانی مربوط به گذشته به منظور پیش بینی وقایع آینده بر این فرض استوار است که الگوی داده های زمانی ثابت می ماند پس تغییرات الگوی داده ها را نمی توان براساس داده های گذشته پیش بینی نمود بدین جهت غالباً برای پیش بینی چنین تغییراتی از روش کیفی استفاده می‌شود. مدل‌های کیفی را می توان با نوع داده هایی که برای پیش بینی بکار می برند از مدل های کمی متمایز نمود هر چند امکان دارد هر دو مدل از مقادیر عددی استفاده نمایند . مدل های کیفی اغلب متکی بر برآوردهای ذهنی یا شهودی هستند، ماهیت تخصصی دارند، بیشتر با دامنه اعداد با روابط نسبی آنها سروکار دارند و کم تر روابط صریح را مورد بررسی قرار می‌دهند.

2-8-2 روش‌های کمّی
این روش ها به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به گذشته می پردازند با این هدف که ارزش آتی متغیر مورد نظر را پیش بینی نماید در مدل های کمّی ابتدا داده های گذشته را که بصورت کمّی قابل اندازه گیری هستند به دست می آورند . تمامی این مدل های فرض میکنند که روند موجود در داده های گذشته در آینده نیز به همین صورت خواهد بود . به عبارت دیگر مدل های کمّی پیش بینی را می توان به عنوان فیلتری خطی تصور نمود که الگوی قابل استفاده برای پیش بینی را از نوسانات و یا پارازیت‌های تصادفی جدا می‌سازد.
مدل‌های کمّی پیش‌بینی به دو نوع تقسیم می‌شوند:
1 مدل‌های تک متغیری 2 مدل‌های علّی
مدل های تک متغیری مدلی است که تنها براساس ارزش و مقادیر گذشته یک سری زمانی ارزش و مقادیرآتی سری زمانی مزبور را پیش بینی نماید دراین مدل جهت رسیدن به الگویی برای داده‌ها، داده‌های مربوط به گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . پس مدل‌های پیش‌بینی تک متغیری برای وضعیت‌هایی که انتظار می‌رود هم چنان ادامه داشته باشند کاربرد دارند.
مدل‌های علّی پیش بینی مستلزم این می باشند که بتوانند متغیرهایی را که با متغیر مورد نظر جهت پیش‌بینی در ارتباط هستند شناسایی و تشخیص دهند . با پی بردن به این ارتباط مدل آماری بسط می‌یابد. سپس مدل آماری فوق جهت پیش بینی متغیر مورد نظر بکار برده می‌شود.
مدل‌های علّی چند اشکال دارند. اولاً، بسط و توسعه آنها بسیار مشکل است ثانیاً، تمامی متغیرهای مورد استفاده در این مدل مستلزم این می باشند که از داده های مربوط به گذشته برخوردار باشند ثالثاً، توانایی در پیش بینی متغیر وابسته منوط به توانایی پیش بینی کننده در پیش بینی متغیرهای مستقل می‌باشند. علی رغم اشکالات یاد شده مدل های علّی اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روشهای کمّی پیش بینی ، زمانی بکار می روند که داده های مربوط به گذشته موجود باشند مدل‌های تک متغیری تنها براساس الگوی تاریخی متغیر مورد نظرارزش آینده آن را پیش‌بینی می‌کنند مدل‌های علّی با فرض ادامه داشتن الگوی تاریخی در آینده ، با استفاده از رابطه میان متغیر مورد نظر و سایر متغیرها ارزش آتی متغیر مورد نظر را پیش‌بینی می‌نمایند. روش‌های کیفی پیش‌بینی زمانی به کار می‌روند که داده‌های گذشته وجود نداشته و یا کم بوده و در دسترس نباشند و منوط به نظر متخصص که به طور ذهنی وقایع آینده را پیش بینی می کند می باشند . اکثر سیستم های پیش بینی عملاً هر دو روش کیفی و کمّی را بکار می برند . برای مثال روش های کمّی را زمانی بکار می برند که انتظار می‌رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و حال آن که روشهای کیفی را زمانی مورد استفاده قرار می‌دهند که انتظار تغییر الگوی داده ها می رود از این رو پیش بینی های ناشی از روش‌های کمّی اغلب مورد ارزیابی ذهنی قرار می گیرد . این ارزیابی ممکن است منجر به اصلاح و تعدیل پیش بینی گردد (شیوا،1384،16)3
از مدل‌های کمّی برای پیش بینی در سری زمانی استفاده می‌شود.

