تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:27
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
روش پژوهش  
یافته‌های پژوهش  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان تحت pdf

ـ آرگیل، مایکل، روا‌‌ن‌شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چ دوم، 1383

ـ جان‌بزرگی، مسعود، «جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»، پژوهش در پزشکی، ش 4، دوره31، 1386، ص 345-350

ـ داودی‌کهکی، محمدرضا‌، شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، 1382

ـ دلاور، علی، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ویرایش، 1381

ـ ظهور، علی‌رضا و فکری، علی‌رضا، «وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران»، ارمغان دانش، ش 3، سال 8، 1382

ـ علی‌پور، احمد، و دیگران، «شادکامی و کارکرد ایمنی بدن»، روان‌شناسی، ش 15، 1379، ص219-233

ـ علی‌محمدی، کاظم و جان‌بزرگی، مسعود، «بررسی رابطه بین شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی»، روان‌شناسی در تعامل با دین، ش 2، سال اول، 1387، ص 131ـ144

ـ علی‌محمدی، کاظم، شادکامی و ساخت آزمون آن از دیدگاه اسلام، با راهنمایی دکتر مسعود آذربایجانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، 1388

ـ فتحعلی، محمود، «سعادت در فلسفه اخلاق»، معرفت، ش 15، شماره 15، 1374، ص40-46

ـ فرزادفر، منیر و دیگران، «تاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی‌سرپرست شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش30، ص 39-50

ـ قادری‌‌ بافی، محمد، مفهوم و جایگاه شادمانی در بیان قرآن و حدیث، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث، با راهنمایی محمدعلی مهدوی‌راد، دانشگاه تربیت مدرس

ـ کار، آلان، روان‌شناسی مثبت، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی‌زند، تهران: نشر سخن، 1385

ـ لیاقتدار، محمدجواد و دیگران، «هنجاریابی سیاهه شادکامی فوردایس ـ اصفهان در دانشجویان»، روان‌شناسی، ش 46، سال12، 1387، ص183-196

ـ مراد، سعید، نظریه السعاده عند فلاسفه الاسلام، تصدیر محمدعاطف العراقی، القاهره، مکتبه الأنجلو المصریه، 1992م

ـ مرادی، مریم و دیگران، «شادمانی و شخصیت»، تازه‌های علوم شناختی، ش 2، سال7، 1384،ص 60-71

ـ مصباح، مجتبی، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ سوم، 1378

ـ نصوحی دهنوی، و دیگران، «رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش 19و20، 1383، ص 33-50

ـ هادیان‌فرد، حبیب، «احساس بهزیستی و فعالیت‌های مذهبی در گروهی از مسلمانان»، اندیشه و رفتار، ش20، ص 224-232

ـ یزدانی، فضل‌الله، «بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی در دانش آموزان دختر و پسر اصفهان»، مصباح ـ تعلیم و تربیت اسلامی، ش 49، سال 12، 1381، ص 66-84

Argyle, M. The Psychology of Happiness. USA & Canada: Rutledge, Taylor & Francis Group,

Blanchflower, David G & Oswald, Andrew J. Money, Sex and Happiness: An Empirical Study, Scandinavian Journal of Economics, Volume 106 Issue 3, Nov 2004, 393 – 415 (2008 the editors of the Scandinavian Journal of Economics)

Boehn Julia K.& Lyubomirsky Sonja, The Promise Of Sustainable Happiness, 2009, 667-679(bi ja)

Cheng, Helen & Furnham, Adrian. Attribution Style and Personality as Predictors of Happiness and Mental Health, Springer Netherlands, 2001, 307-

Crossley, Adam & Langdridge, Darren. Perceived Sources of Happiness: A Network Analysis, Journal of Happiness Studies, 2005, Volume 6, Number 2, June, 107-

Demotteo. What Are The Differences Between Happiness And Self-Esteem Springer Netherlands, 2005, 362-

Diener, Ed & Biswas-Diener. Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth, Blackwell, Garsington Road, Oxford ,

Easterlin Richard A. The Economics of Happiness, Daedalus, 2004, V 133, p27+

Liesbeth, Snoep. Religiousness and happiness in three nations: a research, Journal of Happiness Studies. 2008, 9:207–211

Lu, Luo & Hu, Chia-Hsin. Personality, Leisure Experiences and Happiness, Journal of Happiness Studies, Volume 6, Number 3 / September, 2005, 325-

Lyubomirsky Sonja; Sheldon Kennon M And Schkade David. Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change, Riview of General Psycology, 2005, V 9,No 2,111-

Madigan Timothy, J. Godless Happiness, Free Inquiry. V 18, Summer

Myers, D.G & Diener, Ed. The Science of Happiness, Magazine article (Questia), The Futurist, 1997,V 31.1+

Ott, Jan. The Nature Of martin’s Happiness, Journal of Happiness Studies (in press) 7:113–128 _ Springer,

Paquette, Mary. The Science of Happiness, Perspectives in Psychiatric Care. 2006,V 42, 1+

Schumaker, John F. Can religion make you happy, Free Inquiry. 1998 ,V 18, Issue: 3, 28+

Seligman, M. E. P ; Steen, A ; Parks, N & Peterson, C. Positive Psychology Progress, American Psychologist, 2005, 410-

Seligman, M. E. P. Can Happiness Be Taught Daedalus, 2004,V 133, Issue: 2, , 80+

Seligman, M. E. P. Can Happiness Be Taught Daedalus, 2004,V 133, Issue: 2 , 80+

Seligman, M. E. P; Rashid, T & Parks, A. C. Positive Psychotherapy, American psychologist, November 2006, 774-

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه است که آیا می‌توان بر اساس منابع اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین آموزه‌های دینی (اگر به صورت شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شوند) در حوزه شادکامی، با شادکامی روان‌شناختی رابطه‌ای وجود دارد؟ این پژوهش به بررسی این رابطه در 143 نفر از دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه قم پرداخته است. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای از مؤلفه‌های شادکامی در آیات و روایات معصومین(علیهم‌السلام) تهیه، اعتباریابی و همراه با پرسش‌نامه شادکامی فوردایس در گروه نمونه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون لوین و تی مستقل، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بنابراین، این نتایج، می‌توان بر اساس منابع معتبر اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد مذهبی و غیرمذهبی را بسنجد. همچنین می‌توان مداخله‌هایی ترتیب داد تا سبک زندگی افراد افسرده به شکلی با تمرین مؤلفه‌های شادکامی دینی تغییر کند

کلید واژه‌ها: اسلام، سنجش، شادکامی، شادکامی اسلامی، شادکامی فوردایس

 

مقدمه

«شادکامی» از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان دارد و همه انسان‌ها شادکامی را خود و برای افراد مورد علاقه‌شان می‌خواهند. از عهد باستان تا کنون به احساسات مثبت انسان از جمله شادکامی توجه شده است. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می‌کند که عبارتند از: قوه عقل یا استدلال، احساسات و امیال. وی شادکامی را حالتی از انسان می‌داند که بین این سه عنصر، تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد. ارسطو معتقد است دست‌کم سه نوع شادمانی وجود دارد؛ در پایین‌ترین سطح، شادی را همان لذّت می‌داند؛ در سطح بالاتر شادی همان موفقیت و کامیابی است و نوع سوم شادی از نظر ارسطو، شادی ناشی از معنویت است. وی معتقد است شادکامی حقیقی از ارضای امیال حاصل نمی‌شود، بلکه از انجام چیزی که از لحاظ اخلاقی ارزش انجام دادن دارد، یعنی از تجلّی فضیلت حاصل می‌شود. به اعتقاد جرمی بنتام شادکامی غیر قابل تشخیص از لذّت‌های جسمانی بوده، عبارت است از فعالیت‌هایی که افزایش آنها موجب لذّت و کاهش درد و ناراحتی‌ها می‌شود. فارابی معتقد است سعادت دنیوی و اخروی انسان با تحقق چهار نوع فضیلت به دست می‌آید که عبارتند از: فضیلت‌های نظری، فضیلت‌های فکری، فضیلت‌های اخلاقی و صناعات عملی. وی راه رسیدن به سعادت را داشتن ملکات اخلاقی دانسته، و خلق نیکو را اعتدال یا حد وسط افراط و تفریط می‏داند

برخی از پژوهش‌گران، شادکامی را حالت روانی مثبتی می‌دانند که با سطح بالای رضامندی کلی از زندگی، عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه منفی مشخص می‌شود. سلیگمن، رشید و پارک، مفهوم شادکامی را در سه مؤلفه جای داده است: الف) هیجان‌های مثبت (زندگی بانشاط)؛ ب) تعهد (زندگی درگیرانه یا زندگی خوب؛ ج) معناداری (زندگی با معنا). سلیگمن معتقد است بر اساس پژوهش‌های چند سال اخیر، ثابت شده است شادکامی عامل پدیدآورنده منافعی به مراتب بیشتر از صِرف احساس خوبی داشتن است؛ افراد شادکام، سالم‌تر و بسیار موفق‌ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارند

یکی از پرسش‌های اساسی درباره شادکامی این است که آیا شادکامی حالتی است که به رویدادها و موقعیت‌های زندگی مربوط می‌شود یا به شخصیت فرد ارتباط دارد و یا اینکه نتیجه تعامل میان این دو است؟ بیشتر بررسی‌ها نشان می‌دهند که شادکامی یک ویژگی شخصیتی است. بررسی‌های شخصیتی در مورد شادکامی نشان می‌دهد که افراد شاد و ناشاد، نیمرخ‌های شخصیتی متمایز دارند. در فرهنگ‌های غربی، افراد شاد برون‌گرا و خوش‌بین هستند و از عزت نفس بالا و کنترل درونی برخوردارند. در مقابل، افراد ناشاد به سطوح بالایی از روان‌رنجوری گرایش دارند. همبستگی برون‌گرایی با شادکامی یا عاطفی بودن مثبت حدود 70/0 است اما همبستگی روان‌رنجورگرایی با عاطفی بودن منفی بیش از 9/0 است. ‌در پژوهشی که توسط مرادی، جعفری و عابدی در مورد «شادمانی و شخصیت» انجام شد، به ارتباط معنادار شادکامی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت اشاره شده است. در این پ‍‍ژوهش، کنترل درونی، خوش‌بینی و تفکر مثبت، هدف‌مندی، خلاقیت، ثبات هیجانی، عزت نفس، خودکارآمدی، برون‌گرایی، نوع‌دوستی، توافق اجتماعی، وظیفه‌شناسی، روابط مثبت با دیگران و سلامت سیستم ایمنی بدن به مثابه مؤلفه‌های شخصیتی مؤثر در شادکامی یاد شده است. این پژوهش‌گران بر این باورند که بین شادکامی و مؤلفه‌های یادشده، رابطه علّی و دوسویه برقرار است. برخی از پژوهش‌گران نیز شادکامی را متغیری شخصیتی می‌دانند که پایه‌ای زیست‌شناختی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی، نبود هیجان‌های منفی، روابط مثبت با دیگران، هدف‌مند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز شروط لازم برای رسیدن به شادکامی هستند. لوبومیرسکی و همکاران الگوی یکپارچه‌ای از شادکامی ارائه و عوامل شادکامی را از سه جنبه بررسی کرده‌اند: عوامل ژنتیکی (نقطه تنظیم)، شرایط محیطی و صفات شخصیتی (فعالیت‌ ارادی). بر اساس این پژوهش، عوامل ژنتیکی 50% ، صفات شخصیتی 40% و عوامل محیطی 10% واریانس شادکامی را پیش‌بینی می‌کنند. لوبومیرسکی و همکاران معتقدند عوامل ژنتیکی، در طول زمان ثابت و پایدار، و در برابر نفوذ و کنترل مقاومند و تغییر در صفات شخصیتی به مراتب بیشتر از عوامل محیطی ظرفیت شادکامی را افزایش می‌دهد

به نظر می‌رسد، گسترده‌ترین پژوهش‌ در زمینه شادکامی روان‌شناختی را آرگیل (2001) انجام داده است. وی حاصل پژوهش‌هایش را در کتابی با عنوان روان‌شناسی شادی گزارش کرده است. همچنین در چند سال‌ اخیر، بخش زیادی از پژوهش‌های مربوط به شادکامی در نشریه‌های معتبر علمی مانند «مجله مطالعات شادکامی» چاپ شده است

به طور خلاصه، در پژوهش‌های مربوط به شادکامی چهار رویکرد کلی را می‌توان مشخص کرد

1 برخی مطالعات به بررسی مفهوم شادکامی پرداخته‌اند و اینکه آیا شادکامی یک صفت و ویژگی ذاتی و وراثتی است یا نه؛

2 در برخی از این ‌پژوهش‌ها که شاید بیشترین سهم از مطالعات شادکامی را به خود اختصاص داده باشد، بررسی همبستگی و رابطه عوامل مختلف شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی با شادکامی مورد اهتمام بوده است؛

3 در تعدادی از این بررسی‌ها سنجش میزان شادکامی افراد و تهیه ابزارهایی برای این منظور مورد توجه بوده است؛

4 در بعضی پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر بیشتر شده، بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی و شیوه‌های افزایش شادکامی کانون توجه بوده است

از سوی دیگر، پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون شادکامی در اسلام بسیار اندک است و تنها به سه پژوهش می‌توان اشاره کرد: پژوهش نخست را قادری‌‌ بافی (1381) با عنوان «مفهوم و جایگاه شادمانی در بیان قرآن و حدیث» انجام داده است. نویسنده در این پژوهش به بررسی مفهوم شادمانی، شناسایی شادی، انواع شادی، جلوه‌های شادی در دنیا، توهم شادی، زمینه‌های ایجابی و سلبی و پیامدهای شادی پرداخته، نتیجه می‌گیرد که دین اسلام بر ایجاد زمینه‌ها و عوامل شادمانی و زدودن اندوه تأکید می‌کند و توجهی عمیق به این نیاز روانی انسان در کنار سایر نیازها دارد. پژوهش دوم توسط داوودی ‌کهکی(1382) با عنوان «شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیری» انجام شده است. در این پژوهش‌ که از نوع توصیفی ‌است، شناخت خالق، شناخت خود، شناخت صحیح هدف، عبادت، توجه به وعده‌های الهی از عوامل شادابی و حسد، نا امیدی، اختلاف و نفاق با عنوان موانع نشاط معرفی شده است. پژوهش سوم، پژوهش علی‌محمدی و جان‌بزرگی(1387) با عنوان «بررسی رابطه بین شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی» است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین شادکامی دینی و شادکامی روان‌شناختی رابطه معنادار مثبت برابر با 532/0 در سطح معناداری(01/0p<) و بین شادکامی دینی و افسردگی بک همبستگی منفی برابر با 515 /0 در سطح معناداری (01/0p<) به دست آمد

با توجه به فقر پژوهش‌های تجربی یا شبه‌تجربی درباره شادکامی در اسلام، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش‌ها‌ پاسخ دهد که آیا بر اساس منابع معتبر اسلامی می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا بین نمره‌ زنان و مردان در اینجا تفاوت معناداری وجود دارد؟ همچنین به سهم متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی نمره شادکامی نیز خواهیم پرداخت. بنابراین، فرضیه‌های پژوهش عبارت خواهد بود از: 1 بر اساس منابع معتبر اسلامی می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؛ 2 بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ 3 بین نمره زنان و مردان در نمره شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد

روش پژوهش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 91 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله توصیف دو نظریه معناشناسی رفتارگرا و نمودگفتمان تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:27
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توصیف دو نظریه معناشناسی رفتارگرا و نمودگفتمان تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توصیف دو نظریه معناشناسی رفتارگرا و نمودگفتمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توصیف دو نظریه معناشناسی رفتارگرا و نمودگفتمان تحت pdf

معناشناسی رفتارگرا

دو مرحله مهم رفتارگرایی

نظریه های رفتارگرایی

نقدهای وارد بر رفتارگرایی

نظریه گفتمان

تأملی بر مبانی و کارویژه های نظریه گفتمان (1)

شکل گیری نظریه گفتمان و تحول مفهومی آن

تحلیل گفتمانی

نظریه گفتمان از منظر دریدا و فوکو

شآن مقوله زبان در گفتمان فوکو

دیدگاه لاکلائو و شنتال موف پیرامون نظریه گفتمان

معناشناسی رفتارگرا

رفتار گرایی مکتبی است که به وسیله ی جان واتسون امریکایی پایه ریزی شده و هدفش مطالعه ی رفتار قابل مطالعه و اندازه گیری است. رفتار گرا در تلاش خود برای به دست آوردن یک الگوی واحد از پاسخ حیوان، هیچ مرزی بین انسان و حیوان نمی شناسد

رفتار انسان با تمام ظرافت و پیچیدگی آن، تنها بخشی از طرح کلی تحقیقی رفتار گرایی را تشکیل می دهد. واتسون معتقد بود که روان شناسی حیوانی باید یک رشته ی تخصصی مهم در حوزه ی روان شناسی باشد و تصور می کرد به کار گیری حیوانات به عنوان آزمایش شونده، کنترل کامل تر شرایط آزمایشی را ممکن می سازد. چون روان شناسی علمی عینی است. پس باید روش های تجربی را به کار برد

رفتارگرایی در علوم اجتماعی و به­ویژه روان‌شناسی، تاریخی طولانی دارد و جزء اولین گرایش‌های روان­شناختی است که به­ویژه در آمریکا رشد کرد. اما سابقه رفتارگرایی نوین در همه رشته­های علوم اجتماعی و به­ویژه در جامعه­شناسی، را باید در کار برس فردریک اسکینر (Burrhus Frederic Skinner: 1904-1990) جستجو کرد. کار اسکینر هرچند بیشتر به اصول رفتارگرایی اختصاص داشته است، اما طیف گسترده­­تری، از جمله نوشته­های پراکنده علمی (اسکینر، 1971)، داستان تخیلی (اسکینر، 1984)، مقالات جدلی و سیاسی (اسکینر، 1971)، کاربردهای علمی رفتارگرایی (اسکینر، 1968) و کارهای خود زندگینامه­نویسی (اسکینر، 1983) را دربر می­گیرد. کارهای علمی، تخیلی، سیاسی و عملی اسکینر، همگی در تحول نوع جامعه­شناختی رفتارگرایی نقش داشته­اند. از صاحب­نظران رفتارگرایی می­توان به مک دوگال، پاولوف، ثراندایک و جیمز اشاره کرد

دو مرحله مهم رفتارگرایی

1- رفتارگرایی بنیادی؛ بیشتر نظریات واتسون در این نوع رفتارگرایی مورد بحث می­باشد. رفتارگرایی بنیادی، با رفتارهای مشاهده­پذیر افراد سروکار دارد و تأکید آن‌ها بر محرک­هایی است که واکنش­ها و رفتارهای افراد را تحریک می­کنند. این رفتارگرایان فراگرد ذهنی پنهانی را که در فاصله زمانی میان یک تحریک و واکنش رخ می­دهد را یا انکار می­کنند و یا چندان اهمیتی برای آن قایل نمی­شوند

 2- رفتارگرایی اجتماعی؛ مید علاقه به این نوع رفتارگرایی داشت. در مقابل رفتارگرایی بنیادی، رفتارگرایان اجتماعی به آنچه که در فاصله میان یک محرک و واکنش رخ می­دهد، توجه می­نمایند. برنارد مِلتسِر موضع یکی از رفتارگرایان را (مید) چنین بیان می­دارد

واحد بررسی مید “عمل” است که هر دو جنبه آشکار و پنهان کنش انسان را دربر می­گیرد. در چارچوب مفهوم عمل، همه مقولات جداگانه روان‌شناسی­های سنتی و اصیل، جای می­گیرند. توجه، ادارک، تخیل، تعقل، عاطفه و نظایر آن، به­عنوان بخش­هایی از مفهوم عمل در نظر گرفته شده­اند; پس عمل، تمامی فراگرد دخیل در فعالیت بشری را دربر می­گیرد.ا مید و رفتارگرایان بنیادی در مورد رابطه میان رفتار انسانی و حیوانی، نیز اختلاف‌نظر داشتند. در حالی­که رفتارگرایان بنیادی گرایش به این داشتند که میان انسان­ها و حیوان­ها تفاوتی قایل نشوند، مید می­گفت که میان این‌دو تفاوتی مهم و کیفی وجود دارد. مید تفاوت اصلی انسان با حیوان را در این می­داند که انسان دارای ظرفیت­هایی ذهنی است که به او اجازه می­دهد تا در این فاصل میان محرک و واکنش، با استفاده از زبان تصمیم بگیرد که چه واکنشی باید نشان دهد

رفتارگرایان اجتماعی مدعی­اند که به بررسی فراگرد کنش متقابل علاقه دارند، اما فراگرد مورد نظر آن‌ها به­مفهومی بسیار متفاوت از مفهوم نظریه­های تعریف­گرایان اجتماعی ارائه می­شود. از دیدگاه تعریف­گرایان اجتماعی، کنش‌گران پویا و خلاقی در فراگرد کنش متقابل به­شمارمی­آیند. کنش‌گران موردنظر آن‌ها تنها در برابر محرک­ها واکنش نشان نمی­دهند، بلکه این محرک­ها را برای خود تفسیر می­کنند و سپس بر پایه­ی تعریفی که از آن‌ها به­عمل می­آورند مبادرت به کنش می­کنند. برعکس، یک رفتارگرای اجتماعی برای فرد آزادی کمتری قایل است. به­نظر یک رفتارگرا، «تفکر، رفتار مغز است و بیشتر فعالیت­های مغزی، آگاهانه نیست.»