مدل‌های کمّی پیش بینی بسیار زیاد و متنوع هستند برخی از آنها عبارتند از:
1 مدل‌های میانگین‌گیری 2 مدل‌های نمو هموار
3 مدل‌های هولت وینترز 4 مدل‌های باکس ـ جنکینز
5 مدل‌های اقتصاد سنجی 6 تجزیه و تحلیل روند
7 برازش ذهنی
که در این قسمت با توجه به اینکه این تحقیق بر اساس مدل باکس ـ جنکینز انجام گرفته به تشریح این مدل می‌پردازیم و از تشریح سایر مدل‌ها صرف نظر می‌کنیم.

1-2-8-2 مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز
بسیاری از روش های آماری ( نظیر رگرسیون ) به بررسی مدل هایی می پردازند که فرض زیربنایی آنها استقلال مشاهدات می باشد . این در حالی است که اکثر داده های مربوط به علوم طبیعی، مهندسی ، تجارت و اقتصاد به صورت سری زمانی روی می دهند که پیوستگی مشاهدات در آن ها امری بدیهی می باشد . به عنوان مثال این فرض که سود سال گذشته یک شرکت هیچ تأثیری بر سود سال آینده ندارد فرض معنی داری نیست .فرض بنیادین روش باکس- جنکینز این است که مشاهدات مربوط به یک سری زمانی مستقل نمی باشند و بصورت متوالی بهم وابسته هستند و این وابستگی بین داده‌های متوالی در زمانهایی با فواصل مساوی اندازه گیری می شوند و مورد توجه می‌باشند.
این روش در دهه 1960 توسط جرج باکس و کیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری زمانی مطرح و در ظرف مدت 15 سال بسط داده شده است و رویکردی است که در موارد زیر بکار گرفته می‌شود.
1 برنامه ریزی اقتصادی و تجاری 2 برنامه‌ریزی
3 نظارت بر تولید و موجودی 4 کنترل بهینه‌سازی فرآیند صنعتی
اساس رویکرد ، باکس و جنکینز به بررسی حوزه وسیعی از مدل‌های پیش‌بینی برای یک سری زمانی قرار گرفته است گروه عمومی مدل‌ها برای یک سری زمانی در روش شناسی باکس ـ جنکینز در مدل‌های اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی گفته می‌شود که در آمار به مدل های آریما معروف هستند.

از مدل‌های آریما می توان مدل های متعددی چون مدل رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ، میانگین متحرک، نمو هموار ساده و حتی مدل های ناشناخته دیگر را که مناسب با سری زمانی هستند استخراج کرد .
باکس و جنکینز معتقدند که پیش بینی در یکسری زمانی نه تنها به گذشته داده های آن سری بر می گردد بلکه ممکن است به گذشته سری های زمانی مرتبط نیز مربوط شود . در مدل باکس – جنکینز علاوه بر عامل روند به تغییر فصلی و تصادفی نیز توجه می شود .

مدل های باکس و جنکینز و ابزار های استفاده شده درآن فقط برای سری های زمانی ایستا کاربرد دارد. بنابراین قبل از اینکه یک سری زمانی غیر ایستا به وسیله این مدل تحلیل گردد باید با استفاده از روش‌های دیفرانسیل گیری به یک سری ایستا تبدیل شود . باکس – جنکینز روش شناسی ویژه ای برای مدل‌های آریما دارند که این روش شناسی بطور کلی بر سه مرحله استوار است و این مراحل عبارتند از:
مرحله اول: تعیین مدل

تعیین یک مدل مناسب ضرورتاً دقیق نمی باشد و علت دقیق نبودنش آن است که نمی دانیم در عمل چه مدل یا فرآیندی بوجود می آید و یا این که چه شرایط و مقتضیاتی وجود دارد . با استفاده از روش‌های آماری اولیه و ساده می توان مدل خاصی را که مناسب به نظر می رسد از گروه عمومی مدل‌های آریما انتخاب کرد واقعیت این است که هیچ گونه قواعد مشخصی برای انتخاب مدل وجود ندارد و انتخاب نوع مدل به نمایش هندسی سری زمانی و قضاوت و تجربه تحلیل گر بستگی دارد.