 نظریه­های رفتارگرایی

در نظریات رفتارگرایی، پدیده­های روانی انسان به رفتارهای ناشی از حیات زیستی او برمی­گردد و برای آن‌ها اساس حیوانی قائل می­شوند. از نظر رفتارگرایان روان­شناسی جمعی به روان­شناسی فردی برمی­گردد که اساس غریزی یا صورت بازتاب شرطی دارد

پیروان رفتارگرایی بر رفتار انسان تکیه بیشتری دارند و رفتار انسان را تابع محرک‌ها می‌دانند که در واقع رفتار انسان عبارت است از پاسخ در برابر محرک‌ها. در این دیدگاه در شکل افراطی‌اش، انسان موجودی منفعل است که مثل یک ابزار مکانیکی توسط عوامل محیطی شکل داده می‌شود و شانسی برای گریز از سیطره این عامل خارجی ندارد. روش‌های تربیت والدین، گروه‌های همتا، معلم و سایر عوامل محیطی تعیین­کننده مسیر رشد کودک و بزرگسال هستند

“ویلیام مک‌دوگال” روانشناس انگلیسی، ده غریزه و چهار سائقه را شمرده و می‌گوید: هر رفتاری بر غرایز و سوایق مشتق از آن‌‌‌ها مبتنی است و استمرار و اتصال مراحل رشد نیز مبین این مطلب است. حیات اجتماعی نیز بر پایه این غرایز و سوائق استوار است و از آنجا که حیات اجتماعی بر پایه غرایز فردی قرار دارد، هرگونه جامعه­شناسی، مبتنی‌بر روان­شناسی فردی می­باشد. او سعی داشت به تشریح پایه­های نظری روان­شناسی بشر و اثر سائقه­های ابتدایی و غرایز در زندگی اجتماعی بپردازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 109 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله تاریخچه حجاب در اسلام تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:27
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه حجاب در اسلام تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه حجاب در اسلام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخچه حجاب در اسلام تحت pdf

چـکیده    
مقدمه    
مفهوم شناسى    
مفهوم لغوى حجاب    
مفهوم اصطلاحى حجاب    
حجاب در ایران و روم باستان    
پوشش زنان عرب قبل از اسلام    
حجاب در قرآن    
تاریخ نزول سوره احزاب و نور    
شواهد روایى    
زمان بر قرارى ارتباط میان اسلام و ایران و روم    
شواهدى متعارض    
پرده نشینى    
نتیجه گیرى    
کتاب نامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاریخچه حجاب در اسلام تحت pdf

1 سیوطى، عبدالرحمان، الاتقان، [بى جا، بى تا]

2 جصاص، احمد، احکام القران، بیروت، دارالکتاب العربى، [بى تا]

3 مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، [بى تا]

4 زرکشى، محمد، البرهان، بیروت، دار الفکر، 1408 ق

5 ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه ابوطالب صارمى و;، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371

6 معرفت، محمدهادى، التمهید فى علوم القران، قم، مطبعه مهر، 1396

7 طبرى، محمد، جامع البیان فى تاویل القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1420 ق

8 عاملى، جعفرمرتضى، حدیث الافک، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1400 ق

9 طوسى، محمد، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامى، 1417 ق

10 سیوطى، جلال الدین، الدر المنثور، بیروت، دار الفکر، 1403 ق

11 ابوزید، نصرحامد، دوائر الخوف، بیروت، المرکز الثقافى العربى، چاپ سوم، 2004 م

12 اردبیلى، احمد، زبده البیان، قم، انتشارات مومنین، 1421 م

13 سجستانى، سلیمان، سنن أبى داود، بیروت، دار الفکر، 1410 ق

14 مازندرانى، ملاصالح، شرح اصول کافى، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1388 ق

15 شوکانى، محمد، فتح القدیر، عالم الکتب، [بى جا، بى تا]

16 کاشانى، فیض، الصافى، تهران، مکتبه الصدر، 1416 ق

17 جوهرى، اسماعیل، الصحاح تاج اللغه العربیه و صحاح العربیه، چاپ هفتم: بیروت، دار العلم للملائین، 1407ق

18 عسقلانى، ابن حجر، فتح البارى شرح صحیح البخارى، بیروت، دار المعرفه للطباعه و النشر، [بى تا]

19 الکوفى، احمد، فتوح البلدان، بیروت، دار الندوه الجدیده، [بى تا]

20 راوندى، قطب الدین، فقه القران، قم، مکتبه آیه الله عظمى مرعشى، 1405 ق

21 کلینى، محمد، کافى، چاپ سوم: تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1388 ق

22 سیورى، فاضل مقداد، کنز العرفان، تهران، مرتضوى، 1369

23 طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، الثقافه الاسلامیه، 1408 ق

24 طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، موسسه الاعلمى للمطبوعات، 1415 ق

25 مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1420 ق

26 حلى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، موسسه النشر الاسلامى، 1412 ق

27 عسکرى، مرتضى، معالم المدرستین، چاپ ششم: [بى جا]المجمع العلمى الاسلامى، 1416 ق

28 راغب اصفهانى، حسین، مفردات الفاظ قرآن، قم، ذوى القربى، 1416 ق

29 صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق

30 رشیدرضا، محمد، المنار، چاپ دوم: بیروت، دار المعرفه، [بى تا]

31 طباطبائى، محمدحسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین، [بى تا]

32 کاشانى، فیض، الوافى، اصفهان، مکتبه امیر المومنین(علیه السلام)، 1406 ق

33 حرعاملى، محمد، وسائل الشیعه، قم، آل البیت(علیهم السلام)، 1414 ق

چـکیده

حجاب به معناى پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احکام ضرورى دین اسلام است. در ادیان الهى دیگر از جمله آئین زرتشت، یهود و مسیحیت نیز این حکم با تفاوتهایى وجود دارد. در سرزمینى که اسلام در آن ظهور کرد زنان با صورتى گشاده و گریبانى چاک در معابر آمد و شد مى کردند. برخى نویسندگان چنین اظهار نظر کرده اند که پوشش اسلامى نتیجه تعامل فرهنگى بین اعراب و ایرانیان و رومیان است و در نتیجه، اسلام نسبت به چگونگى حضور زن در برابر نامحرم قانونى خاص ندارد و آن چه امروز به صورت دستورى شرعى در آمده، مستندى شرعى ندارد. این مقاله به تحقیق درباره صحت و سقم این نظر مى پردازد

واژگان کلیدى: حجاب، تاریخ حجاب و پیشینه حجاب در اسلام

مقدمه

صرف نظر از مباحثى چون ادله حجاب، محدوده حجاب اسلامى، فلسفه آن و مباحث دیگر، یکى از مباحث لازم در این باره، بررسى پیشینه این حکم است; به این معنا که آیا اسلام خود قانون و دستور خاصى براى پوشش زنان در برابر مردان نامحرم ارائه داده است یا نه، رسم موجود بین بانوان مسلمان ریشه اى دیرینه دارد؟ ضرورت طرح این بحث از آن جا ناشى مى شود که برخى مدعى شده اند: «ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو اسلام شد»2 و معتقدند که «حجاب رایج میان مسلمانان عادتى است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد». برخى دیگر نیز گفته اند: «حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان اسلام وارد شده است».3 این مقاله در صدد کشف اثبات این مسئله است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

کارآفرینی مرغداری (پرورش مرغ تخم گذار) تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:26
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی مرغداری (پرورش مرغ تخم گذار) تحت pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی مرغداری (پرورش مرغ تخم گذار) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآفرینی مرغداری (پرورش مرغ تخم گذار) تحت pdf

خلاصه طرح :  
فصل اول  
معرفی طرح  
1-2-مشخصات محصول  
1-1-2- نام و کاربرد محصول:  
2-1-2-مشخصات فنی محصول  
3-1-2-معرفی روشهای تولید  
4-1-2-تشریح مختصر فرایند  
فصل دوم  
تعیین ظرفیت  
2-2-تعیین ظرفیت تولید  
2-3-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی  
2-4-معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید  
2-5-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی  
فصل سوم  
معرفی نیروی انسانی  
معرفی نیروی انسانی  
1-3-برآورد پرسنل تولیدی  
2-3-پرسنل اداری و خدمات  
فصل چهارم  
هزینه ها  
معرفی هزینه ها  
برآورد هزینه استهلاک  
زمین محل اجرای طرح :  
محوطه سازی :  
ساختمانها :  
میزان سرمایه گذاری :  
محاسبه هزینه ها :  
محاسبه سود و زیان ویژه  ( ارقام به میلیون ریال )  
تاسیسات مورد نیاز :  
وسایل نقلیه :  
تاسیسات اداری :  
هزینه های قبل از بهره برداری :  
هزینه های جاری :  
هزینه استهلاک :  
هزینه سوخت و انرژی :  
جمع هزینه های جاری طرح :  
فصل پنجم  
شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز  
تاریخچه پرورش مرغ :  
تاریخچه پرورش مرغ در ایران  
روش های گرمایشی  
مزایای دستگاه های گرم کننده تابشی در مرغداری ها  
نقص طبیعی تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلودگی  
چندین نقص دفاعی طبیعی در تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلوده شدن وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود:  
کیفیت پوسته  (shell Quality)  
روشهای ضد عفونی تخم مرغ قابل جوجه کشی  
نقص طبیعی تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلودگی  
چندین نقص دفاعی طبیعی در تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلوده شدن وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود:  
1-  پوسته اصلی تخم مرغ  (shell) :  
2-  کوتیکول(cuticle) :  
3-  غشاهای پوسته  (shell membranes) :  
4-  PH بالای آلبومین:  
5-  آنزیمهای ضد میکروب:  
اهمیت آب در صنعت مرغداری  
باکتری درحد قابل قبول  
ساختار بیوشیمیایی پوسته و سفیده تخم مرغ  
ساختمان شیمیایی تخم مرغ :  
خواص بیوشیمیایی سفیده  :  
اوآلبومین  (Ovalbumin ) :  
کونالبومین  ( Conalbumin ) :  
اووموکوئید  ( Ovomucoid ) :  
فصل ششم  
چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی  
جدول (1-1) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید  
نتیجه گیری :  

خلاصه طرح

در این طرح به بررسی پرورش مرغ تخم گذار پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ; پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ; از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ; از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد

 

1-1-2- نام و کاربرد محصول

ایجاد و راه اندازی فضای برای پرورش و تولید و تکثیر مرغ تخم گذار

2-1-2-مشخصات فنی محصول

تخم مرغ یکی از کالاهای اساسی مردم در کشور ما است ،  تخم مرغ یکی از کالاهایی است که در سبد روزانه مردم قرار دارد

 

3-1-2-معرفی روشهای تولید

روش خودکار

 

2-2-تعیین ظرفیت تولید

ردیف

نام محصول

ظرفیت تولید سالانه

ظرفیت تولید ماهانه

ظرفیت تولید روزانه

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

تخم مرغ

160000 کیلو

15000 کیلو

500 کیلو

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 91 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:26
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان تحت pdf دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان تحت pdf

پیشگفتار
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
اهمیت موضوع
چارچوب نظری پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش
هدفهای ویژه
سوال پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری متغیرها
فصل دوم : پیشینیه پژوهش
مقدمه ای بر فصل دوم
زن در ادبیات ایران
جایگاه واقعی زن در خانواده
دستیابی به حقوق اجتماعی زنان
زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است
اشتغال زنان از پشت عینک روشنفکری
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی باشد؟
تلاش هایی فراتر از برنامه
آمارها چه می گویند
9 درصد حاشیه ها سواد ندارند
در ردیف کشورهای در حال توسعه
نخبه گرایی زنانه
اعتبارات ناچیز
زنان 10 سال پس از پکن
پیام هایی برای اجلاس بازبینی و ارزیابی پکن: فقر
حقوق
سیاست
خشونت
بهداشت باروری
بیماری ایدز و ویروس آن
مناقشه مسلحانه
قاچاق زنان
آموزش
فرهنگ و شخصیت زنان
اختلاف فرهنگی در رابطه با شخصیت زنان
اختلافات سطح فرهنگی
دیدگاه روانشناسان در رابطه با شخصیت زنان
زنانی که فقط کار می‌کنند
بازیگران نقش آفرین
زنان و کارگاه: چشم انداز تاریخی
نابرابریها در کار
مشاغل کم ارزش
مسائل موفقیت
ویژگی های زنان موفق
دستمزد کم و دام فقر زنان
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : توصیف و تحلیل داده ها
فصل پنجم نتایج پژوهش
نتیجه داده های آماری
بحث و بررسی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
منابع مورد استفاده

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان تحت pdf

آلن گلیبرت، ژوزف گاگلر، (1375)، شهرها، فقر و توسعه، شهرنشینی در جهان سوم، مترجم پرویز کریمی ناصری، ناشر اداره کل روابط بین‌المللی شهرداری تهران

احسانی، فروغ و دیگران، نقش زن در توسعه، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصادی کشاورزی

جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، مترجم: منوچهر صبوری، چاپ پنجم، 1378، تهران، ناشر: نشر نی

روزنامه همبستگی، سال دوم، شماره 371، شنبه 13 بهمن 1380، 19 ذیقعده 1422، 2 فوریه

روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

ساروخانی، باقر، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران چاپ اول، 1370، ص 167

سالنامه های آماری، مرکز آمار ایران

سفیری، خدیجه، جامعه شناسی اشتغال زنان، تبیان

سیاسی، علی اکبر، 1372، نظریه های شخصیت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم

شادی طلب، ژاله، اشتغال زنان و نقش تعاونی ها، علوم اجتماعی

شفیع آبادی عبدا; (1371)، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر

شهسوار زاده، محمد مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان خانه دار و زنان کارمند در سطح شهر اصفهان 1374

شهلا محیی (برومند)، همشهری، یکشنبه 11 دی 1379، 5 شوال 1421، 31 دسامبر 2000، سال نهم، شماره

عمید، حسن 1369، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران

مقاله از مریم انوری، همشهری، یکشنبه 9 دی 1380، 15 شوال 1422، 30 دسامبر 2001، سال دهم، شماره 2606

کیهان نیا، اصغر، (1380) زن امروز، مرد دیروز تحلیلی بر اختلافات زناشویی، نشر مادر، تهران

محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، انتشارات دیبا، چاپ دهم

نقش زنان در توسعه، دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد

هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال 1374

همشهری، دوشنبه 26 فروردین 1381، 2 صفر 1423، 15 آوریل 2002 سال دهم، شماره 2694

همشهری دی‌ماه 1377 سال هفتم شماره 1733 مقاله ای از دکتر مجید کارشناس، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

همشهری سه شنبه 29 شهریور 1379، 20 جمادی‌الثانی 1421، 19 سپتامبر 2000، سال هشتم، شماره 2222

همشهری یکشنبه 14 بهمن 1380- 20 ذیقعده 1422- 3 فوریه 2002- سال دهم شماره 2640

A.T.Mallier & M.J.Rosser, Women and the Economy: A Comparative Study of Britain and USA (Londen: Macmillan, 1987), p

زن در ادبیات ایران

ادبیات هر سرزمینی آیینه فرهنگ و اعتقادات آن سرزمین و نقش مهمی در شکل گیری باورهای نسل های نوین و تعالی نسل کنونی دارد. ادبیات اگرچه برخاسته از فرهنگ و تبلور فرهنگ هر جامعه ای است اما در سیکل دیگری که به آینده موسوم است، ادبیات ماضی تاثیرات خود را بر جای خواهد نهاد. به عبارت دیگر آنچه حاصل تفکر و احساس سخنوران اندیشمند نسل های پیشین است در دگرگونی و ساختار شخصیتی نسل های بعدی ظهور خواهد کرد

مقبولیت ادبیات در نزد عموم مردم تا بدان پایه است که گاه یک شعر دارای جاذبه ای است که گویی از مقوله «مسلمات» و «مشهودات» است و حتی در مواردی پایه گذار تفکری می‌گردد که امکان دارد تا پایان زندگی همچنان پابرجا و استوار باقی بماند. بیان معجزه آسای ادبیات که از آن با تعابیری چون «سحر حلال» یاد شده است می‌تواند به عنوان عامل مهمی در بازیابی هویت زنان و تبیین شان و جایگاه اجتماعی و تاریخی آنان مورد بهره‌برداری قرار گیرد

برخلاف تصور عده ای که دارای تفکرات زن ستیزانه هستند، ادبیات ایران برای زن احترام و ارزش والایی قایل است و در بسیاری از موارد بر هوش، درایت، کاردانی و قابلیت های بی شمار زن صحه نهاده است و ضمن برشمردن توانمندی‌ها و فراست زنان در اموری حتی به زنان نمراتی بالاتر از مردان داده است، آن هم مردانی که خردمندان روزگار خویش بوده اند

در ادبیات ایران به زن به عنوان موتور اجتماعی بشری نگاه شده که حرکت آفرین است و با استقامت و پایداری خود به جامعه وحدت و انسجام می بخشد. با این حال برخی از اشخاص مریض احوال و مغرض با بیرون کشیدن بیتی از یک دیوان که شاید سخن شخص نادانی باشد که در بیت بعد مورد نقد شاعر قرار گرفته و بدون توجه به حال و هوای کلی اثر و شان صدور آن، به استنتاج باطل از حق پرداخته اند. این استخراج های ناصواب چیزی جز تحریف نیست. همانند شخصی که به اتکای «لااله» مدعی شد که به شهادت قرآن کریم هیچ خدایی وجود ندارد!!