این مطلب را باید در نظر داشته باشیم که تعیین اولیه مدل ، را به هیچ چیز جزپذیرش یک گروه آزمایشی آریما که در مراحل بعدی باید بطور کارآمدی برازش شوند ـ نمی‌رساند.

مرحله دوم: تخمین متغیرهای مدل و آزمون آن
با تعیین مدل اولیه در مرحله اول باید با استفاده از داده های موجود به برآورد پارامترهای مدل پرداخت. روش‌های آماری مناسبی برای تخمین پارامترها وجود دارد که دراین رابطه می توان درصورت خطی بودن مدل به « روش حداقل مربعات خطی » و در صورت غیرخطی بودن آن«روش حداقل مربعات غیر خطی » اشاره کرد . با ساختن مدل این سؤال پیش می آید که آیا مدل سازگار با سری زمانی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال می توان از آزمون نیکوئی برازش کای – مربع استفاده کرد . در صورتی که مدل برازش شده کارا باشد به مرحله سوم می رویم در غیراین صورت به گروه آریما برگشت کرده و مدل دیگری از آنها را انتخاب می کنیم .

مرحله سوم: کاربرد مدل پیش‌بینی
اگر دنباله واقعی سری زمانی را x1 وx2 ، ; xn بدانیم با استفاده از مدل برازش شده و کارا از گروه آریما برای پیش بینی xn+1 ، xn+2 ، ; xn+h استفاده می‌کنیم‌.
انعطاف‌پذیری رویکرد باکس و جنکینز سبب شده است که کاربرد آن در عرصه اقتصاد و صنعت پیش از پیش باشند و بر سایر مدل های پیش بینی غالب شود .
پیشرفت تکنولوژی رایانه نیز به کاربران اجازه داده است از مدل های پیچیده باکس – جنکینز استفاده کنند .
اما یکی از معایب آریما این است که برای توسعه یک مدل ، باکس – جنکینز ما نیاز یه حداقل 50 مشاهده و ترجیحاً 100 مشاهده داریم و این تعداد مشاهده حجم نسبتاً بزرگی از داده ها می‌باشد و انواع بسیاری از مسائل پیش بینی وجود دارد که در آنها این مقدار داده تاریخی در دسترس نیست مشکل فوق به ویژه در پیش بینی های بازرگانی مشهود می باشد .

در مورد موضوعاتی چون تورم ترکیب شرکتها ، محصولات جدید و توسعه تکنولوژی به ندرت می‌توان یک سری زمانی با 50 مشاهده جمع آوری کرد . البته درمورد قیمت سهام و سود شرکت‌ها تا حدودی این مشکل کم ترمی باشد . شواهد مربوط به ضعف صحت پیش‌بینی‌های حاصل از این روش در مقاله آقای آرمسترانگ ( 1985 ) فهرست شده‌اند هم چنین به کار گیری غیر موفقیت‌آمیز آن در تحقیقات حسابداری نیز توسط بال و همکارانش3 ( 1983 ) بر شمرده‌اند. براون و گریفین4

( 1983 ) ابراز نگرانی کرده‌اند که با وجود ضعف صحت این روش در پیش‌بینی‌های حسابداری بطور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

موارد دیگری از بکار گیری آریما در تحقیقات حسابداری (در زمینه پیش بینی ) عبارتند از : لورک ، مک دونالد و پاتز ( 1976 )، دسچامپ و مهتا ( 1980 )، براندون، ژاریب وکا، والا ( 1983 )، آنگ چوآ و فاطی ( 1983 )، براون هاگرمن ، گریفین و میجسکی ( 1987 ) و واکرومک لیلاند (1991 )، فوستر ( 1977 ) ابرین ( 1988 ) و واتز و لفت ویچ ( 1977 ).

 

3-8-2 خطای پیش‌بینی
در تمامی پیش بینی ها عدم اطمینان وجود دارد . این حقیقت از یک جزء غیرمعمول در سری زمانی معلوم می شود حضور چنین عنصری که نشان دهنده وجود نوسانات تعریف نشده یا غیر قابل پیش بینی در داده ها است به این معنی است که باید انتظار خطا در پیش بینی را داشته باشیم . اگر این جزء غیر معمول اثر متنابهی را بر جای گذارد‌. نشانگر این است که توانایی ها در پیش بینی ناچیز بوده است ، ولی اگر این جزء غیر معمول محدود باشد خواهیم توانست با تعیین روند الگوی سیکلی و فصلی به یک پیش بینی که از درجه صحت بالاتری برخوردار است، دست یابیم.