رجوع به آثار ادبی پیشینیان و معاصران و بازشناسی اندیشه پدید آورندگان آن امری الزامی است که غوطه ور شدن در این دریای بیکران حکمت، کشف مرواریدهای گرانبهایی را در پی خواهد داشت

در این مجال در پی آن نیستیم که به تمامی مواردی که از زن با دیدی منفی یاد شده است پاسخگو باشیم و با نقل ادبیات مورد نظر دلایل آن را برشماریم. شاید بهترین مصداق برای روشن شدن تحریف غرض‌ورزانه در ادبیات اشاره به ابیاتی باشد که بدون رعایت امانت از آن به سرقت رفته و حکیم دانای توس را متهم به زن ستیزی نموده اند. در سراسر «شاهنامه» زنان مورد تکریم و تحسین فردوسی قرار دارند، مگر در داستان «سودابه» که زنی با امیال شیطانی است. با این حال فردوسی توانمندی ها و زیرکی های او را نیز برشمرده است. البته در بعضی از کتب مانند «فارسنامه ابن بلخی» و «طبری» و نیز خود شاهنامه، او جادوگری است که در قالب زن ظاهر شده و نکوهش او به سبب خوی منزوی خواهی و‌ آزمندی اوست. جالب آنکه در ادامه همین داستان فردوسی از «فرنگیس» همسر «سیاوش» که زنی پارساست به نیکی یاد کرده است و او را مورد تحسین و ستایش قرار داده است. اما برخی از روی جهالت و بی مطالعه بودن و گروهی نیز با انگیزه های سادیسمی با انتخاب بیتی از این داستان و نقل آن در هر محفل و مجلسی در صدد القای عدم توانایی زنان برآمده اند و دریغ و درد که در این راه غلط از اندیشمندان بزرگی چون فردوسی مایه گذاشته اند که روحش نیز از این برداشت های نابخردانه ناخرسند است

اندیشه شناسی در ادبیات همچنان که می‌تواند عامل پیشگیری از سوء استفاده های فرهنگی باشد و مشت تحریف کنندگان مغرض یا ناآگاه را باز و آنان را رسوا کند، می‌تواند عامل مهمی نیز برای ارتقای بینش ها و نگرش ها باشد. مهم آن است که آن بخش از ادبیات ما که نگاه مثبت و روشنی نسبت به زن و توانمندی های او دارد کوشش شود تا ابیات مثبت در محافل و مجالس ورد زبان شود  از کتاب های مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها از این اشعار بهره گرفته شود تا اندک‌اندک فرهنگ جامعه دچار تغییر و تحول شود

دفع موانع و مشکلات در طی چند دهه اخیر، خوشبختانه موجب شکوفایی استعدادهای تحسین برانگیزی در بین زنان شده است و آثار ادبی قابل ملاحظه ای از دل این قشر آفریده و منتشر شده است که بسیار قابل تامل است

تشویق و حمایت از شاعره های امروز که تاثیرگذار بر فرهنگ امروز و فردا هستند حرکت ارزنده دیگری است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. خصوصاً آنکه کوشش شود تا اشعار این گروه را بتوان هدفدار و اندیشمند بار آورد و آنچه را که به عنوان هدف در جست و جویش هستیم، بتوانیم بر بال هنر به پرواز درآوریم و بر مقبولیت و جلب توجه پیام مورد نظر بیفزاییم

ترجمه آثار ملل دیگر و تماس هنرمندان ما با اندیشمندان ملل دیگر و میل انتقال پیام باعث شده است که فهم تازه ای از زن رواج یابد. این روایت تازه، حاصل تلاش گسترده ای است که در شکل جهانی پدیدار شده و طلیعه دار فرهنگ نوینی است که برای تمام افراد بشر فارغ از رنگ و جنس و نژاد، حقوق یکسانی قایل است، می‌تواند راهگشا و آینده ساز باشد

 

زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است

تحلیل کارکردی اشتغال زنان (از پشت عینک روشنفکری)[1]

در سالهای اخیر مشارکت اجتماعی زنان و کار بیرون از منزل برای زنان، دو مفهومی بوده که در اکثر موارد به جای هم کاربرد داشته است. این رویکرد گاه از سوی روشنفکران جامعه به عنوان گفتمان غالب جوامع توسعه یافته و گاه از سوی مسئولان به عنوان یک شعار مهیج و نیز از سوی زنان فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی در قواره های اعاده حق به نمایندگی از جمعیت زنان کشور، تبلیغ و ترویج شده است. شاید مشکلات معیشتی در پاره ای موارد باعث تغییر نگرش عامه نسبت به کار بیرون از منزل زنان نیز بوده و این پدیده را شدت و حدت بخشیده است

این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران اجتماعی و آنهایی که بدون هیچ جانبداری خاص می‌خواهند موضوع را حلاجی کنند، پدیده موصوف را از دریچه دیگری می بینند و به شکل دیگری به تحلیل می نشینند. آنها اعتقاد دارند اگر قرار است جامعه ما به یکی از شاخصه های توسعه یافتگی یعنی کار برای زنان احترام بگذارد، باید ابتدا مقدمه آن را در شکل وسیع و عمیقی فراهم کند، وگرنه در غیر این صورت شاهد بحران هایی از جنس دیگر خواهیم بود. به عنوان مثال بسیاری از زنان حاضر نیستند عملاً مشکلات کار بیرون از منزل و به تبع آن مشکلات به وجود آمده در خانه را به جان بخرند، اما این تنگناها اقتصادی است که آنها را وادار به کار می‌کند. در این حالت می‌توان زنان را به دلیل کار در منزل  البته تربیت فرزندان که نفع آن برای کل جامعه است، تحت پوشش بیمه قرار داد و نیز ماهیانه در نظر گرفت. آیا به اعتقاد شما شیر دادن به کودکان و تربیت صحیح فرزندان و توجه به تغذیه آنها نمی تواند یکی از شاخصه های توسعه یافتگی باشد؟[2]

تلاش‌هایی فراتر از برنامه

مدیر کل دفتر بانوان وزارت کشور در روزهای پایانی خرداد ماه، عنوان کرد: «نیازها و انتظارات جامعه زنان در تدوین برنامه چهارم توسعه برآورده نشده و توقع می‌رود حداقل در تدوین سندهای برنامه چهارم توجه لازم به نیازها، مطالبات و حقوق زنان اعمال شود.»

این اظهارنظر با اعلام بررسی پیش‌نویس «برنامه ملی کار شایسته» برای زنان عنوان شد

در این اظهار نظر آمده است: «در اولین جلسه کمیته سه جانبه اشتغال در سال جاری، پیش نویس سند برنامه ملی کار شایسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد اعضای کمیته، پیشنهادات خود را در خصوص اشتغال زنان ارائه دهند.» فخرالسادات محتشمی پور، نماینده دولت در شورای سه جانبه اشتغال زنان در ادامه می افزاید: «این سند دارای محورهای 16 گانه است که با توجه به زمان اجرای برنامه چهارم توسعه (پنج سال) لزوم وارد کردن بحث زنان از اولین سال اجرای برنامه چهارم احساس می‌شود، لذا این بحث در کمیته سه جانبه کار و اشتغال زنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.» وی در ادامه عنوان می‌کند: «بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید  عرصه کار بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت، آزادی امنیت نیروی کار است را تهیه و تا پایان سال اول اجرای برنامه به مجلس ارائه دهد. بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده است در قالب گسترش حمایت های اجتماعی، مسائل تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، توانبخشی معلولان و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب را تامین کند.»

در سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 20/5/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی، 13 ماده برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده که ماده اول آن بر کار در منزل تاکید دارد: «ضمن تاکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر این نهاد مقدس، سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است

ماده 1- با توجه به قداست مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد اجتماعی و فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود

همچنین در سومین ماده این مصوبه آمده است: همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هرچه بهتر مسئولیت های اجتماعی ضروری است

با مطالعه مصوبه این نهاد و مواد آن در سال 71 در می یابیم بخوبی نحوه کار و مسئولیت های اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و به طور اجمال به چنین تحلیلی می‌توان رسید

1- پیش از هر چیز تاکید بر کار زنان به عنوان همسر و مادر در خانه و خانواده است که در قبال این شکل از کار، علاوه بر حقوق معنوی باید حقوق مادی نیز در نظر گرفته شود و نهادهای اجتماعی از جمله بخش های بیمه و آموزش بخوبی در این زمینه مسئولیت خود را به انجام برسانند.[3]

2- اگر قرار است زنان بیرون از منزل کار کنند، باید نوعی همکاری درون خانه و بیرون از خانه برای انجام هرچه بهتر این مسئولیت به وجود آید

3- فرصت ها برای بدست آوردن شغل باید برابر باشد، در عین حال که بر آموزش و نیز تخصص های خاص و ویژه زنان تاکید شده است

4- در نهایت اینکه در کشور ما قوانین و مصوبات بسیار خوبی وجود دارد، به شرط آنکه در اجرا به بوته فراموشی سپرده نشود، چرا که همین مصوبات پس از 13 سال دوباره به شکل دیگری از سوی دفتر بانوان وزارت کشور تصویب شده و این بار نیز ترس از فراموشی آنها می‌تواند ترسی جدی باشد

آمارها چه می گویند

بر اساس گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل در کشورهای در حال توسعه، زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و اغلب در بخش غیر رسمی بدون هیچ دستمزدی و در بخش رسمی با دستمزد کمتری در مقایسه با مردان به کار مشغول هستند و امکان چند اشتغالی آنان نیز به دلیل محدودیت در دسترسی به نهادهای مورد نیاز محدودتر است. کشور ما نیز از این قاعده غالب مستثنی نیست و با وجود گرایش های بیشتر زنان نسبت به مردان برای کار و راهکارهای قانونی به عنوان یک بستر مطلوب، هنوز سهم اشتغال بانوان طی 40 سال گذشته، 10 درصد تخمین زده می‌شود

آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان 4/9 درصد، درصد شاغلان زن در بخش عمومی نسبت به کل زنان شاغل 5/39 درصد، درصد شاغلان زن در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل بخش عمومی 9/4 و درصد شاغلان زن در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل 55 درصد است

آمار فوق نشان می‌دهد بخش خصوصی نسبت به جذب زنان برای کار البته با دستمزد پایین، اقبال بیشتری نشان می‌دهد، این نکته یعنی اقبال بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها، خود را در پایین آمدن توجه زنان نسبت به کار خارج از منزل طی سالهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد. چنانچه آمارها نشان می‌دهد طی سالهای 75 تا 83 میزان اشتغال زنان 1/3 درصد کاهش یافته، در حالی که عملاً زمینه های اشتغال بیش از گذشته فراهم بوده است

این موضوع بخوبی نشان می‌دهد اگر با پدیده کار خارج از منزل برای زنان صرفاً به عنوان یک پدیده شعارگونه، فانتزی و سمبولیک برخورد کنیم، از محاسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور خواهیم افتاد و عملاً نتیجه نامطلوب آن، سالها بعد خود را نشان خواهد داد

جالب آنکه آمار نزولی کار برای «زنان کارفرما» نیز صادق است، چنانکه زنان کارفرما در سال 76، رتبه 7 درصدی، در سال 82، 2/1 درصدی و سال 83، رتبه 3/1 درصدی را به خود اختصاص داده اند. شاید لااقل در این زمینه خاص شما با ما موافق نباشید و کاهش تمایل کار خارج از منزل را برای زنان کارفرما با عینک دیگری ببینید؛ اینکه کلیت کار با اوضاع مطلوبی رو به رو نیست، امنیتی که برای مردان وجود دارد برای زنان کمرنگ‌تر است و; اما به اعتقاد ما تمامی این آمار منفی یک چیز را نشان می‌دهد و آن اینکه موضع ما در قبال کار برای زنان بیش از آنکه موضع عقلانی باشد، موضعی احساسی است. در این شرایط زنان را به فعالیت اقتصادی فرا می خوانیم، در حالی که زمینه های لازم را به وجود نیاورده‌ایم و نتیجه آن یا از کارگریزی زنان است یا ظلم مادی توسط بخش خصوصی یا تورم بیکاری در بخش کار برای مردان یا;[4]

 

9 درصد حاشیه ها سواد ندارند

9 درصد زنان جوان ایرانی یعنی زنان بین 15 تا 24 سال بیسواد هستند. این در حالی است که هنوز طرح باسوادی 22 درصد از زنان بیسواد پا به سن گذاشته هنوز به پایان نرسیده است. آغاز موج جدید بیسوادی کامل زنان جوان در کنار 6/52 درصدی زنان با تحصیلات عالیه چالشی است که جامعه ما با آن رو به رو است، به خصوص وقتی مشخص می‌شود که اغلب این زنان جوان کاملاً بیسواد را زنان حاشیه شهرها تشکیل می دهند

هنوز هم بیسوادی زنان یکی از معضلات فرهنگی کشور به حساب می‌آید. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 31 درصد زنان ایرانی بیسوادند، هرچند شاخص سواد طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و اتفاقاً زنان در این خصوص موفق تر از مردان بوده‌ ‌اند،‌ اما بر اساس آمار ارایه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شاخص سواد در بین سالهای 1375 تا 1380 از حدود 5/79 درصد به 1/85 درصد رسیده، یعنی 6/5 درصد به جمعیت باسواد کشور افزوده شده است. در این میان نرخ باسوادی زنان از 1/67 درصد به 5/80 درصد رسیده و در مورد مردان این شاخص از 6/80 درصد به 7/88 درصد رسیده است. با آنکه نرخ باسوادی جمعیت زنان ایران حدود 5 درصد بیشتر از جمیعت مردان بوده، با این همه هنوز هم میزان بیسوادی در میان زنان نگران کننده است

اینکه زنان ایرانی در سالهای اخیر بیشتر نسبت به وضعیت فرهنگی خود توجه نشان داده اند شاید نشانه خوبی باشد، اما هنوز نتوانسته اند به لحاظ سوادآموزی نسبت به مردان به وضعیت متوازنی دست یابند. از سویی در حالی که زنان بزرگسال برای سوادآموزی و در نتیجه کاهش رقم بیسوادی در تلاشند، درصد قابل توجهی از زنان جوان حتی از قافله تحصیلات ابتدایی عقب می مانند. این نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از نقاط محروم و حاشیه ای ایران درس خواندن دختران جدی گرفته نمی‌شود، در نتیجه نسبت زنان باسواد به مردان باسواد در ایران 88 به 95 است. هرچند فرهنگسازی برای باسوادی زنان پس از انقلاب تا حدودی نتیجه بخش بوده، اما در مناطق محروم و حاشیه ای به اندازه کفایت تاثیر نگذاشته. البته این ارقام و نرخ ها تنها مربوط به سواد یعنی حد خواندن و نوشتن است. شاید بررسی وضعیت تحصیلی زنان ایران موقعیت ناخوشایندتری را به معرض نمایش بگذارد.[5]

 

در ردیف کشورهای در حال توسعه

نگاهی به وضعیت سواد در کشورهای دیگر، جایگاه ایران را از این حیث روشن می‌کند. چه با وجود تلاش های سوادآموزی هنوز ایران به لحاظ درصد جمعیت باسواد کشور با کشورهای توسعه نیافته همگروه است. در حالی که نرخ بیسوادی در کشورهایی نظیر نیجر، بورکینافاسو و گامبیا به ترتیب 77، 67 و 57 درصد بوده، این نسبت در اغلب کشورهای اروپایی به صفر رسیده و در ایران معادل 17 درصد است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ بیسواد زنان در کشور نیجر در سال 2000، 92 درصد بوده است. در ایران 9 درصد زنان جوان (زنان بین 24-15 سال) و 31 درصد کل جمعیت بیسواد بوده اند

مقایسه سطح باسوادی زنان جوان با مردان جوان نیز ایران را در کنار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. نسبت زنان باسواد به مردان باسواد در کشورهای در حال توسعه 89 به 91 است و این رقم در ایران 88 به 95 است.[6]

نخبه گرایی زنانه

مقایسه آماری تعداد پذیرفته شدگان زن و مرد در سالهای اخیر بیانگر نکات جالبی است. تعداد کل پذیرفته شدگان مراکز دانشگاهی از دولتی گرفته تا غیر دولتی از 306 هزار و 801 نفر در سال تحصیلی 76-75 به 403 هزار و 15 نفر در سال تحصیلی 82-81 افزایش یافته است؛ یعنی حدود 373 درصد رشد. با این همه ورود زنان به دانشگاه ها بسیار چشمگیرتر است، در حالی که در سال تحصیلی 76-75، 51 درصد ورودی های دانشگاه را مردان و 49 درصد را زنان تشکیل می داده اند. این شاخص در سال 82-81 برای مردان به 4/47 درصد و برای زنان به 6/52 درصد رسیده است. این یعنی در حالی که هنوز نرخ بیسوادی زنان ایرانی نگران کننده است، اما در زمینه تحصیلات عالیه، زنان پیشتازتر از مردان بوده اند. چه دانشجویان دختر در سال تحصیلی 76- 75، 7/42 درصد کل دانشجویان مراکز دولتی را تشکیل می داده اند، در حالی که این نسبت در سال تحصیلی 82-81 به 53 درصد رسیده است. در مقابل از تعداد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در خلال سالهای 76- 75 تا 82- 81 به تدریج کاسته شده است. به عبارتی علاوه بر اینکه در این دوره 5 ساله به تعداد دختران دانشجو اضافه شده، دختران در ورد به مراکز آموزش عالی دولتی موفق تر از پسران بوده اند. شاید این استقبال زنانه از تحصیلات عالیه به خصوص از نوع دولتی، به نگرش جدید جامعه به تحصیل و شغل و درآمد ارتباط داشته باشد. چه در سالهای اخیر تحصیلات به دلیل مشکلات اشتغال تحصیل‌کردگان قرب خود را در میان عامه از دست داده و طبیعی است که این افت منزلت بیش از زنان، مردان را که به شکل عرفی، تامین مخارج خانواده را به عهده دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این همه شاید بتوان گفت دختران هنوز هم به تحصیلات عالیه اهمیت می دهند

اعتبارات ناچیز

با آنکه جوانان در سالهای اخیر اقبال بیشتری به سوادآموزی و ادامه تحصیلات در مراکز دانشگاهی نشان داده اند، اما اعتباراتی که به این بخش تخصیص یافته، هنوز هم تکافوی نیاز این بخش را نمی دهد. هرچند رقم اعتبارات مثلاً در بخش آموزش و پرورش از 12637 میلیارد ریال در سال 76 به حدود 24911 میلیارد ریال در سال 80 افزایش یافته (حدود 97 درصد افزایش)، با این همه این افزایش در قیاس با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، حتی رقمی کاهشی به حساب می‌آید. در واقع با آنکه سرانه هر دانش‌آموز در سال 76، 70 هزار تومان بوده و در سال 90 به حدود 140 هزار تومان رسیده است، این رقم نسبت به قدرت خرید در سال 80، مبلغ ناچیزی است. وضعیت اعتبارات بخش آموزش عالی نیز بهتر از آموزش و پرورش نیست، گو اینکه اعتبارات این بخش از 8/1608 میلیارد ریال در سال 76 به 9/5367 میلیارد ریال رسیده است، اما وقتی این رشد را نسبت به رشد نرخ تورم در نظر می گیریم، چندان قابل توجه نیست.[7]

زنان 10 سال پس از پکن

کنفرانس پکن در سال 1995 به صدور «برنامه اقدام» تاریخی منتهی شد که دولت های عضو و شرکای سازمان ملل و غیر دولتی آنها امیدوارند در راستای اجرای گسترده و نظام یافته تر آن حرکت کنند. این گردهمایی، پس از جلسه پیگیری 5 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل، نخستین فرصت برای مقامات عالیرتبه دولتی و طیفی گسترده از کارشناسان جامعه مدنی برای انجام ارزیابی های عمیق مقام امروز زنان است

راشل مایانجا، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسائل جنسیتی و پیشرفت زنان، گفت: «از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است. ما شاهد قوانین عادلانه‌تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض، بدرفتاری و خشونت حمایت می‌کنند. با این حال برای اجرای «برنامه اقدام پکن»، به ویژه در زمینه کاهش فقر، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقص حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود

کمیسیون مقام زنان توجه خود را بر دو موضوع اصلی در جریان اجلاس فوق متمرکز خواهد کرد: بازبینی پیشرفت در اجرای «برنامه اقدام پکن» و سند حاصله از اجلاس 5 ساله پیش مجمع عمومی و همچنین استراتژی ها و چالش های کنونی، کمیسیون درباره اقدام در سطح ملی بحث و همکاری در زمینه استفاده از تجربه ها و روش های مناسب برای غلبه بر موانع باقیمانده را تسهیل خواهد کرد

به گفته کارولین هانان مدیر بخش پیشرفت زنان، انتظار می‌رود تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی در این گردهمایی شرکت کنند

خانم هانان گفت: «این میزان مشارکت به وسیله سازمان های غیر دولتی گواهی بر مساعدت فراوان جامعه مدنی به ارتقای حقوق زنان در طول 30 سال گذشته است. مشارکت و کمک های آنها به «بازبینی و ارزیابی 10 ساله» و همکاری مداوم آنها عنصری اساسی در این فرآیند است.»