9-2 پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیاری زیادی خصوصاً در دهه 1960 و 1970 در زمینه دقت پیش بینی سود به عمل آمده است . هدف اصلی بیش تر این تحقیقات ، بررسی و تعیین دقت پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی و مدیریت و سری های زمانی بوده است . مبنای این تحقیق پیشینه بسیار قوی نظری و تجربی است و از این دیدگاه که سرمایه گذاران به پیش بینی سود شرکت علاقه مند می باشند حمایت می کنند .
برای مثال گیولی و لاکوزنئیک بیان می دارند که سود هر سهم عامل بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران برای آن ارزش بسیار زیادی قائل‌اند (گیولی و لاکوزنئیک،1979،ص185-165) 11
تحقیقاتی چند دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی را مورد بررسی قرار داده اند و علی رغم این تحقیقات، نتایج یکسانی به منصه ظهورنرسیده است.
بیسی، کری و توارک با مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت و تحلیل‌گران مالی
بدین نتیجه رسیدند که پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت ازدقت بالاتری نسبت به پیش‌بینی سود توسط تحلیل گران مالی برخورداراست. با این حال نتایج آنها از لحاظ روش های آماری معنی دار نبودند(توارک و همکاران،1976،ص254-224) .
رولاند نیز نمونه‌ای از پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی را قبل و بعد از انتشار پیش‌بینی‌های مدیریت مورد آزمون قرار داده است او نیز نتوانست فرضیه صفر آماری را رد نماید بدین‌سان تحقیقات او نیز مشابه تحقیقات بیسی است(رولاند،1978،ص477-439) .

جگی در تحقیقی مشابه تحقیق رولاند که آن را انجام داد بدین نتیجه رسید که پیش‌بینی‌های مدیریت بطور معنی داری بهتر از پیش بینی های تحلیل گران مالی است (جکی و بیکی،1980،ص96) .

وایمیر نیز، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران مالی را قبل ازانتشار پیش بینی مدیریت موردآزمون قرار داد، او به این نتیجه دست یافت که پیش‌بینی‌های مدیریت به طرزمعنی‌داری صحیح تراز پیش‌بینی‌های تحلیل گران مالی است.هم چنین نشان داد که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعاتی است(وایمیر،1985،ص718-703) .

جان هیسل و رابرت جنین یافتند که پیش‌بینی‌های مدیریت که همزمان یا قبل از انتشار پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی است صحیح تر از برآوردهای تحلیل گران مالی است و این درحالی است که پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی در شروع نه هفته بعد از انتشار پیش بینی های مدیریت بسیار صحیح‌تر می باشند (هیسل وجنین،1986،ص58) .

گرین و سگال پیش‌بینی‌های مدیریت را در بیست و پنج شرکت در سال‌های 1965-1963 با پیش بینی های مدل های ساده سری های زمانی مورد آزمون و مقایسه قرار دادند نتایج تحقیق این دو محقق تفاوت معنی داری را بین پیش بینی ها نشان نداد(گرین و سگال،1966،ص36-21) .

 

 

کاپلاندو و مارینو پرسش دقت پیش بینی سود را با نمونه پیش تر و دقیق تر مورد آزمون قرار دادند آنها با مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و شش مدل ساده سری زمانی برای 50 شرکت که در مجل وال استریت پیش بینی مدیریت آنها انتشار یافته بود بدین نتیجه رسیدند که پیش بینی های مدیریت از سود در مقایسه با پیش بینی های مدل های ساده سری زمانی ، از دقت بالاتری برخوردار است(کاپلاندو و مارینو،1972،ص512-497).
در ایران تحقیقاتی در این زمینه در بازار بورس اوراق بهادار انجام گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
حمید خالوزاده « آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش‌بینی است؟ » براساس این تحقیق، بررسی موردی سری زمانی قیمت سهامی شرکت شهد ایران نشان داد که ماهیت قیمت سهام آن به صورت تصادفی و غیر اقتصادی است(خالوزاده ،1375)2
رضا راعی طراحی مدل سرمایه‌گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبکه‌های عصبی) که توسط راعی انجام شده است، نشان داد که رفتار بازده سهام تصادفی نبوده و دارای روند خاصی است (راعی،1377)3
محمد، نمازی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت مستقل و تصادفی نبوده و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت‌ها مشاهده می‌شود و آگاهی از این الگو می‌تواند در جهت کسب منافع بیشتر به سرمایه‌گذاری کمک نماید (نمازی، 1375)4
اساساً این تحقیق نیز در ادامه این تحقیقات انجام می شود و بر آن است که پیش بینی مدل باکس ـ جنکینزاز سود را مورد آزمون قراردهد.

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
این فصل به مطالب مربوط به روش‌شناسی پژوهش نسبت دارد ف مقصود اصلی هر پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظامدار برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست. روش‌شناسی، بدنه روش‌های مورد استفاده در شاخه ویژه‌ای از یک فعالیت است.

فعالیت مورد بررسی در این پژوهش شناخت و مطالعه سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز در پیش‌بنی سود است.
همانگونه که در گذشته اشاره گردید محور پژوهش حاضر، پیش‌بینی سود شرکت‌ها و مقایسه میزان دقت آنهاست زیرا پیش‌بینی مهم‌ترین عنصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست،

صحیح و به هناگم صاحبان نفع شرکت می‌باشد. بدین ترتیب با ارتقاء توان پیش‌بینی سود شرکت‌هآ‌امکان برنامه‌ریزی درست مالی در محیط پرتلاطم و متغیر در برابر رقبای توانمند، میسر می‌گردد. اما در این راستا دستیابی به بهترین روش‌های پیش‌بینی در کانون توجه و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌گیرد زیرا با انتخاب روش‌هایی مناسب‌تر، پیش‌بینی بهتر شرایط، محدودیت‌ها و فرصت‌ها امکان‌پذیر شده و بنیان برنامه‌ریزی‌های آتی را براساس ساختارهای قابل اطمینان بنا می‌گردد.

در این پژوهش، تلاش پژوهشگر بر این است که مشهورترین روش‌های پیش‌بینی در کنار واقعیت قرار گرفته و در مقابل پیش‌بینی‌ها با محک درست نمایی، سنجیده می‌شود. بدین منظور از بین روش‌های گوناگون پیش‌بینی سری زمانی، مشهورترین آنها ( روش باکس ـ جنکینز ) گزینه شده و برای مبنای روش‌های اقتصاد سنجی، الگوی مناسب برازش می‌گردد. و براساس روش‌های صحت سنجی و آزمون اقتصاد سنجی الگوی برآورده شده در محک درست نمایی و انحراف از واقعیت قرار می‌گیرد. تا امکان داوری درباره روش‌های مناسب پیش‌بینی را امکان‌پذیر سازد.

 

2-3 جامعه آماری
در ادبیات آماری، جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مورد توجه و نظر ما قرار می‌گیرد. تعریف دیگر جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع است.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشند که نام این شرکت‌ها در پیوست شماره یک آورده شده است. کیفیت بالاتر اطلاعات، عمومی بودن مالکیت این شرکت‌ها، انتشار سالانه صورت‌های مالی، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت‌های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها از عمده‌ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. پژوهشگر حجم نمونه خود را از بین این شرکت‌ها انتخاب خواهد کرد (آذر و مومنی،1377،ص318)1
با بررسی‌های انجام گرفته بر روی جامعه آماری و استفاده از نظرات کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، از میان جامعه آماری در شرکت صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دلایل گزینه سهام شرکت مورد نظر به عنوان نمونه آماری عبارت است از: اول، در طی دوره زمانی پژوهش سهام این شرکت همواره مورد معامله قرار گرفته و معاملاتش دچار توقف نشده است. دوم، به دلیل انجام معامله بر روی سهام شرکت مورد نظر قیمت‌ها یکنواخت نبوده‌اند و سوم، اطلاعات مورد نیاز در دسترس بود.