نتیجه بازبینی و ارزیابی 10 ساله کمکی حیاتی برای بازبینی سطح بالای هزاره مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2005 خواهد بود

برنامه اقدام، چارچوبی جهانی برای کشورها فراهم ساخت تا به تبعیض علیه زنان و به تفاوت های مربوط به جنسیت در 12 حوزه حیاتی، از جمله بهداشت، آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق بشر خاتمه دهند. بازبینی و ارزیابی 10 ساله بر چالش های کنونی از جمله تلاش ها برای

-  بهبود دسترسی به مراقبت بهداشتی مناسب، از جمله بهداشت باروری و جنسیتی و پیشگیری و درمان بیماری ایدز و ویروس آن

-     افزایش آگاهی درباره حقوق بشر زنان و اجرای بهتر کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

-     افزایش مشارکت زنان در مشاغل مربوط به تصمیم گیری در دولت ها و جامعه مدنی

-     عرضه فرصت های کامل اقتصادی به زنان، از جمله دسترسی به منافع مالی خرد

-     جلوگیری از خشونت علیه زنان از جمله قاچاق آنان و حذف مصونیت برای متجاوزان به حقوق آنان

-  کاهش مناقضات مسلحانه و افزایش مشارکت زنان در برقراری صلح، پیشگیری از مناقشه و حل آن، تاکید خواهد کرد

134 کشور پیش از» بازبینی و ارزیابی 10 ساله «در کمیسیون مقام زنان اطلاعاتی درباره آنچه برای حمایت از برابری جنسیتی و اجرای توصیه های «برنامه اقدام»انجام داده بودند، به سازمان ملل تسلیم کردند. کارهای دیگری در این زمینه در جریان گردهمایی های بین دولتی منطقه ای که به وسیله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای لاتین و آسیای غربی و از طریق گروه های بحث آنلای دو سویه ترتیب داده شد، انجام گرفته بود

این اجلاس دو هفته ای متشکل از گردهمایی در سطح بالا خواهد بود که در آن هیات ها تعهدات خود را نسبت به پیشرفت و برابری زنان تجدید خواهند کرد. شرکت در این گردهمایی برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل و ناظران آزاد است. در این اجلاس میزگردهایی برای گفت و گو بین نمایندگان عالی‌رتبه دولت ها، از جمله همسران رهبران کشورها و وزیران امور زنان و همچنین کارشناسان مسائل برابری جنسیتی در سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی نیز تشکیل خواهد شد

به علاوه، هفت گروه تعاملی فرصت هایی برای بررسی مسائل مربوط به خط مشی با جزئیات بیشتر، از جمله دیدگاه‌های جنسیتی در اقتصاد خرد، پیوندهای بین اجرای «برنامه اقدام» و کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان و دیدگاه زنان و مردان جوان درباره برابری جنسیتی در آینده فراهم خواهند ساخت

علاوه بر رویدادهای رسمی، رویدادهای جانبی فراوانی برای افزایش آگاهی درباره بعضی از عواملی که همچنان مانع پیشرفت اجرای «برنامه اقدام» می‌شوند را به وسیله دولت های عضو، نهادهای سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی ترتیب داده خواهند شد

اختلافات فرهنگی در رابطه با شخصیت زنان

از آنجا که فرهنگ ها با یکدیگر فرق دارند شخصیتهای که در این فرهنگها پرورش می یابند منعکس کننده این فرق می‌باشند. هر فرهنگی برخی از انواع رفتار آشکار و پنهان را مورد تاکید و تشویق قرار می‌دهد و در همان حال به انواع دیگر رفتار عنایتی ندارد و از تشویق آنها ابا می‌کند. (اردلان، 1354)

در نتیجه شخصیت فرد که در چارچوب فرهنگ پرورش می‌یابد رفتار درخور آن فرهنگ در پیش می گیرد. انسان از حیث سازمان جسمانی و روانی خود آن اندازه قابل انعطاف است که بتواند احتیاجات اساس زیستی و روانی خود را به طرق گوناگون برآورده سازد. انحاء خاص ارضاء این احتیاجات توسط فرهنگ برای انسان تعریف و تبیین می‌شود و انسان در جریان جامعه پذیری آن را می آموزد. (اردلان 1354)

اختلافات سطح فرهنگی

از عواملی که در دامن زدن اختلافات فی‌مابین زن و مرد موثر است اختلافات سطح علمی، فکری، اخلاقی و تربیتی است برخی از افراد در آغاز ازدواج به فکر فردای خود نیستند. جنبه هایی را برای انتخاب همسر می پذیرند که اندیشیده نیست و حتی ممکن است برایشان بعدها دردسر بیافریند. مردی که صاحب درجه علمی و تخصصی است با زنی کم سواد یا بی‌سواد ازدواج می‌کند، در روزها و ماههای اول مسئله ای ندارند ولی پس از چند صباحی که چشمها را باز می‌کند به فکر ارزیابی خود و او می افتد. می کوشد برتری علمی خود را ثابت کند و به زن نشان دهد که درک و فهم کافی و کفایت لازم را برای زندگی با او ندارد و این خود موجب پیدایش درگیریها و سر و صداهاست. بر اساس تجارب چنین اختلافات و ناراحتی از سوی مردان کمتر پدید می‌آید ولی اگر قضیه برعکس باشد یعنی زن صاحب علم و کمالات و تخصص باشد و مرد بیسواد و یا کم سواد احتمال پیدایش اختلاف به مراتب بیشتر است. و البته چنین آشنایی هم کمتر صورت می گیرد. از نظر ما ضروری است که بحث مخالف و موافق در این زمینه قبل از آشنایی باید صورت گیرد و افراد به دنبال کسانی بروند که کفو باشند تا کارشان به جایی نکشد که به رخ کشیدن علم و دانش مطرح گردد

 

زنانی که فقط کار می‌کنند

[1] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[2] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[3] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[4] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[5] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

[6] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

[7] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 85 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله ارزیابی گناه تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:26
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی گناه تحت pdf دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی گناه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارزیابی گناه تحت pdf

گناه و اندیشه            
گناه و عمل       
گناه و توجیه اقتصادی      
گناه و توجیه روانی          
گناه و توجیه فرهنگی        
گناه و توجیه سیاسی        
گناه و تشخیص حق و باطل       
گناه وراثت              
گناه و تربیت خانوادگی    
گناه و تغذیه            
گناه و اقتصاد          
گناه و محیط نا پاک         
کناه و دوستان بد    
گناه و جهل              
گناه و فرهنگ جامعه        
گناه و تداوم گناه    
گناه و آیات             
گناه و روایات         
گناه از دیدگاه سایر ادیان و مکاتب   
گناه و عرفیات        
گناه و خود شناسی        
گناه و یاد خدا        
گناه و تفکر            
گناه و عبادت         

ارزیابی گناه از دیدگاه اندیشه و عمل

گناه و اندیشه

 در قرآن آیاتی یافت می شود که اندیشه گناه را گناه می داند مانند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفحاشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره» [1]؛ کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت می باشد

قابل توجه اینکه آیه نمی گوید: کسانی که رواج زشتیها دهند، بلکه می گوید: دوست دارند که چنین کاری را انجام دهند، همین دوست داشتن، گناه است که عذاب دردناکی است، پس اندیشه گناه هم، گناه می باشد

امام صادق (ع) می فرمایند: «اینکه دوزخیان در دوزخ جاودانه اند، بدان جهت است که نیاتشان در دنیا این بوده، که اگر تا ابد در دنیا بمانند نافرمانی خدا را بکنند، و بهشتیان نیز در بهشت جاودانه اند، بدان جهت است که نیاتشان در دنیا این بوده که اگر تا ابد زنده بمانند، اطاعت خدا را بنمایند. هر دو دسته به خاطر نیت های خود در دوزخ و بهشت جاودانند.» [2]

حضرت مسیح به پیروان خود می فرمود: «موسی بن عمران به شما دستور داده که زنا نکنید و من به شما امر می کنم که، فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید، تا چه رسد به عمل زنا، هر که فکر زنا کند، مانند کسی است که در عمارت زیبا و رنگ آمیزی شده، آتش بیفروزد که با این عمل دود آتش، رنگ خانه را تباه می کند، اگر چه خانه هم نسوزد.» [3] با این بیان روشن شد که، اندیشه گناه، گناه محسوب می شود. زیرا اندیشه به گناه بستر را برای به فعلیت درآمدن آن می گستراند

گناه و عمل

آیات متعددی از قرآن تصریح دارد که، گناه فقط با عمل تحقق می یابد؛ از آن نمونه: «فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» [4] پس هر کس به اندازه سنگینی ذره ای کار خیر انجام داده، آن را می بیند و هر کس به اندازه ذره ای کار بد کرده، آن را می بیند

این آیه انسان را به تفکری عمیق وا می دارد، و نشان می دهد که حسابرسی در قیامت فوق العاده دقیق و حساس است، که حتی کوچکترین اعمال انسانی را وزن   می کنند، و به حساب می آورند

«ابوسعید خدری نقل می کند که وقتی آیه فوق نازل شد، عرض کردم یا رسول الله: آیا من همه اعمالم را می بینم؟ فرمود: آری، گفتم: آن کارهای بزرگ را؟ فرمود: بله، گفتم: کارهای کوچک کوچک را؟ فرمود: بله، عرض کردم: ای وای بر من! مادرم به عزای من بنشیند . فرمود: بشارت باد تو را ای ابوسعید! چرا که اعمال نیک ده برابر حساب می شود تا هفت صد برابر و خدا برای هر کس بخواهد آن را هم دو چندان می کند. اما عمل گناه به اندازه یک گناه مجازات دارد، یا خداوند آنرا عفو می کند، بدان هیچ فردی به عملش نجات نمی یابد (جز اینکه کرم خدا شامل او گردد)، عرض کردم: حتی شما هم ای رسول خدا؟! فرمود: حتی من، مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمتش سازد.»[5]

با این بیان روشن شد، میزان محاسبه در قیامت، اعمال بندگان است و نیت گناه، گناه محسوب نمی شود، با توجه به مدارک قبل که اندیشه گناه را گناه معرفی می کرد، می توان نتیجه گرفت که ، اندیشه گناه نزدیک شدن به قرقگاه و مرزهای الهی است، با یک غفلت ممکن است انسان قدم در آن طرف منطقه ممنوعه بگذارد، و دچار هلاکت شود؛ لذا حضرت علی (ع) می فرماید: «کسی که در مورد گناهان زیاد فکر کند، گناهان او را به سوی خود می کشانند» [6] بنابراین اندیشه گناه، خلاف ادب نسبت به خداوند رحمن، و جرات نمودن بر نافرمانی اوست؛ لذا باید مواظب بود آیینه پاک دل انسان، بافکر گناه هم، آلوده نشود

در پایان این بحث می توان نتیجه گرفت: گاهی اندیشه گناه به شکل تصورات ذهنی است و استقراری هم ندارد، این قسم یقیناً گناه نمی باشد. حضرت رسول (ع) در این مورد می فرمایند: «خداوند بر امت من چیزهائی را که در نیاتشان بگذرد، اگر به گفتار یا عمل منجر نشود، بخشیده است.» [7]

ولی گاهی اندیشه گناه به معنی عزم و تصمیم جدی بر گناه است، و دنبال آن رنگ احتیاط می زند. حرص و طمع به دنیا را تحت عنوان تامین زندگی معرفی می کند، اگر حادثه ناگواری پیش آید، عدم احتیاط در امور را به قضا و قدر نسبت می دهد، زیر پوشش اینکه شخص فاسق است، غیبت می کند ، و گناه کبیره غیبت را توجیه می کند، پوشاندن حق را با تقیه تفسیر می کند. خلاصه اینکه با تحریف مفاهیم، گناهان خود را تحت پوشش شرعی و درست، پنهان می کند. اکنون به چند نمونه از ابعاد مختلف توجیه اشاره می کنیم

1      گناه و توجیه اعتقادی

انسان مومن باید معتقد به اصول دین اسلام، و کلیه معارف و قوانینی که خداوند توسط حضرت رسول (ص) برای هدایت بشر آورده، باشد و به این اعتقادات در عمل هم پایبند باشد. ولی گاهی بعضی افراد دست به توجیهاتی در مسائل اعتقادی، می زننند که برای ارتکاب گناه خود دلیل داشته باشند؛ به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم: (تقدم اعتقادات شخصی بر  اعتقادات اسلامی و شرعی)

خداوند متعال، هیچ انسانی را به کفر و شرکت وادار نکرده، و او را در پذیرش راه، آزاد قرار داده. خداوند در قرآن می فرماید: «ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر و پذیرا باشد، یا کفران کننده و ناپذیرا». [8]

تردید انسان در بعضی کارها، و اینکه انسان می تواند اعمال نیک یا بد را به اختیار خود انتخاب کند، دلیل بر آزادی اوست، ولی این آزادی در تحت قاعده «جبر و اختیار» می باشد؛ نه جبر کامل درست است که بگوئیم: ما هیچ اراده ای نداریم، و نه اختیار کامل صحیح است که بگوئیم: همه چیز در اختیار ما می باشد، بلکه با قدرت و قوه ای که خدا به ما داده، می توانیم با اراده آزاد خود، عمل خوب یا، بد را انجام می دهیم. اگر در کارها مجبور بودیم، خلقت بهشت و دوزخ لغو و بی فائده بود. با این مقدمه می توان گفت: بسیاری از افرادی که کافر یا مشرک می شوند، عمل خود را این گونه توجیه می کنند: ما پدران خود را بر این راه یافتیم، چون پدران ما کافر یا مشرک بودند، ما هم همان گونه شدیم، گرگ زاده به جرم گرگ بودن مواخذه نمی شود، خواست خدا این بود، اگر خدا می خواست، ما را هم هدایت می کرد

این افراد با چنین فریب، گناه خود را توجیه می کنند، در حالیکه خداوند هیچ انسانی را به عمل منحرف و کفر و شرک وادار نکرده و او در انتخاب آزاد است و مجبور نیست. با انتخاب خود می تواند اهل بهشت یا دوزخ گردد

از دیگر توجیهات اعتقادی: بسیار دیده شده پسر و دختر به عنوان اینکه  در آینده می خواهند ازدواج کنند، مدتها با هم رفت و آمد و آمیزش دارند و اینگونه توجیه می کنند که می خواهیم به اخلاق و رفتار یکدیگر آشنا شویم؛ در حالیکه این ارتباط به هیچ وجه با اعتقادات مذهبی ما سازگار نیست و شرع مقدس آنرا امضاء نکرده

مورد دیگر اینکه: تحت پوشش جهیزیه و مهریه در ازدواج، جهیزیه ها و مهریه های سنگینی را به طرفین تحمیل می کنند و این موارد را جزء معتقدات مذهبی عنوان می کنند: لذا برای دوری از این توجیهات، قرآن و سنت را در همه موارد زندگی ملاک و میزان قرار دهیم

2گناه و توجیه روانی

افراد اجتماع برای تسکین و آرامش روح و روان خود، اعمالی را در طول زندگی بصورت عادت انجام می دهند و با آن اعمال خو گرفته اند و بسیاری از عملکردهای زشت خود را توجیه می کنند. بعنوان نمونه: جهل و عدم اهمیت به مسائل تربیتی در میان خانواده ها، پیامدهای ویران کننده ای دارد. اگر از بعضی افراد سئوال شود: چرا فرزندانت را به روش صحیح تربیت نمی کنی؟ می گوید: باید آنها را آزاد گذاشت، چون اعمال فشار موجب بروز عقده روانی می شود. با این توجیه ناپسند فرزندان خود را به انحراف و تباهی می کشاند

نمونه دیگر: افراد زیادی در اجتماع، عادت ناپسند به سیگار، مصرف مواد مخدر، میگساری و … را اینگونه توجیه می کنند: اراده خود را از دست دادیم، یا برای تسکین و آرامش این اعمال را انجام می دهیم. در حالیکه تجربه نشان داده که افراد با تصمیم و اراده قوی قله های بزرگی را فتح کردند، و آرامش فقط با یاد خدا حاصل می شود

نمونه دیگر: عدم پرداختن به اعمال صالحه و خدمت به همنوع اینگونه توجیه می شود: دیگران هم کار خوب انجام نمی دهند، هر که به فکر خویش است. با این توجیه شر و بدیها جای خوبیها را می گیرد. در جواب باید گفت: هر کس در گرو اعمال خویش است

3گناه و توجیه فرهنگی

فرهنگ غنی اسلامی فرهنگی است که با قوانین سعادت آفرین الهی آزین بسته شده است و قانونگذار خود کم و کیف وضعی قوانین را بیان فرموده، افراط و تفریط و تاثیرپذیری از هر فرهنگی مغایر با فرهنگ اصیل اسلامی مذموم و مردود و غیر قابل توجیه است

مجموعه اموری مانند: عقائد، تاریخ، آداب و رسوم و … که به روح انسان شکل      می دهد و انگیزه اصلی او را به سوی مسائل مختلف فراهم می سازد، فرهنگ هر جامعه و شناسنامه هویت یک جامعه است. بسیاری از امور فرهنگی که با موازین شرعی تطبیق نمی کند و ناپسند است بین افراد توجیه می شود. بعنوان نمونه

تکبر به مال، اصل و نسب، منصب، قوم و قبیله و … انسان را به غرور وا می دارد و هرگز با افرادی که فاقد این صفات هستند رفت و آمد و همنشینی نمی کند. باید دانست که تکبر از صفات شیطان است، و اسلام با این پدیده شوم به مبارزه برخاسته، و تنها ملاک تقوی را حاکم و میزان قرار داده

تحریف مفاهیم و برداشت های نادرست از دین نمونه دیگری از این موضوع است. اختلاط زن و مرد در مجالس یا جشنهای عروسی اینگونه توجیه می شود: که همه با هم برادر و خواهریم، یا پاکی دل ملاک است، رعایت حجاب برای زن ضرورتی ندارد، یا دلت پاک باشد، نماز هم نخواندی عیبی ندارد، یا برخی مرتکب گناهان می شوند به بهانه اینکه حکم خدا را نمی دانیم، از ما بیشتر از این نمی خواهند. در حالیکه باید شرع و عمل معصومین برای ما حجت باشد. حضرت زهرا (ع) باید الگوی زنان ما باشد. اهتمام شدید حضرت رسول (ص) به نماز که پاکترین قلبها را داشت، مدنظر همه باشد، و اهتمام شرع به تعلیم و تعلم برای ما حجت است

4 گناه و توجیه سیاسی

حاکمان و سیاست مداران در طول تاریخ برای تثبیت حکومت خود و تسلط بر توده مردم به اصول و روشها و عملکردهائی توسل می جستند. اعمال ننگین حاکمان ظالم و ستمگر، و توجیه نمودن اعمال خود با مفاهیم شرعی و دینی، صفحات تاریخ را در گذشته و حال، سیاه نموده، و مومنان راستین را به بهانه مخالفت با قانون حکومت، به زندان، شکنجه، تبعید ، ترور و قتل محکوم می کردند. یزید و آل ابی سفیان برای توجیه قتل امام حسین به مردم چنین القا می کردند: حسین بن علی با تخلف از یزید: از دین جدش خارج شده؛ لذا اریختن خونش مباح است! در روز عاشورا عمربن سعد به لشکر خود برای حمله به اردوگاه امام (ع) این توجیهات و الفاظ فریبنده ، متوسل می شود! که نهادینه نمودن دموکراسی، برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عام از آن جمله اند

گناه و تشخیص حق و باطل

مرزبندی بین عملکرد حق و باطل برای بسیاری افراد نامشخص است، و همین عدم شناخت موجب بروز گناه می شود. شخص گمان می کند نیکوکار است، در حالیکه گناه را با تصور  ثواب مرتکب می گردد، و این عملکرد او را از بهشت دور، و به دوزخ نزدیک می کند. در بحث توجیه گناه، گناهکار با شناخت گناه، عمداً دست به نیرنگ می زند و حق را با باطل آمیخته می کند، و سرپوش روی گناه خود می گذارد، ولی در این بحث مسئله عدم آگاهی و علم به حدود گناهان است که فرد را به اشتباه می اندازد. بنابراین عدم شناخت مرز میان نیکی و بدی، حلال و حرام، حق و باطل، دنیا و آخرت انسان را به گمراهی می کشاند؛ لذا زیر پوشش مدح به چاپلوسی، زیر پوشش صبر به ناتوانی، زیر پوشش فروتنی به خواری، زیر پوشش عزت به تکبر، زیر پوشش سیاست به دنیاپرستی، زیر پوشش قناعت به بخل، زیر پوشش داد و ستد حلال به حرام خوری و رباخواری، زیر پوشش روشن کردن نارسائی به غیبت، زیر پوشش دروغ مصلحت آمیز به دروغ حرام، زیر پوشش استضعاف به ستم، زیر پوشش عدالت به طرفداری از این و آن، زیر پوش تقیه به پوشاندن حق، زیر پوشش حفظ زبان به سکوت از بیان حق، زیر پوشش پاکدامنی به سرکوب غرائز، زیر پوشش سخاوت به اسراف، زیر پوشش استقامت به لجاجت، زیر پوشش تلاش به حرص، و زیر پوشش زهد به ترک دنیا رو می آورد؛ لذا برای اجتناب از این گناهان باید این مرزها شناخته شود. برای روشن شدن بحث، چند واژه را توضیح می دهیم

سخاوت به هر گونه بذل و بخشش گفته می شود و از فضائل اخلاقی و نشانه ایمان است. «تجاوز و زیاده روی از حد اعتدال در هر کاری» [9] می باشد. افراد ثروتمند با نام زیبای سخاوت در تهیه وسائل زندگی، تشریفات، هزینه ها، ریخت و پاش ها، میهمانی ها، عروسی ها و مسافرتها، مبتلا به حرامها و اسرافهای زیادی می شوند و به خاطر عدم شناخت حدود و مرز شرعی، سخاوت تبدیل به اسراف می شود

پاکدامنی به معنی حفظ نفس از تمایلات و شهوات نفسانی است. امیال و خواسته های جنسی درونی که از آن به شهوات تعبیر می شود، شهوت جنسی یک امر طبیعی و خدادادی است و از عوامل حرکت انسان برای پیشرفت زندگی بشمار می آید، گرچه نمی توان شهوات را از بین برد، اما هرگز نباید برای سرکوبی آن نیز تلاش کرد. اما متاسفانه عده ای به عنوان پاکدامنیی و خویشتن داری، با وجود تمام امکانات ازدواج، به خاطر ترس از فقر در آینده به سرکوب غرائز می پردازند، و این عمل منجر به عقده های روانی و ناراحتی های عصبی می شود؛ بنابراین بر اثر عدم شناخت حدود شرع، با نام پاکدامنی به سرکوب غرائز می پردازند

زهد یعنی بی اعتنائی و عدم دلدادگی به دنیا، زاهد کسی است که در دنیا کار و تلاش می کند، و تسلیم رضای پروردگار است فعالیت اقتصادی شرعی صحیح و معقول، هیچ منافاتی با زهد ندارد، بلکه برای سعادت دنیا و آخرت تلاش لازم است. عده ای زیر پوشش زهد، به ترک دنیا کشیده می شوند و دنیای معقول خود و اطرافیان خود را ضایع می سازند


[1] نور، آیه 19

[2] وسائل الشیعه، 36/

[3] بحارالانوار، 331/

[4] زلزله، آیه 7 و

[5] تفسیر در المنثور،

[6] غرر الحکم، 664/

[7] نهج الفصاحه، ح

[8] انسان، آیه 3

[9] مفردات راغب، کلمه سرف


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 79 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:26
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تحت pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تحت pdf

مقدمه
سیستم سوخت رسانی بنزینی
علائم سوختگی واشر سر سیلندر
سیستم برق اتومبیل
سیستم جرقه و الکتریکی
قسمتهای کویل
سیستم خنک کننده و روغنکاری
سیستم ترمز – فرمان تعلیق
سیستم فرمان

مقدمه

علم مکانیک عملی که درباره نیروها و حرکت جسم (چه در حال حرکت یا سکون) بحث می کند و امروز تمام دستگاه و ماشینها وسایل موتوری و غیر موتوری همه از علم مکانیک تبعیت می کنند . در این رشته کسانی می توانند مدارج عالی را کسب نمایند که دروس ریاضی قوی داشته باشند و مکانیک شامل گردشی های مختلف بوده که رشته مکانیگ گرایش ماشین آلات رشته جدیدی است که تازه در کشور تدریس می گردد و شاید تا حدی در کشور ناشناخته باشد ولی با حضور استادان عزیز و تکنسین های محترم این رشته روز به روز بر پیشرفقت آن افزوده شده و برای دانشجویان و کسانی که      می خواهند در این رشته تجربیات کافی را کسب نمایند شناخته تر خواهد شد هر چند با تازه آمدن این رشته در واحد های دانشگاهی این کشور  امکانات , حتی اولیه در کارگاه های مربوطه به دروس اختصاصی این رشته مهیا نیست و کارگاههای دروس اصلی این رشته به علت نبودن لوازم و قطعات مورد نظر تشکیل نمی گردد . ولی باز هم امیدواریم که با فعالیت مسئولین مربوطه این معضل دانشجویان این رشته تا حدودی حل گردد

سیستم سوخت رسانی بنزینی

سر سیلندر : در روی سر سیلندر بسته شده و دارای محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومینیوم می باشد

 سیلندر : بزرگترین قطعه موتور است که در آن سوراخهایی برای عبور پیستون و روغن و آب و… وجود داردد . سامل قطعاتی مانند : 1-بوش سیلندر 2- پیستون 3- شاتون4- رینگ کمپرسی و رینگ روغنی ,گژن پین , میل لنگ ,میل سوپاپ, یاتاقانهای ثابت و متحرک , اویل پمپ ,پمپ بنزین , دلکو ,واتر پمپ , فیلتر روغن در سیلندر قرار دارد و یا بسته می شوند

علت ترکیدن سر سیلندر و سیلندر : 1- یخ زدن آب موتور 2- گرمای بیش از حد موتور 3- بیش از حد سفت کردن پیچهای سر سیلندر

کارتر : در پایین سیلندر بسته و مخزن روغن است

واشر سرسیلندر : بین سیلندر قرار می گیرد و وظیفه آن آبندی کردن بین سرسیلندر و سیلندر وجلوگیری از خارج شدن کمپرس و قاطی شدن آب  و روغن می باشد و علت سوختن آن 1-جوش آمدن و یا داغ کردن موتور 2- تاب برداشتن سیلندر 3- شل بودن پیچهای سر سیلندر 4- ترکیدگی سر سیلندر

 علائم سوختگی واشر سر سیلندر : 1- خارج شدن دود سفید و آب از اگزوز 2- کم شدن آب رادیاتور 3- گرم و بد کار کردن موتور 4- کاهش قدرت موتور 5- شیری رنگ کردن روغن 6-ظاهر شدن حباب در روی آب رادیاتور (با گاز دادن موتور )

علائم تاب برداشتن سر سیلندر :سوختن پی در پی واشر سر سیلندر –دلیل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق

1-سوختن واشر سر سیلندر 2-شل بودن پیچهای سر سیلندر 3- ترک برداشتن سرسیلندر

پیستون : کارش به وجود آوردن کمپرس در موتور می باشد ساختمان پیستون : استوانه ای است که در قسمت بالا و پایین باز است و رینگ های کمپرسی و روغنی روی آن قرار دارد . علت گریپاژ نمودن پیستون در سیلندر 1- جوش آمدن موتور و گرمای بیش از حد موتور 2- نداشتن روغن یا نرسیدن روغن :انواع رینگ : رینگ کمپرسی – رینگ روغنیرینگ کمپرسی به منظور آب بندی بین سیلندر و پیستون در شیار پیستون نصب می شود و پس از خروج کمپرسی اطاق احتراق به داخل کارتر جلوگیری می کند

رینگ روغنی به منظور پاک کردن روغن بدنه سیلدر و برگشت آن بداخل کارتر و جلوگیری از رفتن روغن به اطاق انفجار

تفاوت رینگ روغنی و کمپرسی : رینگ کمپرسی در بالای پیستون و رینگ روغنی در پایین رینگ کمپرسی است هم چنین رینگ روغنی دارای سوراخ می باشد

توجه : اگر رینگ کمپرسی خورده و یا بشکند کمپرسی از بالای پیستون رد می شود و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت

علائم خورده ویا شکسته شدن رینگ : از اگزوز دود سیاه مایل به آبی بیرون آمده و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت

دلایل کمپرس در قسمتهای موتور

1-دلیل کاهش کمپرس موتور : 1- فیلر نبودن سوپاپها 2-آب بندی نبودن کیت یا لبه سوپاپ 3-سوختن سوپاپاها 4-سوختن واشر سرسیلندر 5-شلبودن پیچهای سر سیلندر 6- ترکیدگی سر سیلندر

2-دلیل کمپرس  به داخل کارتر : 1-خورده شدن ؤچسبیدگی ؤشکستن رینگ 2-مقابل هم بودن چاک رینگها 3-گشاد شدن سیلندر 4-ترک برداشتن پیستون

3-دلیل کمپرسی در رادیاتور :1-سوختن واشر سر سیلندر 2-ترک برداشتن سر سیلندر

شاتون : در بالا به وسیله گژن پین و در پایین به میل لنگ بسته می شود و شامل 1-سر شاتون که به گژن پین وصل است 2-بدنه شاتون 3-انتهای شاتون که به یاطاقان متحرک میل لنگ بسته می شود

گژن پین : لوله ای (توخالی)است که پیستون را به شاتون وصل می کند و جهت جلو گیری از بیرون آمدن گژن پین دو طرف آن خار فنری وجود دارد و تشخیص خرابی آن در موقعی که موتور سرد است صدای گژن پین به خوبی به خوبی شنیده می شود ولی در موقعی  که موتور گرم است صدای گژن پین کمتر شنیده می شود

میل لنگ :حرکت خطی شاتون را به حرکت درونی تبدیل نموده و به وسیله زنجیر (و یا در گیر شدن با دنده یا بسته مخصوص) میل سوپاپ نیز به حرکت در می آورد و هم چنین به وسیله تسمه پروانه واتر پمپ و دینام و پروانه ,را می گرداند و فلایویل که انتهای میل لنگ بسته می شود قدرت را به کلاج منتقل می کند

ساختمان میل لنگ : به طوری کلی ساختمان میل لنگ از قسمتهای زیر تشکیل شده است

1-پولی سر میل لنگ که برای عبور تسمه پروانه است 2-چرخ دنده سر میل لنگ که باعث گردش میل سوپاپ می شود 3- محور ثابت و متحرک به بدنه سیلندر (یاطاقان ثابت )و محور متحرک به دسته پیستون بسته می شود 4- لنگهای تعادل 5- مجرای عبور روغن 6-فلانچ اتصال فلایویل


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:25
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی تحت pdf دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی تحت pdf

چکیده
1-فصل اول (کلیات);
1-1-طرح مسئله
2-1-ضرورت و اهمیت موضوع
3-1-پیشینه تحقیق
4-1-اهداف تحقیق
5-1-سؤال اصلی تحقیق
6-1-روش تحقیق
7-1-مقدمه
2-فصل دوم  (شخصیتهای گفتگوها);
1-2-شخصیت
2-2-شخصیت پردازی بر مبنای گفت و گو
3-2- شخصیت علی بن موسی الرضا (ع)
4-2-ابولفضل محمد بن حسین بیهقی; ;
5-2-سلطان امیر مسعود غزنوی
6-2-خواجه احمد حسن میمندی وزیر;
7-2-امیر محمد غزنوی
8-2-حاجب بزرگ علی قریب;
9-2-خوارزمشاه آلتونتاش
10-2-بونصر مشکان
11-2-بو سهل زوزنی
12-2-حسنک وزیر
13-2-سپهسالار اریارق
14-2-بوبکر حصیری
15-2-طاهر دبیر
16-2-بگتغدی
17-2-بلگاتگین
18-2-طاهر مستوفی
19-2-معتصم بالله;
20-2-عبدالله بن زبیر
21-2-فضل بن سهل;
22-2-طاهر ذوالیمینین;
3-فصل سوم( گفتگو در حوادث تاریخی قبل از بیهقی)
1-3-گفتگوی امام رضا (ع) با طاهر ذوالیمینین
2-3-گفتگوی فضل سهل ذوالریاستین با حسین بن معصب
3-3-گفتگوی مأمون و فضل سهل
4-3-گفتگوی نصر احمد سامانی با بلعمی و بوطیب مصعبی
5-3-گفتگوی هارون الرشید و فضل ربیع
6-3-گفتگوی فضل ربیع و عبدالله طاهر
7-3-گفتگوی حسن بن سهل و مأمون
8-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و غلامش سلامه
9-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و حاجب نوبتی درگاه
10-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و خلیفه معتصم;
11-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و افشین
12-3-گفتگوی بودلف و احمد بن ابی دواد
13-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و خلیفه معتصم
14-3-گفتگوی معتصم و افشین
15-3-گفتگوی احمد بن ابی دواد و خلیفه معتصم
16-3-گفتگوی عبدالله بن زبیر و مادرش اسماء
4-فصل چهارم  (گفتگوهای امیر مسعود)
1-4-گفتگوی امیر مسعود با اعیان و مقدّمان درگاه (پیرامون نامه حرّه ختلی)
2-4-گفتگوی امیرمسعود و اعیان و مقدّمان درگاه(پیرامون نامه های واصله از غزنین)
3-4-گفتگوی امیر مسعود و اعیان ری
4-4-گفتگوی امیر مسعود و خطیب شهر ری
5-4-گفتگوی امیر مسعود و حسن سلیمان;
6-4-گفتگوی امیر مسعود و رکابدار
7-4-گفتگوی امیر مسعود با بوسهل زوزنی و دیگران
8-4-گفتگوی امیر مسعود و قاضی صاعد
9-4-گفتگوی امیر مسعود و منگیتیراک و حصیری
10-4-گفتگوی امیر مسعود و خوارزمشاه آلتونتاش;
11-4-گفتگوی امیر مسعود و حاجب منگیتراک
12-4-گفتگوی امیر مسعود و عضدوالدوله;
13-4-گفتگوی امیر مسعود و پیرزن غزنه
14-4-گفتگوی امیر مسعود و ابو احمدخلیل
15-4-گفتگوی امیر مسعود و بوسعید سهل
16-4-گفتگوی امیر مسعود با غلامان و مقدّمان محمودی
17-4-گفتگوی امیر مسعود و خواجه عبدالغفار
18-4-گفتگوی امیر مسعود و عبیدالله
19-4-گفتگوی امیر مسعود با بونصر و بوالحسن عقیلی
20-4-گفتگوی امیر مسعود با بونصرمشکان و بوسهل زوزنی
21-4-گفتگوی امیرمسعود و بیهقی;
22-4-گفتگوی امیر مسعود با رسول خلیفه
23-4-گفتگوی امیر مسعود و اعیان درگاه (درباره سپهسالار غازی)
24-4-گفتگوی امیر مسعود و عبدوس
5-فصل پنجم  (گفتگوهای خواجه احمد حسن میمندی)
1-5-گفتگوی خواجه احمد حسن و بوسهل زوزنی
2-5-گفتگوی خواجه احمد حسن و امیر مسعود (دعوت به وزارت)
3-5-گفتگوی خواجه احمد و بونصرمشکان (پیرامون مواضعه وزارت)
4-5-گفتگوی خواجه احمد و بونصرمشکان(درباره بوسهل زوزنی);
5-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود (مقرّر شدن خلعت پوشی);
6-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود (قبول وزارت از جانب میمندی)
7-5-گفتگوی خواجه احمد و بلگاتگین
8-5-گفتگوی خواجه احمد با بوبکر حصیری و پسرش
9-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود (درباره بوبکر حصیری)
10-5-گفتگوی خواجه احمد و عبدوس(پیرامون دشمنی بوسهل با حسنک وزیر)
11-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود (پیرامون مصادره اموال حسنک وزیر)
12-5-گفتگوی خواجه احمد و حسنک وزیر
13-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود (پیرامون اریارق و غازی)
14-5-گفتگوی خواجه احمد و امیر مسعود( پیرامون دلجویی از اریارق و غازی)
15-5-گفتگوی خواجه احمد با سپهسالار اریارق و غازی
16-5-گفتگوی خواجه احمد و عبدوس(درباره حسنک وزیر)
6- فصل ششم (گفتگوهای حاجب بزرگ علی قریب)
1-6-گفتگوی حاجب علی قریب و حاضران در مجلس
2-6-گفتگوی علی قریب و بگتگین حاجب
3-6-گفتگوی علی قریب و بو نصرمشکان;
4-6-گفتگوی علی قریب و امیر مسعود(پیرامون خوشآمد گویی)
5-6-گفتگوی علی قریب و امیر مسعود(پیرامون امیرمحمد);
7- فصل هفتم (گفتگوهای بونصر مشکان)
1-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون دیوان رسالت)
2-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون امور مملکتی)
3-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون حرکت مسعود به بلخ)
4-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون میمندی);
5-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون پیغام خواجه احمد)
6-7-گفتگوی بونصرمشکان و بوسهل زوزنی
7-7-گفتگوی بونصرمشکان و امیر مسعود(پیرامون مواضعه وزارت)
8-7-گفتگوی بونصرمشکان و بیهقی;
9-7-گفتگوی بو نصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون اعتقاد و اموال حسنک وزیر)
10-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون عبیدالله و ابوالفتح حاتمی) ;
11-7-گفتگوی بونصر مشکان و امیر مسعود(پیرامون رقابت با طاهر دبیر)
8-فصل هشتم (گفتگوهای بوسهل زوزنی)
1-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و امیر مسعود(پیرامون ملطّفه ها)
2-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و امیر مسعود(پیرامون استقبال از رسول خلیفه)
3-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و امیر مسعود(پیرامون خلعت پوشی میمندی) ;
4-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و امیر مسعود (پیرامون قرمطی بودن حسنک وزیر)
5-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و پدر خواجه عبدالرزاق
6-8-گفتگوی بوسهل زوزنی و امیر مسعود (پیرامون سعایت از بونصر مشکان )
9-فصل نهم (گفتگوهای سپهسالار غازی)
1-9-گفتگوی سپهسالار غازی و امیر مسعود(پیرامون اریارق)
2-9-گفتگوی غازی و امیر مسعود(پیرامون دستگیری اریارق)
3-9-گفتگوی غازی و کنیزک;
4-9-گفتگوی غازی و قوم خویش
5-9-گفتگوی غازی و عبدوس (پیرامون ندامت غازی)
6-9-گفتگوی غازی و عبدوس (پیرامون دستگیری غازی)
10-فصل دهم (گفتگوهای طاهر دبیر)
1-10-گفتگوی طاهر دبیر و امیر مسعود(پیرامون نامه حرّه ختلی)
2-10-گفتگوی طاهردبیر و اعیان ری
3-10-گفتگوی طاهر دبیر و خطیب شهر ری
4-10-گفتگوی طاهر دبیر و امیر مسعود (پیرامون گرامیداشت مردم ری)
5-10-گفتگوی طاهر دبیر و امیر مسعود (پیرامون علی قریب)
6-10-گفتگوی طاهر دبیر و بیهقی
11-فصل یازدهم( گفتگوهای متفرقه);
1-11-گفتگوی امیر محمد با دانشمند نبیه و مظفر حاکم;
2-11-گفتگوی رسول آل بویه و اعیان شهر ری
3-11-گفتگوی قاضی صاعد و اهالی ری
4-11-گفتگوی امیر محمود و نوشتگین
5-11-گفتگوی امیر محمود و خیلتاش
6-11-گفتگوی بیهقی و نصر خلف
7-11-گفتگوی بیهقی با شاهدی در صحنه مجازات حصیری
8-11-گفتگوی حصیری و چاکر خواجه احمد;
9-11-گفتگوی سبکتگین با خضر پیامبر در رویا
10-11-گفتگوی بگتغدی و علی دایه
11-11-گفتگوی طاهر مستوفی و بوسعید سهل
12-11-گفتگوی امیر محمد و عبدالرحمن قوّال
13-11-گفتگوی رئیس شهر نیشابور با اعیان محلّتها و بازارها;
12-نتیجه گیری:;
13-منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی تحت pdf

1- قرآن کریم

2- آشتیانی، عباس. (1388) . تاریخ ایران.  تهران : نگارستان کتاب

3-امید، مسعود. (1381) . مجموعه مقالاتی در باب گفتگو به استقبال مبحث گفتگوی تمدن ها، به سفارش موسسه تحقیقاتی سه علامّه تبریزی دانشگاه تبریز، یاس نبی

4-باسورث ، کلیفورد ادوارد . (1378) . تاریخ غزنویان ، مترجم: حسن انوشه . چ اول . تهران: امیر کبیر

5-بیهقی، ابوالفضل. (1368) . تاریخ بیهقی به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر. چ اول. تهران: سعدی

6———-.تاریخ بیهقی به تصحیح دکتر علی اکبر فیّاض. (1336). گام:  تهران

7-پورشبانان، علیرضا. (1389) . نمایش شخصیت ها و شخصّیتهای نمایش در تاریخ بیهقی . دوره اول شماره 2 مازندران

8-تاجیکی.(1385). فرهنگ فارسی تاجیکی، زیر نظر محمدجان شکوری ، ولادیمیر کاپرانوف ، رحیم هاشم ، ناصرجان معصومی ، برگردان از خط سیریلیک و تصحیحات محسن شجاعی ، چ ا ، موسسه فرهنگ معاصر ج

9-تهامی ، سیدغلامرضا . (1386) . فرهنگ اعلام تاریخ اسلام . چاپ 2 . تهران : انتشار

10- خادمی، محمد صادق . (1385). شخصیت ها در تاریخ بیهقی . دوره بیستم ، شماره 2 . تهران: رشد

11-دهخدا ، علی اکبر . (1377) . لغت نامه دهخدا ، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر جعفر شهیدی، چ 12 از دوره جدید ، موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

12- ——(1325) . لغت نامه. چ اول. تهران

13-روان پور، نرگس . (1372) . گزینه تاریخ بیهقی . چ اول . تهران : رسانش

14-سعدی، مصلح بن عبدالله. (1383) .کلیات سعدی، بر اساس تصحیح شادروان محمدعلی فروغی . چ 4 . تهران: دوستان

15-سید رضی ، ابوالحسن محمد بن حسین. (1381). نهج البلاغه، ترجمه نبی الدین اولیایی. چ6 . تهران: انتشارات زرین

16-فضل الله ، محمدحسین. (1380) . گفت و گو و تفاهم در قرآن (روشها ، الگوها و دستاوردهای گفتگو) . ترجمه حسین میردامادی ، تهران ، مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها . هرمس

17-مبیّن ، ابوالحسن . (1381) . سرگذشت سلطان مسعود غزنوی . چ اول . تهران: اهل قلم

18-مهدوی، سیروس. (1388) . رجال بیهقی. چ اول . تهران :رسانش

19-میرصادقی ، جمال . (1385) . عناصر داستان . چ 5 . تهران: سخن

20-والدمن ، مریلین . (1375) . زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقی ، ترجمه منصوره اتحادیه . چ اول . تهران: تاریخ ایران