3-3 نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود. به گونه‌ای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت یا گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی،1380،ص273)2
در اکثر پژوهش‌ها به دلیل امکانات، محدودیت‌های زمانی و مکانی نمی‌توان از تمام جامعه آماری استفاده نمود بلکه براساس روش‌های آماری از نمونه‌گیری استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از الگوی سری زمانی استفاده می‌شود بنابراین به دلیل محدودیت‌های آماری موجود لازم است تا از جامعه آماری، نمونه‌گیری نمود که اطلاعات مربوط به سود و سرمایه آنها در دوره زمانی مناسب و به طور کامل موجود باشد.
بدین ترتیب در طی پرس و جو بهترین منبع آماری نخست به کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نموده تا بتوان اطلاعات مربوط به سود هر سهم را ( به دلیل محدودیت‌های آماری ) در طولانی‌ترین دوره زمانی ممکن استخراج نمود پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که اطلاعات کامل در برخی از سال‌های مورد نظر در دوره زمانی مشخص شده وجود ندارد. بدین ترتیب به دنبال نابسامانی‌های موجود در این کتابخانه و پس از صرف زمان و تحمل مشکلات جستجوهای کتابخانه‌ای، ناگزیر از این منبع صرف نظر گردید. از دیگر منابع قابل اطمینان برای دستیابی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور، نرم‌افزارهای موجود و رایج در کشور می‌باشد. که رایج‌ترین و مشهورترین این نرم‌افزارها، نرم‌افزار تدبیر پرداز، نرم‌افزار پارس پرتفولیو و نرم‌افزار صحرا می‌باشد که با مراجعه حضوری و مستقیم به شرکت‌های مربوط به این نرم‌افزارها، قابلیت‌ها و توانایی‌های هر کدام از آنها در چارچوب اطلاعات لازم بررسی گردید. و بر مبنای طولانی‌ترین دوره زمانی اطلاعات مورد نظر از سال 1380 به بعد نرم‌افزار صحرا به عنوان مناسب‌ترین منبع گزیده گردید.
از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در پیوست شماره 1 آمده است معاملات بر روی سهام شرکت‌های پتروشیمی اراک اصفهان و خارک در برخی از ماه‌ها متوقف شده بود و سود سهام شرکت‌های شیمیایی سینا، کربن ایران و شرکت معدنی املاح ایران در برخی از ماه‌ها موجود نبود. از شرکت‌های موجود که در نرم‌افزار دارای اطلاعات کامل مربوط به طولانی‌ترین دوره زمانی بودند و برای تجزیه و تحلیل در سری زمانی باکس ـ جنکینز به وسیله نرم‌افزار EVIEWS مناسب بودند شرکت‌های صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان بر مبنای اطلاعات موجود برای سود هر سهم در دوره زمانی 1377 تا 1387 انتخاب شد.

4-3 مدل روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش مراحل زیر انجام می‌گیرد:
1 انتخاب شرکت نمونه براساس محدودیت سری زمانی و استخراج سود واقعی سهام هر سال.
2 انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکت‌های برگزیده.
3 محاسبه مناسب‌ترین مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده.
4 محاسبه سود سهام شرکت نمونه به وسیله الگوی برازش شده.
5 استخراج سود سهام پیش‌بینی شده سال شرکت‌های برگزیده.
6 محاسبه خطای نسبی پیش‌بینی برای دوره 1377 تا 1387
7 آزمون فرضیه آماری و تأیید یا رد فرضیه پژوهش.

نمودار روش پژوهش

5-3 جمع‌آوری اطلاعات
یکی از مهم‌ترین الزامات و ضروریات پژوهش، دستیابی به اطلاعات قبل اطمینان و صحیح می‌باشد، زیرا این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها و داوری‌های آتی قرار می‌گیرند. در این پژوهش با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها در کشور که به دنبال خود الزام در صحت و اطمینان لازم را نیز به همراه دارد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور به عنوان شواهد و اطلاعات گزینش گردید.
اطلاعات مربوط به سودهای سهام شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار کشور با وجود تمامی کاستی‌ها، مشکلات و محدودیت‌ها و نابسامانی‌های کتابخانه‌ای نسبت به سایر منابع اطلاعاتی از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار است. که از راه مراجعه به کتابخانه بورس و نهایتاً سایت‌های اینترنتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات آن اقدام گردید.

6-3 انتخاب روش پیش‌بینی
پیشگویی شرایط و رخدادهای آینده، پیش‌بینی تعریف شده و چگونگی انجام این عمل نیز پیش‌بینی کردن نامیده می‌شود (آذر،1377،ص318)1


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 133 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران پرو است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]