21-یاحقی، محمدجعفر . (1375) . دیبای خسروانی . چ 2 . تهران: دیبا

22-یوسفی ، غلامحسین . (1387) . کاغذ زر . چ اول . تهران: سخن

1-2-شخصیت

    در ادبیات تعاریف فراوان مختلفی از شخصیت صورت گرفته است که اغلب آنها را در چارچوب کلی بر عناصر مشترکی تکیه دارند. شاید در یک تعریف ساده و جامع بتوان گفت:«اشخاص ساخته شده ای(مخلوقی)را که در داستان، نمایشنامه;ظاهر می شوند، شخصیت می نامند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او، در عمل او و آنچه می گوید و می کند، وجود داشته باشد.»(میرصادقی،1385: 84)

2-2-شخصیت پردازی بر مبنای گفتگو

   گفتگو را بخش مهمی برای خلق شخصیت می توان بحساب آورد: « گفتگو همچون کنش و واکنش، زیر مجموعه ای از رفتار شخصیت های داستان است که هر فرد با توجه به ذهنیات و درونیات خود، اقدام به برقراری آن با سایر شخصیت ها می کند طی این فرایند شخصیت موضع خود را نسبت به دیگر شخصیت ها، حوادث و موضوعات مختلف مشخص می کند و ابعاد گوناگون شخصیتی خود را در گفتگوهای متفاوت منعکس می سازد. در تاریخ بیهقی نیز نویسنده با استفاده از این روش، یعنی برقراری گفتگو میان شخصیت ها، برخی وجوه شخصیتی طرفین گفتگو را برای مخاطب خود آشکار می کند. در واقع بیهقی با این شیوه، درونیات و رفتار متناسب با شخصیت مورد نظر خود را در قالب گفتگوها با بیانی نمایشی به مخاطب نشان می دهد و با این کاربرد بر واقعی بودن شخصیت های خود تأکید می کند. در بسیاری از گفتگوها مسعود با سایر شخصیت ها ی داستان، هم   در لحن سخن، یعنی پوسته ظاهری گفت و گو و هم در فحوای کلام و عمق گفتگوها می توان به برخی ویژگی های شخصیتی او پی برد؛ چنان که لحن او غالباً درشت و محکم، آمرانه و از جایگاه سلطانی است که به زیردستان به چشم فرمانبردارانی مطلق می نگرد. در فحوای کلامش نیز، اغلب مخالفت و ضدّیت با نظر دیگران وجود دارد که از خود سری و استبداد رأی همیشگی او حکایت می کند

      در نمونه ای دیگر، گفتگویی که میان بوسهل ، حسنک و خواجه احمد در جلسه دیوان انجام می گیرد . هر کدام از شخصیتها با بیان جملات و حتی حالاتی که با آن کلمات را بیان می کنند، به نوعی شخصیت خود را به نمایش می گذارند؛ چنانکه خشم و کینه توزی بوسهل در لحن و فحوای کلامش به خوبی قابل مشاهده است و آرامش و خونسردی حسنک نیز در کلمات و نوع بیانش کاملاً به چشم می خورد

      محافظه کاری و سیاست مداری خواجه احمد نیز در میان این دو، به روشنی از کلام او آشکار می شود . به طور خلاصه باید گفت برقراری گفتگو در میان شخصیتها در تاریخ بیهقی روشی است که علاوه بر پیشبرد بخشی از روایت، در پرداخت شخصیتها نیز مورد استفاده قرار گرفته است و شخصیتهای متن مانند شخصیتهای نمایشی، علاوه بر آنکه با اعمال و رفتارشان شناخته می شوند، ابعادی از شخصیت خود را در خلال گفتگوها برای مخاطبان به نمایش می گذارند.» ( پورشبانان، 1389 :66- 65 )

3-2- شخصیت علی بن موسی الرضا (ع)

       با توجه به شخصیت مقدس و معنوی و والای حضرت بر خلاف رعایت ترتیب الفبایی واجب شمردیم که معرفی حضرت در آغاز معرفی شخصیتها صورت گیرد. پس: « ابوالحسن علی بن موسی ملقب به رضا، ( مدینه یازده ذیقعده 148 – مشهد پایانه ی سفر 203 ق )، هشتمین امام شیعیان، امام رضا ( ع) پس از امام موسی کاظم ( ع) در سال 183 به امامت رسیدند. منابع او را در زهد و پارسایی و دانش بی نظیر وصف کرده اند. بیهقی هنگام یاد از فضل بن سهل ذوالریاستین گفته است: پیش از پیروی، مأمون سوگند یاد کرده بود که پس از چیره شدن بر امین، ولیعهد از علویان کند، فضل به امام ( ع) پیشنهاد کرد و گفت که امام روزگار است و با برگزیدن او شورشهای شیعیان عراق ، حجاز و یمن فرو خواهد نشست. مأمون پوشیده کسی نزد طاهر ذوالیمنین فرستاد تا امام را از مدینه به خراسان آورد و با او بیعت کند . طاهر شاد شد که در دل مهر به علویان می ورزید. امام امّا به کراهت پذیرفت که فرجام کار را می دانستند. سرانجام به مَروَش آوردند و کار ولیعهدی آشکار شد

      امام فضل و علی بن ابی سعید را که وزارت و دبیری مأمون داشتند به وزارت و دبیری خود برگزید و از این رو لقب ذوالریاستین و ذوالقلمین پدید آمد. ذوالیمینین نیز به واسطه بیعت  باامام  لقب طاهر شد . امام همواره مأمون را پند می داد و از خشم خدا بیم می داد. در همین دوران کوتاه ولایتعهدی است که امام با علما، فقها و متکلمان ادیان مناظره کرد . پاسخ امام به پرسش ها برپایه ی کلام حق بود. سرانجام مأمون که امام ( ع) را بر نمی تابید در اندیشه ی از میان بردن ایشان افتاد. گفته اند که با  زهرآگین ساختن انگور، امام رابه شهادت رسانیدند. حضرت را در محلی به نام سناباد به خاک سپردند که ازآن به بعد مشهد الرضا نام گرفت.» ( مهدوی، 1388، ج 1: 285 )

4-2-ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی

     بیهقی پرآوازه ترینِ نثر نویسان و مصنّف کتاب تاریخ بیهقی است که با دقت و شیوایی فوق العاده ای گفتگوها را چنان با امانت داری ، مجدداً در تاریخ خود احیاءکرده که گمان نمی رود که کلمه ای تحریف شده باشد این نکته  در لابه لای نوشته هایش با تعمق خاصی آشکار می شود . به همین علت نمی توان از معرفی چنین فردی و چنین اثری به آسانی رد شد. پس: « ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی در سال 385 در حادث آباد بیهق ولادت یافته اوایل عمر را در نیشابور به تحصیل علم اشتغال داشته سپس به سمت دبیری وارد دیوان رسالت محمود غزنوی شده و شاگرد بونصر مشکان که در سراسر کتاب از وی به نیکی یاد شده، بعد از مرگ بونصر در اواخر سلطنت مسعود بوسهل زوزنی به ریاست دیوانی منصوب می شود. با همه ناسازگاریی که استاد جدید با او داشت بواسطه لطف و حمایت شاه از گزند رئیس جدید در امان می ماند. پس از مسعود اوضاع دگرگون شده و حوادثی برای بیهقی با بوسهل پیش آمده که از تفصیل آن اطلاع نداریم. بنا به روایت عوفی، بیهقی در زمان عبدالرشید رئیس دیوان رسالت شد و پس از چندی بسعایت مخالفان معزول و محبوس گردید.» ( بیهقی، 1336 ، مقدمه: ز )

       در ادامه چنین برداشت می شود که: « باکشته شدن عبدالرشید غزنوی و دگرگون شدن اوضاع، بیهقی از زندان رهایی یافت و با آنکه محمودیان باز بر کار شدند وی دیگر به پذیرفتن شغل و مقام درباری گردن ننهاد و گوشه گیری اختیار کرد.»(روان پور، 1372 : 6 )

       آنچه روشن است اینکه:«واپسین سالهای عمر بیهقی که تا صَفر سال، 470 پایید، همه در روزگار امیری ابراهیم بن مسعود گذشت و علی الاصول خبری از گور جایش بر جای مانده باشد، رحمت الله علیه.» (یاحقی،1375: 11)

     بیهقی برای بازگو کردن سلطنت مسعود منابع معاصر را در توضیح وقایع ترجیح می داد:«1-اسناد رسمی که توسط خود وی رونویسی شده بود. 2- گزارشهای عینی خصوصاً مشاهدات خود وی بود.» (مریلین، 1375: 90)

       مسلماً: « با در نظر گرفتن کهنگی هزار ساله کتاب و انتظاری که از یک مورخ در شرایط زمانی و مکانی وی می رود این امتیازات در تاریخ بیهقی شایان توجه است: 1- درستی و امانت نویسنده و خالی بودن از تعصّب و غرض شخصی 2- داشتن اطلّاعات درست و مستند 3- درج تاریخ دقیق رویدادها 4- ذکر انگیزه حوادث و پی آمدهای آنها.»
( روان پور، 1372 : 9 )

      در پایان، خالی از لطف نیست که نگاهی هم به تألیفات بیهقی داشته باشیم. « 1- مجموعه حکایات و اسناد به نام مقامات بونصر مشکان 2- اثری دیگر درباره شرح وظایف دیوان خانه به نام زینه الکُتّاب 3- تاریخ سلسله غزنویان تقریباً در 30 جلد.» ( مریلین، 1375 : 171 )

5-2-سلطان امیر مسعود غزنوی

     امیر مسعود شخص اول گفتگوهای بیهقی می باشد، که اکثر گفتگوها با وی صورت می گیرد. در این گفتگوها خصوصیات اخلاقی و سیاستگذاری، خوش گذرانی، انتقام، دهن بینی وی و موارد دیگری نیز روشن می گردد. سپس در ادامه: « امیر مسعود غزنوی پسر بزرگ و ولیعهد محمود غزنوی بود و همواره در جنگها همراه پدرش شرکت می کرد. در سال 408 ه.ق سلطان محمود پس از فتح خوازم و آمدن به بلخ، امیر مسعود رانزدیک خود خواست و حکومت ولایت هرات را به او داد.» (مبینّ، 1381 : 29 )

      بعد از اینکه محمود وفات می یابد مسعود پسر بزرگ وی در سپاهان بود و قصد حرکت به همدان و بغداد را داشت و دور از تخت سلطنت بود، که « بنا به تصمیم سران حکومتی از قبیل علی قریب و عضدالدوله یوسف و حسنک وزیر و بونصر شکان و بوالقاسم کثیر و بگتغدی و ابوالنجم ایاز و علی دایه، امیر محمد را از گوزگانان به غزنه آورده و به جای پدرش به پادشاهی رساندند

      چون مسعود با فسخ عزیمت به بغداد و بازگشت از سپاهان به ری و از ری به نیشابور حرکت می کرد. علی قریب با دیگرسران حکوتی امیرمحمد رادرقلعه کوهتیز تگیناباد موقوف کرده ونامه ای به مسعود نوشته، اظهار بندگی کرده وبه تخت پادشاهی دعوت     می کنند.» (بیهقی،1:1336)

    سرانجام: « امیرمسعود درسال 421 ه.ق جلوس و427درعمارت کوشک تاج گذاری کرد و432 ه.ق محبوس گردید وحدود یک سال بعد توسط نگهبان قلعه به قتل می رسد. مسعود اگرچه شجاع و دلیر ومتهوّر بود، ولی سیاست وتدبیر و کارایی پدر را نداشت. وی ابتدا بزرگان باتجربه و باکفایت حکومت پدرش (معروف به پدریان)را از کار برکنار، محبوس و یا مقتول نمود. سپس گروهی از جوانان تازه کار وبی تجربه و متملّق اطراف خود (معروف به پسریان)را روی کار آورد که این امرموجب آشفتگی اوضاع دولت ونحوه اداره مملکت شد.» (مبیّن،15:1381)

       اینگونه ازخلال حوادث تاریخ بیهقی برمی آید که: «مسعود پادشاهی با سواد ودرس خوانده ومعلم دیده بود.سلطان مسعود مردی است که گویی سوگند خورده دمی به یاد رعایای خود نباشد ودمی ازخوش گذرانی و باده گساری نمی آساید. مسعود امیری مستبد و خود سر بوده است و گاهی به صراحت به استبداد و خودرایی اقرار می کند، علاوه بر خود رأیی سخت به مشورت معتقد است . یکی از شگردهای وی این است که وقتی می خواهد دست به کاری بزرگ و ناپسند بزند، چون می داند کارش توجیه پذیر نیست، از شهر خارج می شود. زمانی که فرمان می دهد حسنک را بردار کنند، قصد شکار و نشاط سه روزه می کند و با ندیمان و خاصّگان و مطربان از شهر خارج می گردد و نیز صفات پسندیده ای از قبیل : شرم، حلم، رحمت و حق شناسی را داشت. مهم تر از همه، آن است که بیهقی در خطبه، مجلد دهم تاریخ خود به کنایه، همه نا گفته ها را درباره ولی نعمت خود گفته و پوشیده به بی لیاقتی او اشاره می کند.» ( خادمی، 1385 : 2 )

6-2-خواجه احمد حسن میمندی وزیر

    خواجه احمد حسن از چهره های برجسته و تأثیر پذیر تاریخ بیهقی که بیشتر گفتگوهای مسعود با وی می باشد. سیاست و کاردانی اش در این تاریخ محرز است. در ادامه معرفی بیشتر را از کتاب کاغذ زر نقل می کنیم: « ابو القاسم احمد بن حسن میمندی، شمس الکفاه، وزیر معروف غزنویان، که این مقام را در سلطنت محمود و مسعود در دو نوبت به مدت چهارده سال عهده دار بود. با توجه به حسن تدبیر و هوشمندی و شخصیت میمندی و نیز کامیابی وی در مملکت داری باید او را از رجال و سیاست پیشگان مهم آن روزگار به شمار آورد. پدر احمد میمندی، حسن نام داشت و در دوره سبکتگین غزنوی، عامل بُست بود اما حاسدان او را به خیانت در اموال متهم کردند و به دستور سبکتگین کشته شد.»( یوسفی، 1387 : 35 )

     محمود قبول داشت که میمندی: « مردی است سخت کار دیده و کافی و کار آزموده در کار مملکت، او را بی دردسر می دارد، اما در عین حال معتقد بود که در کودکی با وی بزرگ شده و احوال و عادات او را می داند، و حشمت ها از میان رفته و محمود به چشم سبک می نماید و به فرمانهای او اعتراض می کند، به علاوه ، دراز دست است و مال زیاد به سود خود می ستاند . محمود وی را معزول کرد و اموالش را مصادره کرد و سرانجام وی را به قلعه کالنجر در جنوب کشمیر فرستادند و به زندانش کردند. دشمنان برای کشتن او کوشیدند اما محمود دستور داده بود که به جان وی آسیبی نرسد. در همه حال، میمندی از کشته شدن جان بدر برد و در مدت شش سال – یعنی بقیه سلطنت محمود و دوران کوتاه سلطنت را در زندان بماند.» ( همان : 42- 41 )

      مسعود بعد از به تخت نشستن ، خواجه احمد را از زندان آزاد می کند و به وزیری فرا می خواند . اما خواجه از وزارت خود داری می کند ولی با پیغامهای مکرر مسعود و سپس با رد و بدل شدن مواضعه یی بین آنها وزارت را پذیرفت. به یقین: انتصاب میمندی به وزارت در دربار غزنه تاثیر عمیقی بر جا نهاد؛ زیرا وی مردی سیاست پیشه، مجرب و نامور بود. هوشمندی و احتیاط میمندی از همان روزهای نخستین وزارتش آشکار است؛ مثلاً وی همه هدیه ها و نثارها را که بزرگان به مناسبت منصب جدید به خانه او آوردند ، به نزد مسعود فرستاد ، اگر چه در آن وقت تهدیست بود.» ( همان : 45 )

      بیهقی در جایی از خواجه احمد با عنوان گرگ پیر یاد می کند. میمندی با زیرکی و مقدماتی خاص وزارت را پذیرفت. مسعود به او قول همکاری داد. کم کم به فراخور اوضاع از کسانی که کدورتی به دل داشت، انتقام جویی کرد. میمندی در 25 محرم سال 424 به هرات درگذشت و به گزارش بیهقی: « خواجه احمد پس از حرکت رایت عالی [ حرکت مسعود به سوی نیشابور ] به یک هفته گذشت، پس از آنکه عمال بیازرد.» ( بیهقی، 1368 : 501 )

7-2-امیر محمد غزنوی

      سلطان محمد فرزند کهتر محمود غزنوی بعد از مرگ پدرش توسط علی خویشاوند و دیگر سران حکومتی به تخت پادشاهی می رسد. اما پس از چندی در قلعه کوهتیز موقوف می گردد. برای توضیح بیشتر در خصوص امیر محمد آقای آشتیانی در تاریخ بعد از اسلام می نویسد: « سلطان محمود در مرض موت خود، پسر خویش، محمد را که در این تاریخ والی جوزجانان و بلخ بود، به جانشینی معیّن کرد و پسر دیگر مسعود را به علت رنجشی که از او داشت از این حق محروم نمود. محمد پس از فوت پدر از بلخ به غزنه آمد و با لقب جلال الدّوله بر جای پدر نشست. محمد مردی ضعیف النفس و عشرت دوست و نسبت به امور ملکی بی اعتنا بود به همین جهت جمعی از سپاهیان و اکابر دولت پنهانی با مسعود که در این تاریخ در ری بود ساختند و او را به سلطنت  و گرفتن مقام پدر خواندند و مسعود به دعوت ایشان از ری به نیشابور آمد و در آن جا جمعی از خوّاص محمودی و امرای لشکری مثل اَبوالنَّجم اَیازبن اُویماق غلام مشهور سلطان محمود و علی دایه به مسعود پیوستند . محمّد حاجب بزرگ علی بن ایل ارسلان را که از منسوبین نزدیک سلطان محمود بود و به همین جهت او را به علی قریب ، با عمّ خود یوسف بن سبکتگین به سرداری لشکر اختیار نمود و در صدد جلوگیری از مسعود برآمد. لیکن این دو سردار،  به زودی فهمیدند که مقاومت با مسعود و نبرد با او مثمر ثمری نیست. به همین جهت محمد را در 13 شوال 421 در حالی که به شرب و نوش مشغول بود گرفتند و کور کردند و در قلعه ای محبوس ساختند. سپس مسعود را بر لشکریان خود، امیر و سلطان خواندند، امّا مسعود همین که به هرات رسید، ابتدا علی خویشاوند را گرفت و سپس عمّ خود یوسف را در حبس انداخت و بر بسیاری از سران سپاهی که با برادر از در غدر و مکر پیش آمده بودند به سختی و تخفیف معامله نمود. وزارت محمد را در مدّت هفت ماه امارتش خواجه احمد حسن داشت.» ( آشتیانی، 1388 : 260 )

8-2-حاجب بزرگ علی قریب

     از علی قریب توسط بیهقی به نیکی یاد شده است با مطالعه درباره ی این شخصیت، خصوصیات اخلاقی و نقش وی در عزل و نصب امیر محمد و پایان کارش به روشنی عیان می شود: « وی با نامهای امیر علی خویشاوند، حاجب بزرگ و امیرنشان نیز در بیهقی آمده است. او حاجب بزرگ سلطان محمود و گویا خویشاوند وی و یکی از توطئه گران بزرگ دربار محمود و اصلاً شخص ضدّ وزیر بوده است ، که در فروگیری سه وزیر سلطان محمود (اسفراینی، میمندی، حسنک) دخالت جدی داشت.» ( یاحقی، 1375 : 247 )

      حاجب بزرگ رهبر گروهی است که امیر محمد را به تخت سلطنت نشانده و سپس با دریافت موقعیت تازه که حرکت مسعود به تخت پادشاهی بود محمد را برکنار و زندانی کرده و با لشکر و اموال به هرات به خدمت مسعود می روند: « پیش از حرکت به هرات، هنگام وداع، آثار نومیدی و تأثر در سیمای حاجب بزرگ مشهود بود و در نگاه مسعود، پاشیدن دانه را برای به دام افکندن خود می دید : بدرود باش، به حقیقت بدان که چندان است که سلطان مسعود چشم بر من افکند ، پیش شما مرا نبینید و در جای دیگر می گوید : امّا دانم که این عاجزان، این خداوند زاده را بنگذارند تا مرا زنده ماند، که بترسند. ابوالفضل بیهقی در کار سر نوشت شوم علی قریب که به قول خودش که نوشته است : من که بوالفضلم می گویم که چون علی، مرد کم رسد. حاجب بزرگ به اسفزار نزدیک هرات می رسد و مورد استقبال قرار می گیرد. اشاره می کند که: علی چون به دهلیز نشست ، هر کس رسید اورا چنان خدمت کردند که پادشاهان را کنند که دل ها و چشم ها به حشمت این مرد آکنده بود و وی هر کس را لطف می کرد و زهره خنده می زد و به هیچ روزگار من او را با خنده فراخ ندیدم الّا همه تبسّم که صعب مردی بود و سخت فروشده بود چنان که گفتی می داند که چه خواهد بود.» ( خادمی ، 1385 : 4)

9-2-خوارزمشاه آلتونتاش

     آلتونتاش، شاه خوارزم از جانب محمود و مسعود غزنوی بود که : « نخست از غلامان سبکتگین غزنوی بود . شایستگی ، وفاداری و ادبش موجب گردید که در شمار غلامان خاصه در آید و نگهبان سرا پرده امیر گردد. سبکتگین چندی بعد او را به فرماندهی دسته ای از سپاهیان برداشت و حاجب گرداند. پس از درگذشت سبکتگین به پسرش محمود غزنوی پیوست و همچنان حاجب کبیر بود . پیش از 391 حاکم هرات شد. آلتونتاش همواره در نبردهای محمود شرکت داشت. 20 سال آلتونتاش در کنار محمود و برای محمود شمشیر زد. وفاداری و کفایتش موجب گردید که محمود غزنوی او را به خوارزمشاهی بردارد . در ولایتعهدی مسعود، در ستیز میان مسعود و محمد جانب احتیاط رها نکرد و به گونه ای که هر دو مدعی، او را بی طرف می دانستند، حاجب نامه ای به محمد نوشت و او را از مخالفت با مسعود بر حذر داشت. وی سرانجام پس از رسیدن مسعود به خراسان برای یاری رساندن به او خوارزم را ترک گفت و در هرات به مسعود پیوست. این هنگام پیرامونیان مسعود در او می دمیدند تا محمودیان را از میان بردارد. آلتونتاش به حمایت از آنان پرداخت و از علی قریب که به هرات نزدیک شده بود حمایت کرد. مسعود اما نشنید و علی را بند نهاد. آلتونتاش از جانب خود نیز بیمناک بود. بعد از آنکه مسعود دستور داد تا به خوارزم برگردد. شب هنگام به آنکه بنا به رسم کوس و طبل را به صدا آرند. از پاریاب دور شد. چهار فرسنگ از پاریاب فاصله گرفته بود که مسعود به قتل آلتونتاش مصمم شد. شاه عبدوس را در پی او فرستاد که چند مهم مانده است و بازگرد تا گفته آید. اما آلتونتاش خردمند تر از آن بود. در جواب گفت شاه فرمان بازگشت داده و زشت است که از سخن خود باز گردد. بعداً مسعود طی نامه ای او را به نگهداشت قدرخان و برقراری مناسبات با علی تگین سفارش نمود. در آخرین عمر، سخن پایانی مردی که نزدیک شصت سال در میدان های نبرد جنگیده و از غلامی به شاهی رسیده بود خواندنی است که می گوید : من رفتم، روز جزع نیست و نباید گریست، آخر کار آدمی مرگ است، شمایان مردمان پشت به پشت آرید، چنان کنید که مرگ من امشب و فردا پنهان ماند وی سفارش کرد که به شتاب از علی تگین فاصله گیرند که اگر خبر مرگ او را بشنود و از جیحون نگذشته باشید از دم تیغ خواهید گذشت به فرستاده مسعود گفت : هیچ چیز عزیزتر از جان نباشد در رضای مسعود بذل کردم و امیدوارم که حق خدمت من در فرزندان رعایت کند در پی آن درگذشت و بیهقی فرصت را مغتنم شمرده و به یاد خواننده آورده است که دست در قناعت زد که برهنه آمده است و برهنه خواهد رفت.»(مهدوی،1388،ج1: 238 )

10-2-بونصر مشکان

      سراسر تاریخ بیهقی لبریز از یاد و نام بونصر مشکان است. بیرون از آن از بونصر تقریباً یادی نشده است: « نخستین سالی که از او خبری بدست آوردیم، به 401 باز می گردد. احتمالاً دیوان رسالت محمود از کفایت عبدالله دبیر تهی شد و بونصر مشکان اداره آن را به عهده گرفت اگر روزگار زندگی او را به هفتاد سال برآورد کنیم، این هنگام او حدود 40 سال داشت. چهل سال پیش از آن به 360 باز می گردد او به هنگام به تخت برآمدن نوح سامانی از مرز 50 سالگی گذشته بود و در مانده ی زندگی فراز و فرودهای کار بدستان دستگاه نوح، منصور، عبدالملک، سبکتگین و محمود را به یاد داشت. شاید این رویداد ها یکی از علت هایی بود که از بونصر مردی میانه رو پدید آورد. دورانی که اقتدار و برکشیدگی تا فروکشیده شدن دولتمردان، سال و ماهی بیش نبود. بسا کسانی که سر باختند یا کارشان به بدنامی کشید. ابونصر اندرز مادر را به یاد داشت و در گوش شاگرد خود، بیهقی نیز زمزمه می کرد که ای پسر چون سلطان کسی را وزارت داد. اگر چه دولت دارد آن کسی را در هفته ای دشمن گیرد از آن جهت که همباز او شود ملک و پادشاهی به انبازی نتوان کرد . از همین رو در اجرای فرمان امیر درنگ و چون و چرا نمی کرد . بیهقی هنگامی که قلم را در سوگ بونصر می گریاند؛ سال کار او را 30سال برآورد می کند.آورده اند که درجنگ سومنات، هندوان از محموددر خواستند که در برابر مالی بزرگ از شکستن بت در گذرد. بزرگان دربار نیز محمود را بر می انگیختند. که این پیشنهاد را بپذیرد؛ اما بو نصر به محمود توصیه کرد که بت را بشکند تا مردم او را محمود بت فروش نخوانند و بت شکن بخوانند. بونصر در ارایه نظر خود بسی محافظه کار و دور اندیش بود . در پادشاهی مسعود نیز چند بار به او توصیه کرد که دست از شراب بردارد و به قلمرو خود بپردازد. سرانجام عاقبت نگر، خردمند و فن دبیری یگانه روزگار بود. اگر بونصر جامعه شناسی ژرف بین نبود نمی توانست پیامدهای کشته شدن سران ترکمن را آنگونه پیش بینی کند نه چند سال بعد به واقع پیوست . بونصر حدیث بسیار شنیده بود و روایت می کرد از جمله نامه، اعیان دولت غزنوی به مسعود، نامه ی مسعود به قدرخان و نامه مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه که نشانگر نثر فاخر و ممتاز اوست. ابو محمد دوغ آبادی بونصر را مهر درخشانی وصف کرده است که ستاره تیر ( نماد دبیری و نویسندگی ) را از نور می گیرد. بی گمان نثر بیهقی زیر تاثیر ساختار نثر استادش قرار داشت.» ( مهدوی 1388، ج1 : 180 )

11-2-بو سهل زوزنی

      همان طور که از کتاب کاغذ زر برمی آید: « زوزنی در اواخر ربع سوم قرن سوم یا اواسط نیمه دوم قرن چهارم به دنیا آمد و در میان سالهای 440 تا 450 از دنیا رفت »(یوسفی، 1387: 87 )

     زمانی که زوزنی: « در روزگار سلطنت محمود معاشی محدود داشت ، به خدمت و تادیب فرزندان احمد حسن میمندی وزیر پرداخت و از او نیکویی ها دید. همین سابقه موجب شد که بعدها در آغاز سلطنت مسعود ، هنگام آزادی حسن میمندی و آوردن او از کشمیر به بلخ، محبت خواجه را به عنوانی جبران کند.» ( همان : 88 )

      و زمانی که: « محمود غزنوی ولایت هرات را به پسرش امیر مسعود داد ، بوسهل را نیز کدخدایی ری داد. زوزنی در خدمت مسعود ترقی کرد و از دیگر خدمتکاران محتشم تر بود اما با مردم بد رفتاری می کرد. تا آنجایی که بر او حسد بردند و به قرمطی بودن متهمش کردند و بر ضد او محضر و شهادت نامه نوشتند. بعد، در اثر همین اتهام او را به غزنین بردند و چندی محبوس بود. اما بیهقی که سیزده چهارده سال او را در مستی و هوشیاری می دیده، این تهمت را در مورد او باور نداشت.» ( همان : 88 )

       بیهقی در داستان برادر کردن حسنک وزیر، بوسهل را اینگونه معرفی می کند که: « 1- متظاهر و لاف زن 2- دارای شرارت زعارت طبع 3-امام زاده محتشم، فاضل و ادیب 4- فرصت طلب و سخن چین.» ( بیهقی، 1368: 227 )

     از کارهای مهم بوسهل در زمان سلطنت امیر مسعود: « 1- دشمنی با حسنک وزیر و تلاش برای او  2- تطمیع سلطان به بازستاندن هفتاد وهشت میلیون دینار بیت المال که محمد به اطرافیان خود بخشیده بود. 3- کوشش برای از میان برداشتن آلتونتاش. در مورد اول بوسهل به هدف خود دست یافت در مورد دوم کار او ناموفق بود و منجر به رسوایی و زشت نامی گردید. در مورد سوم ناموفق بود تا اینکه همین مسئله باعث برکناری و حبس او شد. » ( باسورث، 1378 : 59 )

      مسئله ناکامی بوسهل در از میان برداشتن آلتونتاش بر امیر مسعود سخت آمده بود که در ادامه بیهقی می نویسد: « امیر بوسهل را به نخوانده بود و به زبان بمالیده و سرکرده و گفته تا کی از تدبیرهای خطای تو ؟ اگر پس از این در پیش من جز در حدیث  عرض نگویی، گویم گردنت را بزنند.» ( بیهقی، 1368: 461 )

     پس از چندی: «مسعود، زوزنی را عفو کرد و اجازه داد که در شمار ندیمان او باشد اما با نیرنگی که از او به ظهور رسید و در سال 425ه.ق با همدستی صاحب دیوان خراسان، سوری و دیگران در توطئه کشتن مظفر طاهر عامل و زعیم پوشنگ شرکت کرد و مورد عتاب سلطان قرار گرفت. از آن پس، بوسهل با همه سوابق، شغلی جزندیمی ندارد. بوسهل در سال 431 ه.ق به صاحب دیوانی رسایل منصوب شد و خلعت پوشید.بیهقی که می دانست رئیس جدید او در همه چیز ضد بونصر مشکان و مردی است بدخو، از دبیری استعفاء خواست اما مسعود نپذیرفت.»
( یوسفی، 1378 : 92 )

12-2-حسنک وزیر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:25
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب تحت pdf

مقدمه  
کشف و استخراج نفت در ایران  
اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب تحت pdf

1 اسرار نفت

نوشته : ژاک دولونه، ژان میشل شارلیه

ترجمه: ژاله عالیخانی

انتشارات خامه

2 ایران بین دو انقلاب

نوشته: یرواند آبراهامیان

ترجمه: احمدگل محمدی ـ محمد ابراهمیم فتاحی

نشر نی

مقدمه

اولین چاه نفت در سال 1859 در نقطه ای بنام تیتوسویل واقع در ایالت پنسیلوانیا توسط مهندس جوانی بنام ادوین در یک 38 ساله  و با همکاری دوست آهنگرش بنام ویلیام اسمیت در عمق 21 متری زمین حفر شد و به مخزن نفت رسید

پترولیوم «روغن سنگ» که نام آن از ریشه لاتینی Petra یعنی سنگ و Oleum یعنی روغن گرفته شده است در نزد قدما کیفیت مخصوص و معروفی داشت. مصری‌ها آنرا برای مومیایی کردن مردگان و فینیقی ها برای بتونه کردن کشتی ها به کار می بردند بیزانسی‌ها از قرن هفتم به بعد از روغن سنگ بعنوان اسلحه استفاده می کردند بدین ترتیب که به هنگام نزدیک شدن کشتی های جنگی دشمن به شهرهای ساحلی آنها، مقداری نفت روی آب های ساحلی می ریختند و با آتش زدن آن ناوگان دشمن را دچار حریق می ساختند. امروزه از نفت علاوه بر موارد استعمال متعدد، حتی ترکیبات دارویی زیادی ساخته می شود

لازم به ذکر است نفتی که قبل از حفر اولین چاه نفت پنسیلوانیا مورد استفاده قرار می‌گرفت از چشمه های نفتی بود که در بعضی از نقاط زمین مثل باکو خود بخود بر سطح زمین جریان می یافت و در نزد قدما ارزش امروزی را نداشته است

در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیا بهای روغن های حیوانی که برای ایجاد روشنایی بکار می رفت به حد سرسام آوری رسیده بود. صنعت نوپای آن روز نیز برای روشنایی احتیاج به این نوع روغن داشت بنابراین ماده اولیه جدیدی که بتواند جانشین روغن‌های حیوانی بشود، شدیداً مورد نیاز بود. آنها بزودی متوجه شدند که با تقطیر نفت خام، مایع صاف تری بدست می آید که کیفیت اشتعال بهتری دارد و می‌تواند بطور موثری جایگزین روغن های حیوانی بشود همچنین دریافتند که مشتقات نفت بخوبی می تواند برای روغن کاری ماشین ها مورد استفاده قرار گیرد در آن زمان در ایالت پنسیلوانیا با جدیدترین ابزار تولید می توانستند روزانه حداکثر شش هزار گالن نفت تولید کنند و عمده تقاضای خرید نفت از طرف کارخانه های پارچه بافی بود که از آن برای روغن کاری ماشین های خود استفاده می کردند کم کم مصرف نفت رو به افزایش گذاشت بطوریکه در سال 1860 تعداد 74 حلقه چاه در داخل یا اطراف دره اویل کریک وجود داشت که سالانه 509000 بشکه نفت از آنها استخراج شد

دست اندرکاران نفت ابتدا، نفت را در بشکه های چوبی می ریختند که نشت و ترشح آن زیاد و در نتیجه ضایعات نیز بالا بود هرچند ادوین دریک زحمات زیادی در صنعت نفت کشید اما این نابغه نفت در حال بیچارگی و فقر چشم از جهان فرو بست و بالاخره در سال 1880 در سن 50 سالگی فوت کرد و به پاس خدمات او یک مقرری سالانه به مبلغ 1500 دلار در سال 1873 باو دادند که بعد از مرگش برای مدتی همسرش از این مقرری استفاده می کرد

باید گفت صنعت نفت آمریکا توسط خانواده راکفلر به اوج شکوفایی خود رسید. پس از آمریکا شهر باکو مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1870 اولین مته آمریکایی‌ها که با ماشین بخار حرکت می کرد به قفقاز رسید و پیشتازان آمریکایی نفت باکو را در عمق 35 متری به جهش در آوردند

پس از آن در خاور دور نفت اندونزی بوسیله یک مهندس هلندی به نام اوگوست کلر، 39 ساله ضمن عملیات اکتشافی در ساحل شرقی دریاچه سوماترا کشف و استخراج گردید و رفته رفته نفت در دیگر نقاط نفت خیز جهان کشف و استخراج شد

کشف و استخراج نفت در ایران

در ایران، شخصی انگلیسی بنام ویلیام ناکس دارسی که شغل وکالت دادگستری را داشت و از برکت معادن طلای استرالیا ثروتی اندوخته بود، در 28 ماه مه 1901 امتیاز انحصاری نفت از استخراج تا توزیع در سطح کشور (به جز 9 ایالت شمالی) را برای مدت 60 سال بدست آورد قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 000/770 کیلومتر مربع می‌باشد. این مساحت برابر با مساحت کشورهای فرانسه و سویس و کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ و هلند (معروف به کشورهای بنلوکس) و کمی بیشتر از مساحت تمام تکزاس می باشد بهائی که دارسی در مقابل بدست آوردن این امتیاز به دولت ایران می‌داد عبارت بود از بیست هزار پوند وجه نقد و بیست هزار سهم یک پوندی از شرکت جدید التاسیس نفت ایران و نیز 16 درصد از سود خالص سالانه آن شرکت بود

دارسی یک زمین شناس برجسته را بنام جی.بی. رنالد G.B.Ronald مامور حفاری و اکتشاف نفت در قسمتهای غربی حوزه امتیاز، کرد اما بعد از شش سال کار و صرف 250 هزار پوند نتیجه ای عاید نشد. دارسی از روشیلدها استمداد طلبید ولی در آن تاریخ عملیات اکتشافی در ایران برای این خانواده که قبلاً در جای دیگری خود را مشغول کرده بودند، چنگی بدل نمی زد و لذا توجهی به درخواست دارسی نکردند. دارسی که مردی شیطان و دارای روابط وسیعی با همه محافل بود، بالاخره توانست ارتباطی با شرکت کوچک اکتشافی برمه پیدا کند. این شرکت در یک اشل نسبتاً کوچک ولی بسیار منظم و هماهنگ برای نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در برمه کار می کرد

دولت انگلستان به لرد استرات کونا رئیس شرکت نفت برمه، توصیه نمود که با دارسی همکاری و همراهی نماید لرد مزبور یک مرد خود ساخته اسکاتلندی بود که با احداث راه آهن پاسیفیک کانادا ثروت هنگفتی بدست آورده بود در اثر همکاری لرد استرات کونا و ویلیام دارسی و پشتکار این دو مرد بالاخره زمین شناس رنالد و گروه او در 26 ماه مه 1908 موفق به کشف یک سفره نفتی غنی در عمق 15 متری گردید. اکتشافی که سرنوشت تاریخ ایران را دگرگون ساخت

اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران

طبق آخرین تحقیقات زمین شناسی و معدن شناسی، حدود 677 میلیارد بشکه نفت تا کنون در سطح جهان شناسایی و ثابت شده است. 5/54 درصد از تمام این ذخایر ثابت شده در حوزه خلیج فارس، یعنی در چهار کشور ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت قرار دارد

ماده نفت خون حیات بخش دنیا شده است. بیشترین قسمت این ماده در قلمرو این چهار کشور واقع شده است پس اهمیت و حساسیت اقتصادی- سیاسی این کشورها برای دنیا به خودی خود روشن است

نفت، حوزه کوچک خلیج فارس را بصورت قلب تپنده تکنولوژی در آورده است این را هم باید بدانیم که این دنیا عرصه تنازع بقاست و سیاستمداران کشورها مامور تأمین منافع ملت های خود هستند و نه منافع نوع انسان بطور اعم

باری عربستان سعودی با داشتن 160 میلیارد بشکه نفت اولین و ایران با داشتن 100 میلیارد بشکه دومین کشور جهان می باشد ذخایر سایر کشورهای خاورمیانه در درجات پایین تری قرار دارد در زمینه گاز، روسیه با داشتن 1000 تریلیون فوت مکعب اولین کشور جهان و ایران با داشتن 500 تریلیون فوت مکعب دومین کشور و ایالات متحده آمریکا با داشتن 200 تریلیون فوت مکعب سومین کشور دنیا است سایر کشورها از این نقطه نظر در مراتب پائین تر قرار دارند

با این حساب سرزمین ایران گذشته از آن مقدار نفتی که از آ‎غاز تا کنون از آن استخراج شده است در حال حاضر 100 میلیارد بشکه دیگر به اضافه 500 تریلیون فوت مکعب گاز دارد

هر فوت مکعب گاز 03/0 مترمکعب است پس 500 تریلیون فوت مکعب برابر 15 تریلیون متر مکعب است و چون هر متر مکعب گاز معادل یک لیتر بنزین، انرژی تولید می کند، پس ذخایر گاز ایران معادل 75 میلیارد بشکه نفت می باشد با این حساب ایران امروز دارای 175 میلیارد بشکه نفت (و گاز معادل نفت) است و باید توجه داشت که این رقم برای جهان مداران صاحب تکنولوژی پیشرفته، دارای اهمیتی فوق تصور است و به همین دلیل قطعاً نقشه های دراز مدت فوق العاده پیچیده و گمراه کننده‌ای، برای کنترل کردن و تسلط داشتن براین منابع حیاتی تدارک دیده اند ضمناً با داشتن این ذخائر شگفت انگیز، ملت ایران باید علی الاصول یکی از ثروتمندترین و مرفه ترین ملل عالم باشد و نه ملتی مستضعف و عقب مانده!

در مورد مقدار ذخائر شناخته شده نفت در کشورهای جهان باید اضافه کرد که این امر با پیشرفت علوم ژئولوژی و ژئوفیزیولوژی و میزالوژی و ابزار فیزیکی مربوط به این علوم بستگی دارد

هرچه این رشته ها و رشته های وابسته به آنها پیشرفت بیشتری بکند و هرچه ابزار فیزیکی آنها تکمیل تر و دقیق‌تر بشود به همان نسبت در شناخت معادن زیر زمینی و تخمین مقدار آنها موفقیت بیشتری حاصل می شود. چنانکه در سال 1935، با دانش و ابزار آن زمان، ذخائر نفت ایران را 2/2 میلیارد بشکه می دانستند، پنج سال بعد یعنی در سال 1940 ذخائر نفت ایران 5/3 میلیارد بشکه می باشد و در سال 1945 اعلام شد مقدار ذخائر نفت 5/5 میلیارد بشکه می باشد در سال 1950 مقدار این ذخائر را به 7 میلیارد بشکه بالا بردند و بالاخره در سال 1968 نظر متخصصین این بود که مقدار ذخائر نفت ایران 50 میلیارد بشکه می باشد

براساس برآورد سال 1968 بود که در سال های قبل از انقلاب گفته می‌شد نفت با نرخ تولید 5/5 میلیون بشکه در روز در سال 1992 تمام می شود اما همانطور که گفته شد در سالهای اخیر مقدار نفت ایران را 100 میلیارد بشکه برآورد کرده اند که با معادل گازی آن 175 میلیارد بشکه می شود

حال به گذشته بر می گردیم و اشاره ای به مقدار کل نفت استخراج شده از منابع ایران از شروع کار نفت تا آغاز انقلاب اسلامی و همچنین کل عایدات بدست آمده از این مهر و نقش این عایدات در اقتصاد و پیشرفت ایران می نمائیم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 83 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام تحت pdf

چهارشنبه 12 خرداد 1395
4:25
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام تحت pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام تحت pdf

مقدمه   ;
فصل اول:مفاهیم وکلیات   
مبحث اول:سبقه تاریخی       ;
گفتار اول: پیشینه حقوق بشر پیش از      
گفتار دوم :حقوق بشر درظهور اسلام     
مبحث دوم:تعاریف حقوق بشر      ;
گفتار اول: ریشه¬های اصلی حقوق جهانی بشر به طور عام      ;
الف:تعریف حقوق بشردر بستر اندیشه و دین    
1-مفهوم حقوق بشر:   
2-تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :    ;
گفتار دوم : حقوق بشر در اعلامیه جهانی واعلامیه قاهره      ;
الف :تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر      
1-محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر      ;
2-ویژگی های حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر   ;
3-موقعیت اصول حقوقی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام     ;
ب- اعلامیه حقوق بشر اسلامی      
1-تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی      
2-محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی    ;
3-ویژگی های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی         
4- ابداعات و نوآوری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی  
5-موقعیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی نزد جوامع غربی   
فصل دوم:اسلام و حقوق بشر     
مبحث اول:مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه حقوق بشر اسلامی  
گفتار اول: انطباق دو اعلامیه در وجوه مشترک         
الف: اشتراکات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی   ;
1ـ  ممنوعیت برده داری       .     ;
2 ـ  شناسایی حق مالکیت ادبی      
ب: تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی        ;
1ـ  برابری در حقوق   .       
2 ـ  کرامت و حیثیت       ;
3 ـ  نقش مذهب      .     
4 ـ  منشأ قدرت حکومت          ;
5 ـ  حقوق خانواده    
6 ـ  حق تابعیت جهانی      
گفتار دوم: موارد موجوددر اعلامیه اسلامی ومسکوت مانده در اعلامیه جهانی      
مبحث دوم:ابعاد معنا شناختی حقوق بشرو اسلام       ;
گفتار اول: مبانی و مناقشات غربی    
الف:دیددگاههای متفاوت غرب در سر منشا حقوق و حقوق بشر    
1: حقوق الهی        
2: حقوق طبیعی      ;
3: حقوق وضعی      ;
4 حقوق مارکسیستی      ;
گفتار دوم : مناقشات برون‌تمدنی(اسلام وغرب)         
الف :حقوق بشر در اسلام معاصر    ;
1- نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان    
2- سنّت اسلامی و حقوق بشر      
1-2:الگوی حرکت در نظام معنایی      ;
2-2 شالوده شکنی دوگانه نظام معنایی   
3-2: گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام    
ب:بازتاب حقوق بشر جهانی در حقوق بشر اسلامی از حیث معنا شناختی    ;
نتیجه گیری         ;
منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام تحت pdf

الف)کتب فارسی:

قرآن کریم, ترجمه اللهی قمشه ای

1- الرافعی، مصطفی, اسلام؛حقوق و آزادی های اساسی انسان ومسئله­ حقوق بشر، مترجم محمودرضا افتخار زاده، قم, دفتر نشر معارف اسلامی، 1375

2- ایزوتسو، توشی‌هیکو, خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

3- بسته نگار، محمد،  حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران, شرکت سهامی انتشار، 1380

4-جانسون، گلن, اعلامیه جهانی حقوق بشروتاریخچه آن، ترجمهمحمدجعفرپوینده, تهران، نشرنی، 1377،

5-جعفری, محمدتقی, تحقیق درنظام حقوق اسلام وجهانی بشر، تهران، دفترخدمات حقوقی بین الملل، چاپ اول ،

6- ژاک روسو، ژان, قرارداد اجتماعی متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتری, تهران،آگاه، 1379

7- عبادی,شیرین,  تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران, تهران, انتسارات روشنگران و مطالعات زنان,

8- قربانی,  زین العابدین, اسلام و حقوق بشر, قم, نشر سایه, 1383

9-گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ،

10-مهرپور، حسین, حقوق بشردر اسناد بین‌المللی و مواضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات،1374

11- موحد، محمدعلی،  در هوای حق و عدالت”، نشر کارنامه،

12- نیچه، فردریش,  اراده قدرت، ترجمه محمد جعفر شریف، تهران، انتشارات جام، 1377

13- هاشمی, محمد, حقوق بشر و آزادیهای اساسی, تهران, میزان, چاپ اول, 1384

ب)مقالات:

باقری, علی,” اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی”, تهران, مجله حقوقی, شماره 7, 1384

زنجانی, عمید,” تاریخچه حقوق بشر در اسلام”, تهران, مجله قوانین, شماره 27, 1386

فیرحی, داود, “اسلام و حقوق بشر”, تهران,مجله قوانین, شماره11, 1385

چکیده:

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. حقوق بشر همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است پس نمی توانیم آن را در قالب یک تمدن خاص محدود نمائیم. برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند که حقوق بشر یک پدیده ی کاملاً غربی است فارغ از اینکه حکومت ها، ‌تمدنها و ادیان بسیاری از جمله دین اسلام و حکومت اسلامی از ابتدای تاریخ به این مسئله توجه داشته اند.در این نوشتار که در دو فصل گردآوری گردیده سعی شده بدوا به تبیین مفاهیم و کلیات حقوق بشر در سیر تکوینی و تاریخی آن بپردازیم و در فصل دوم از منظری دگراندیشانه بر پایه تحلیل دو اعلامیه حقوق بشرجهانی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به برون رفتی در حد توان از چالش همگرایی یا واگرایی اسلام با حقوق بشر بپردازیم.در این نوشتار سعی شده با امعان نظر به مفاهیم کلی پیرامون اسلام که در لوای تفاسیر سنتی کارکرد امروزی خویش را از دست داده  به مفهومی نو در کارکردهای حقوقی اجتماعی اسلام نایل آییم.

 

مقدمه:

یکم:انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام و انگیزه پرداختن به این موضوع

در عصری که تمام مکاتب اجتماعی و حقوقی داعیه امعان نظر به مقوله ای به نام حقوق بشر را دارند و از دیگر رو در جامعه ای که عقاید مذهبی جز لاینفک باورها و هنجارهای مردم,قانون و قوای حاکمه این جامعه است ضروری به نظر میرسد تا در بستری اینچین کاوشی به عمل آید تا دریابیم که دین موجود در این جامعه که همان اسلام است تا چه حد بر حقوق محترم شمرده شده انسان از سوی دیگر جوامع, که در آنها اسلام جایی ندارد صحه گذارده شده است. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از این مفاد مورد اختلاف پرداختند

بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال 1990 در بیست و پنج ماده به تصویب رسید .به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ازین رو برآنیم هرچند کوتاه افتراق یا اشتراک مبانی اسلام را با حقوق بشر مورد پژوهش قرار دهیم

دوم:سوالات پیش رو

در این اثر سعی شده به سوالات مطروحه زیر با توجه به فروض محتمل پاسخی داده شود

سوال اول: آیا اسلام با حقوق بشر در تضاد است ویا نیاز به تعبیری صحیح تر, از اسلام و حقوق بشر داریم؟

سوال دوم: مفهوم حقیقی حقوق بشر چیست؟

سوم:فرضیات محتمل

در اثنای این تحقیق سعی شده از میان فرضیات محتمل برای نیل به پاسخ سوالات مطرح شده و بیشمار سولات مطرح نشده در خصوص اسلام و حقوق بشر به نظری قرین به حقیقت دست یابیم.برای نمونه سه فرض واضح و محتمل را در ذیل این سطور بر مشماریم

فرضیه اول:با توجه به به احکام و قوانین اسلام که بر گرفته از منابع چهار گانه فقه اسلامی میباشند نمیتوان قایل به اشتراک اسلام و مبانی حقوق بشر در غرب شد

 

مقدمه   

فرضیه دوم:اسلام را با توجه به در نظر گرفتن اصول و قواعد موجود در آن میتوان همسو با حقوق بشر دانست

فرضیه سوم:آنچه تحت عنوان حقوق بشر در جهان به کاربرده میشود صرفا ابزاری است برای نیل به اهداف معین و از پیش طراحی شده در پشت نقاب پاره ای از اصول مبرهن

چهارم: ابعاد کاربردی تحقیق

این تحقیق میتواند به پاره ای از سوالات مانده در گلوی افراد که برخی از احکام اسلام و قوانین منشعب از اسلام را در مغایرت با حقوق حقه انسان میبینند پاسخی دهد نه ازینرو که بر ابرام یا انکار موضوعی وقعی نهد,بلکه برون رفتی که نگاهی است عمیقتر به آنچه در جوامعی چون ایران بر آن تاکید میگردد ولی در مقام عمل اتفاق دیگری رخ می دهد

پنجم:پیشینه تحقیق در زمینه انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام

در ارتباط با این موضوع کتب و مقالات نسبتا زیادی به رشته تحریر در آمده اما شاید کمتر بتوان به نمونه ای اشاره کرد که در آن نویسنده بدور از برخی از ملاحظات به قلم زدن پرداخته باشد!

برای مثال به ذکر چند نمونه بسنده میکیم

محمد علی موحد                          :در هوای حق و عدالت

حقوق بشر در ایران                       : شیرین عبادی

اسلام و حقوق بشر                         : زین العابدین قربانی

حقوق بشر و آزادیهای اساسی         : محمد هاشمی

آزادی های عمومی و حقوق بشر    : منو چهر طبا طبایی

حقوق بشر و موضع ایران                : حسین مهرپور

;;;;

ششم:تنگناهای پیش رو در این تحقیق

در این نوشته یکی از مشکلات کمبود منابع در خصوص این تحقیق بوده که  البته ظرفیت محدود کشش این موضوع در چنین بستری نیز کار را کمی دشوارتر میکرد

هفتم :تقسیم بندی مطالب

مطالب موجود دراین نوشتار به دو فصل تقسیم شده که هر فصل نیز شامل مبحث و گفتار هایی میباشد که برای تسهیل در استفاده از مطالب در ابتدا به مفاهیم و کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به تفصیل در خصوص چگونگی قرارگیری اسلام و حقوق بشر پرداخته شده است.

 مبحث اول: سبقه تاریخی

در این فصل سعی داریم هرچند به اختصار به بیان مفاهیم و کلیات مربوط به حقوق بشر و حقوق اسلامی بپردازیم.بررسی مقوله ای همچون حقوق بشر که تمامی مکاتب ادعای ارادت و مقبولیت آن را دارند کار آسانی نیست با این حال به ضرورت سعی بر آن داریم تا هر چند به اختصار ولی به هر حال برای پیشبرد بحث تعریفی ارایه کنیم

گفتار اول : پیشینه حقوق بشر پیش از ظهور اسلام

از بدو پیدایش انسان و از آغاز زندگی بشری، نیاز انسان­ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر نمود پیدا کرد. در نتیجه­ی همین ارتباط وجود حقوقی که وظایف و تکالیف انسان­ها را در قبال یکدیگر مشخص کند ضروری بود. با وجود تدوین مقررات مختلف مربوط به حقوق بشر باز هم انسان های ساکن روی زمین از این حقوق بیکسان استفاده ننموده­­اند.در حقیقت سراسر تاریخ بشر را تاریخ مبارزه مظلومان با زورگویان تشکیل می­دهد. در پی مبارزات طولانی انسان­ها همواره به دنبال حقوقی متعالی می­گشتند حقوقی که فارغ از قدرت و ثروت، فارغ از رنگ و پوست و نژاد از آنها احقاق حق بنماید

افرادی به غلط و به دلیل عدم مطالعات دقیق و عمیق در بطن تاریخ، حقوق بشر را نتیجه­ی انقلاب کبیر فرانسه می­دانند.حال آنکه قبل از آن در ایران کوروش پادشاه نامی و اسطوره هخامنشی به گواه تاریخ با تدوین منشوری در ارتباط با حقوق انسان در این قضیه پیشگام است.البته باید اذعان داشت قانون حمورابی که حدود 1730قبل از میلاد تدوین شده نخستین متن نوشته شده ایست که به بیان قوانین متنوع در ارتباط با زندگی انسانها پرداخته.لازم به دکر است در مجموعه 282 ماده ای این قانون حتی با در نظر گرفتن درک تاریخی مقتضی زمانه مشکل بتوان قانون حمورابی را به طور منطقی با اسناد حقوقی جدید مقایسه نمود

در تاریخ باستان فرمان کورش کبیر و قانون حمورابی تنها نمونه هایی بر تلاش انسان برای محترم شمردن حقوق انسانها بوده و نمونه های دیگری همچون رومیان و الواح دوازده گانه اشان(450-451ق.م) و دموکراسی در یونان با توجه به نوابغ متفکر یونانی همچون سقراط,اقلاطون,ارسطو به چشم میخورد که توضیح کامل آنها خارج از حوصله این مقاله است

 گفتار دوم :حقوق بشر درظهور اسلام

حرفهای مردی اُمی از جزیره العرب اکنون پس از 1400 سال برای جهانیان تازگی دارد و مبین دیدگاه و اعتقادی جهانی است. حرفهایی که متضمن حقوق است حقوقی که متعلق به بشر به تمامی مردم این کره­ی خاکی است. در این باره پیامبر با سه مسئله­ی مهم روبرو بود اولین مسئله، مسئله­ی مهم ارشاد جاهل است در این راستا باید نگاهی به آیات کتاب هدایت انسان­ها داشته باشیم « ای رسول من مردم را به سوی خدای خود با حکمت و موعظه­ی نیکو دعوت کن و با بهترین راه دعوت ما با آنان مناظره کن1»سوره­ی قصص آیه 87 و  آیات بسیار دیگری از جمله آیه 33 سوره­ی سجده، آیه 159 سوره­ی بقره و آیه­ی 187 سوره­ی آل عمران و ;. که در تمامی این آیات خداوند از پیامبر و از رسول خویش خواسته تا مردم تا همه­ی انسان­ها را نه فقط مسلمانان بلکه نوع بشر را به خوبی و نیکی دعوت کند. و این خود دلیلی است محکم بر جهانی بودن شخصیت پیامبر اسلام و جهانی بودن دین اسلام. دو مسئله­ی مهم دیگر امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند به طور صریح در آیه­ی 110 سوره­ی آل عمران به آن اشاره می فرماید. سخنان پیامبر را که با دقت مورد بررسی قرار می­دهیم در لابه لای آن ها به احادیثی بر می­خوریم که روی سخن پیامبر با همه­ی انسان­ها بوده چه مسلمان چه غیر مسلمان چه شرقی چه غربی. هدف پیامبر انجام دادن رسالت خویش بوده است. بررسی دیدگاه حضرت محمد (ص) به عنوان پایه گذار  این دین آسمانی پیرامون حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است

مبحث دوم:تعاریف حقوق بشر

در تعریف حقوق بشر نظرات متعددی وجود دارد از عمده­ترین این نظریان نظریه­ی دو مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی است. مکتب حقوق طبیعی در این باره می­گوید : انسان­ها از بدو پیدایش، حقوقی داشته­اند که لایتغیر بوده است اما مکتب اثبات گرایی می­گوید اصلاً از آغاز زندگی بشری حقوقی وجود نداشته تا اینکه اراده­ی دولت ها این حقوق را برای انسان­ها به رسمیت شمرده­اند.هر دو مکتب دارای ایراداتی است که در این حوصله نمی­گنجد اما به اجمال، نظر طبیعیون با اصول اولیه­ی دین اسلام مطابقت بیشتری دارد

  گفتار اول: ریشه­های اصلی حقوق جهانی بشر به طور عام

از دیرباز اندیشمندان چنین باور داشتند که آدمی فارغ از هر گونه قوم و ملیت و مذهب و رنگی و خلاصه از آن جهت که انسان است برخوردار از حقوق و مزایایی است که دارای دو ویژگی است

اول: ذاتی انسان اند و قابل اثبات یا سلب نیستند

دوم: دیگران نیز باید این حقوق را برای فرد محترم شمارند

 

الف:تعریف حقوق بشردر بستر اندیشه و دین

در این قسمت ابتدا مفهوم حقوق بشر را در دو مقوله اندیشه و دین بررسی خواهیم کرد

1-مفهوم حقوق بشر:

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است

حقوق بشر به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده می شود . دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است : « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید ، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد ، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد ، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند ، متدین گردد.2

حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی باید آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر یعنی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد. با توجه به آنچه پیشتر به آن اشاره شد چنین میتوان دریافت که اصول زیر تحت عنوان حقوق طبیعی انسان قابل تامل است که گزاف نخواهد بود اگر شالوده تمام تعاریف ارایه شده برای حقوق بشر را مرتبط به اصول ذیل بدانیم

 

2-تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :

« حقوق بشر ، حقوق بنیادین و پایه ایی است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد ، زبان ، ملیت ، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او ، از خداوند دریافت کرده است »

بنابراین از تعریف فوق دریافت های ذیل حاصل می شود 

الف )حقوق بشر حقوق جهانی است زیرا این حقوق ، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر ، در هر کجا با هر نژاد ، زبان ، جنس یا دین که باشد ، ازاین حقوق بهره مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند

ب ) حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری این حق را اعطا نمی کند و حقوق بشـردر این معنا ذاتی می باشد

ج ) حقوق بشر ، بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است آن ها را دارامی شود ، در برابر بساری از حقوق که مبنای حکت الهی به انسان ها نه از آن جهت کــه انسان هستند ، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می شود

البته باید پذیرفت که این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی تواند ابعاد مختلف حقوق بشر را بیان کند ، اما به هر حال تا حدودی می تواند بیان گر مبانی و پیش فرض هایی باشند که در فرهنگ ها و جهان بینی ها برای حقوق بشر تعیین می شود

از دیدگاه اللهیون « حقوق بشری ناشی از حقوق الهی است مانند حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، عمومی، خصوصی و خلاصه تمامی حقوق موجوده در عالم وجود و هستی در واقع و حقیقت و نفس الامر در درجه­ اول ناشی و منبعث از آفریدگار حق است.»

گفتار دوم : حقوق بشر در اعلامیه جهانی واعلامیه قاهره

مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر و ضرورت توجه به حقوقی که انسان به سبب انسان بودن از آن بهره مند است ، ذهن انسان ها را به سوی مدون نمودن اصول و چارچوب های کلی آن متمایل ساخته تا در پرتو آنها حقوق و آزادی های بشر تضمین شود ، در همین راستا دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی به ترتیب در سال 1948 و 1990 میلادی شکل گرفت و هر کدام به شیوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشر هستند

 

الف :تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

با سپری شدن ناملایمات و جنایات عظیم جنگ اول و دوم جهانی و خطرهای جدی نقض حقوق بشر در قرن بیست ، جامعه جهانی درصدد تدوین متنی معین که بر تمامی جهان لازم الرعایه باشد ، برآمدند . در همین جهت کمیسیون حقوق بشر در ژوئیه سال 1947 میلادی اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر تشکیل داد و با وسواس تمام پیش نویس آن را تهیه نمود ، پنجاه و هشت ملت عضو در مجموع 1400 بار بر روی هر کلمه و عبارت آن رأی دادند ، تا این که در دسامبر 1948 میلادی در یک مقدمه و 30 ماده به اتفاق آراء به تصویب نمودند . پذیرش این اعلامیه با چنین اکثریتی و بدون هیچ مخالفت صریحی  ، دستاورد قابل توجهی بوده و نویدبخش رویاهای قشنگی در مورد حقوق بشر بود . پس از تصویب این اعلامیه ، کمیسیون حقوق بشر در صدد تبدیل اصول و قواعد کلی آن به معاهدات الزام آور بر می آید و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از بطن اعلامیه خارج می شود

1-محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران پرو است. || طراح قالب avazak.ir